Otázky v kategórii: Spotrebné dane

počet otázok v kategórii: 11Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Spotrebná daň z uhlia

ID936 | | Ing. Jarmila Strählová

Živnostníkovi, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, pri kúpe uhlia na vykurovanie priestorov na podnikanie bola naúčtovaná aj spotrebná daň z predaja uhlia. Ako treba zaúčtovať túto daň?

Označenie platby spotrebnej dane

ID944 | | Ing. Martina Marhefková

Ako má byť po 1.1. 2012 označená platba spotrebnej dane z piva, ktorá je platená malým samostatným pivovarom a pri ktorej vzniká daňová povinnosť dňa 31. 1. 2012?

Daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny

ID1090 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja energie (slnečná fotovoltaická elektráreň). Má spoločnosť požiadať colný úrad o registráciu a po vydaní dokladu o registrácii za daňového dlžníka treba fakturovať dodávku elektriny bez dane? Treba zaťažiť cenu stanovenú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví ešte o spotrebnú daň? Má po registrácii spoločnosť povinnosť podávať daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny a odviesť spotrebnú daň za dodané množstvo elektriny?

Ukončenie podnikania - živnosti a daňové náležitosti

ID1606 | | Ing. Dana Žňavová

Ako postupovať pri neuplatnených daňových odpisoch  z budov pri ukončení podnikania a v prípade, ak v predošlých rokoch bola vykázaná strata. Je možné si ju uplatniť, ak by sa podnikanie ukončilo aj v priebehu roka? V prípade DPH a ukončenia podnikania, ako riešiť zásoby a majetok?

Víno – veľkoobchod a výroba

ID2406 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť zvažuje do budúcnosti viac aktivít:

1. Prevádzkovanie živnosti veľkoobchod s vínom v rámci SR a EÚ, t. j. nákup a predaj najmä cez internet (vrátane skladovania vína).

2. Kúpa hrozna, výroba vína max. s obsahom alkoholu najviac 15 % objemu (alkohol vznikne výlučne kvasením) a predaj vyrobeného vína.

Aké povinnosti z pohľadu daňových a colných predpisov vzniknú spoločnosti z titulu začatia a prevádzkovania uvedených aktivít? (registrácia, evidencie, internetový predaj, a pod.)

Doplnenie otázky ID 3752

ID3849 | | Ing. Marián Drozd

Ak je automobil dočasne vyradený ale uplatňovali sme si náklady na PHL, keďže sme ho používali vo vlastnom areály, musíme za neho platiť daň z motorových vozidiel? Ak áno, tak za celý rok alebo iba za mesiace, kedy sme si uplatňovali PHL?

DPH a oprávnenie na distribúciu SBL

ID3898 | | Ing. Marián Drozd

Daná je spoločnosť (SRO1), prevádzkovateľ reštaurácie v prenajímaných priestoroch, s povolením na predaj spotrebiteľských balení liehu. Spoločnosť nemá oprávnenie na distribúciu SBL. Reštaurácia počas lockdownu generovala vysoké straty, skrachovala, takže ju museli definitívne uzavrieť. Reštauráciu aj s jej majetkom prebrala iná spoločnosť (SRO2), ktorá chce v reštauračnej činnosti pokračovať. Majetok reštaurácie (napr. stoličky, kuchynská výbava) bol vyfakturovaný s DPH z SRO1 na SRO2. SRO2 prebrala aj skladové zásoby od SRO1, vrátane alkoholu. Ako má v tomto prípade SRO1 postupovať? Môže vyfakturovať alkohol pre SRO2 ako predaj zásob, aj keď nemá oprávnenie na distribúciu SBL? Ako to má evidovať?

Nadobudnutie benzinu v SR z EU

ID2525 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Prvá spoločnosť nadobúda benzín z EÚ pre vlastnú spotrebu. Druhá spoločnosť nadobúda benzín z EÚ a predáva v SR a do EÚ. Tretia spoločnosť z EÚ využije služby spoločnosti v SR pre nadobudnutie benzínu pre jej vlastnú spotrebu na území SR (spoločnosť z EÚ spotrebuje benzín na automobilové preteky) a spoločnosť zo SR uhradí v jej mene zábezpeku na colný úrad, podá daňové priznanie a následne  „refakturuje“ zaplatenú spotrebnú daň. Ako má spoločnosť zaúčtovať nasledovné účtovné prípady? Aké povinnosti jej vyplývajú z predmetných účtovných prípadov? V prípade, že nadobudnutý benzín predáva ďalej v SR alebo do EÚ, aké má povinnosti voči colnému úradu a daňovému úradu a ma nárok na vrátenie pomernej časti spotrebnej dane zaplatenej pri nadobudnutí?

Prerušenie alebo zrušenie živnosti a vysporiadanie používania automobilu v podnikaní

ID3986 | | Ing. Jana Fülöpová

Živnostník používa vlastné auto na podnikanie, uplatňuje si výdavky, a teda aj platí daň. V prípade, ak sa rozhodne živnosť prerušiť, musí toto vlastné auto z dane odhlásiť (nechce si za ten polrok nič na auto uplatniť)? Alebo len nepodá daňové priznanie, a to to sú všetky jeho povinnosti voči správcovi dane?

Spotrebná daň z piva - účtovanie

ID4062 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť predáva vlastné pivo, ktoré si necháva navariť podľa vlastného receptu v Poľsku. Pred dovozom piva zaplatí colnému úradu zábezpeku na spotrebnú daň z piva (účtovanie: 378/221). Následne podá daňové priznanie k SD z piva. Skutočná výška daňovej povinnosti sa započíta so zábezpekou. Máme účtovať predpis spotrebnej dane na základe podaného daňového priznania k spotrebnej dani z piva na 538/345? A následne urobiť zápočet skutočne vyrubenej dane 345/378? Je spotrebná daň z piva daňovým nákladom? Následne premieta spoločnosť túto zaplatenú spotrebnú daň do ceny piva. Je takýto postup správny?