Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Prenájom bytu študentom a výška nezdaniteľnej časti základu dane

ID579 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Študent vysokej školy prenajíma byt, ktorého je vlastníkom. Iný príjem v roku 2009 nemá. Výška prenájmu je 500 € mesačne, spolu 6 000 € ročne. Akú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môže uplatniť za rok 2009?

Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane

ID578 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

František Smutný bol v mesiacoch  január až jún 2009 nezamestnaný (poberal podporu v nezamestnanosti). Od júla 2009 poberal príjmy zo závislej činnosti od jedného zamestnávateľa, u ktorého podpísal vyhlásenie k zdaneniu príjmov zo závislej činnosti podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP") – mesačne si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 1/12 zo sumy 4 025,70 €, t. j. 335,47 €. V roku 2009 dosiahol základ dane vo výške 10 200 €. Akú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môže uplatniť za rok 2009?

Určenie výšky nároku nezdaniteľnej časti základu dane

ID577 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Pán Jozef Mrkvička poberal počas roku 2009 iba príjmy zo závislej činnosti od jedného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka na základe podpísaného vyhlásenia podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v z. n. p. Nie je poberateľom žiadneho dôchodku. Je slobodný a bezdetný. V roku 2009 dosiahol základ dane vo výške 14 520 €. Po skončení zdaňovacieho obdobia môže požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania príjmov zo závislej činnosti alebo môže sám podať daňové priznanie typu A. Akú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môže uplatniť za rok 2009?

Opravné položky k zásobám

ID555 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

S. r. o. pri inventarizácii k 31. 12. 2009 zistila, že má na sklade časť zásob vlastných výrobkov, predaj ktorých bude problematický, nakoľko ide o výrobky vyrobené individuálne pre jedného odberateľa, ktoré neboli všetky prevzaté. V účtovníctve je ich ocenenie stanovené na 12 000 €. Čistú realizačnú hodnotu stanovili vo výške 50 % z ceny. V roku 2010 sa pripravia opatrenia na zabezpečenie ich predaja. Ako treba účtovať o tejto opravnej položke, ak v roku 2010 dôjde k predaju výrobkov, resp. v prípade, ak k predaju nedôjde a zásoby sa zlikvidujú?

Preúčtovanie zásob

ID554 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť obstarala kancelárske potreby v hodnote 2 500 €, ktoré v zmysle vnútropodnikovej smernice počas roka účtovala priamo do spotreby. Pri inventarizácii sa zistilo, že časť tohto materiálu v hodnote 320 € bola nespotrebovaná a je stále k dispozícii.

Vysporiadanie účtu 131 – Obstaranie tovaru

ID553 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť A a spoločnosť B uzavreli v decembri roku 2009 kúpnu zmluvu na dodávku tovaru. Dodanie tovaru sa uskutočňuje jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre odberateľa. Odberateľ – spoločnosť B v decembri 2009 obdržala faktúru za dodaný tovar. Ako má o tomto účtovnom prípade účtovať (zásoby účtuje spôsobom A a používa účet 131 – Obstaranie tovaru), keď jeho realizácia sa uskutočňuje na prelome kalendárnych rokov (spoločnosť bude mať tovar prakticky k dispozícii až v roku 2010)?

Odpisy automobilu zaradeného do majetku podnikateľa v spoluvlastníctve

ID819 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľ Kazimír, ktorý podniká ako fyzická osoba a účtuje v jednoduchom účtovníctve, kúpil v roku 2009 (3. 10. 2009) osobný automobil za 20 000 € spolu so svojim synom, ktorý nie je podnikateľ, t. j. automobil je v spoluvlastníctve dvoch osôb. Prvým spoluvlastníkom je syn, ktorý je aj uvedený v technickom preukaze. Druhým spoluvlastníkom je podnikateľ Kazimír, ktorý má notárom riadne overené spoluvlastníctvo. Kazimírov podiel je 40 %. Syn dal Kazimírovi písomný súhlas na bezplatné využívanie automobilu v podnikaní. Ako má postupovať v účtovníctve?

Automobil v bezpodielovom spoluvlastníctve, využívaný jedným z manželov na podnikanie

ID597 | | Ing. Jarmila Strählová

Manželia Karol a Kornélia vlastnia v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov osobný automobil, ktorý kúpili v roku 2008 za 512 142 Sk (17 000 €). Karol, ktorý podniká ako fyzická osoba, zaradil so súhlasom manželky automobil v roku 2008 do obchodného majetku a začal ho zrýchlene odpisovať. Automobil využíva len na podnikanie.

Odpisy automobilu zaradeného do majetku podnikateľov v bezpodielovom spoluvlastníctve

ID596 | | Ing. Jarmila Strählová

Manželia Karol a Klaudia podnikajú ako fyzické osoby. Obaja manželia podnikajú na základe živnostenského povolenia, Karol v stavebníctve a Klaudia prevádzkuje obchod s potravinami. V máji 2009 kúpili osobný automobil za 20 000 €. Rozhodli sa, že automobil zaradia do obchodného majetku a budú ho obaja využívať pri výkone podnikateľskej činnosti. Manželia sa po vzájomnej dohode rozhodli, že v súlade s § 6 ods. 16 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., zaradí do obchodného majetku automobil Klaudia. Automobil zaradila vo vstupnej cene (VC) 20 000 € do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky. Automobil budú odpisovať rovnomerne. Daňové odpisy z automobilu si manželia rozdelia medzi sebou v pomere, v akom automobil využívajú na podnikanie. Ako to zaúčtujú v jednoduchom účtovníctve?

Odpisy automobilu zaradeného do majetku podnikateľa používaného aj na súkromné účely

ID594 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľka Miriam (súkromná lekárka) má v obchodnom majetku zaradený osobný automobil, ktorého vstupná cena (VC) = 20 000 €. Automobil kúpila 15. 3. 2009, zaradila do obchodného majetku a rozhodla sa, že ho bude rovnomerne odpisovať. Miriam automobil v roku 2009 využívala aj na súkromné účely. Predpokladajme, že k 31. 12. 2009 zistila z evidencie jázd:

  • celkový počet najazdených km: 21 300 km,
  • počet km najazdených za účelom podnikania: 18 500 km,
  • počet km najazdených na súkromné účely: 2 800 km.

Ako bude postupovať pri výpočte pomernej časti odpisov a ich účtovaní v jednoduchom účtovníctve?