Otázky s vecným pojmom: Poskytovanie zdravotnej dokumentácie

počet otázok s vecným pojmom : 2Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zdravotná dokumentácia

ID2188 | | JUDr. Zdenko Doktor

V zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  z. n. p.  pri zmene poskytovateľa ambulantnej starostlivosti z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do 7 dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. So zreteľom na ustanovenia vyššie uvedeného zákona má zodpovednosť za odovzdanie zdravotnej dokumentácie iba odovzdávajúci poskytovateľ zdravotnej starostlivosti? Predmetom sporu dvoch poskytovateľov ( ďalej PZS) je slovíčko "preukázateľné" odovzdanie zdravotnej dokumentácie. Jeden poskytovateľ tvrdí, že dokumentácia má byť odoslaná poštou a preukázateľným dôkazom je doručovací lístok, druhý PZS trvá na tom, že odovzdanie dokumentácie má prebehnúť osobne, podpisom na odovzdávajúci protokol v ambulancii odovzdávajúceho PZS. Prosím o Váš právny výklad, máme názor, že oba spôsoby sú správne. Má samosprávny kraj možnosť určiť spôsob odovzdávania, alebo môže iba odporučiť?

Povinnosť vydať zdravotnú dokumentáciu pacientovi

ID1078 | | JUDr. Zdenko Doktor

Je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti po ukončení dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti povinný vydať pacientovi zdravotnú dokumentáciu?