Otázky v kategórii: Spotrebné dane

počet otázok v kategórii: 11Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny

ID1090 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja energie (slnečná fotovoltaická elektráreň). Má spoločnosť požiadať colný úrad o registráciu a po vydaní dokladu o registrácii za daňového dlžníka treba fakturovať dodávku elektriny bez dane? Treba zaťažiť cenu stanovenú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví ešte o spotrebnú daň? Má po registrácii spoločnosť povinnosť podávať daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny a odviesť spotrebnú daň za dodané množstvo elektriny?

Doplnenie otázky ID 3752

ID3849 | | Ing. Marián Drozd

Ak je automobil dočasne vyradený ale uplatňovali sme si náklady na PHL, keďže sme ho používali vo vlastnom areály, musíme za neho platiť daň z motorových vozidiel? Ak áno, tak za celý rok alebo iba za mesiace, kedy sme si uplatňovali PHL?

DPH a oprávnenie na distribúciu SBL

ID3898 | | Ing. Marián Drozd

Daná je spoločnosť (SRO1), prevádzkovateľ reštaurácie v prenajímaných priestoroch, s povolením na predaj spotrebiteľských balení liehu. Spoločnosť nemá oprávnenie na distribúciu SBL. Reštaurácia počas lockdownu generovala vysoké straty, skrachovala, takže ju museli definitívne uzavrieť. Reštauráciu aj s jej majetkom prebrala iná spoločnosť (SRO2), ktorá chce v reštauračnej činnosti pokračovať. Majetok reštaurácie (napr. stoličky, kuchynská výbava) bol vyfakturovaný s DPH z SRO1 na SRO2. SRO2 prebrala aj skladové zásoby od SRO1, vrátane alkoholu. Ako má v tomto prípade SRO1 postupovať? Môže vyfakturovať alkohol pre SRO2 ako predaj zásob, aj keď nemá oprávnenie na distribúciu SBL? Ako to má evidovať?

Kaviareň a spotrebná daň a iné povolenia

ID4969 | | Klára Klabníková

Slovenská s. r. o. bude prevádzkovať kaviareň. Prevádzka bude riadne ohlásená na úradoch (živnostenský úrad, mestský úrad, hygiena). V kaviarni chcú predávať aj alkoholické nápoje, napr. tiché víno, šumivé víno, pivo, tvrdý alkohol. Tiež chcú predávať aj cigarety. Tieto produkty chce táto firma nakupovať od slovenských dodávateľov, takže v tuzemsku. Ako vieme, spotrebné dane sú jednostupňovou daňou. Vyberajú sa na jednom stupni, a to v zásade pri vyskladnení vybraného druhu tovaru od výrobcu, pretože sa tovar stáva zdaniteľným už výrobou, alebo pri preprave alebo dovoze na územie Slovenskej republiky. Prvou otázkou je, či treba kaviareň registrovať na účely spotrebnej dane (Colný úrad) a podávať mesačné priznania? (Podľa uvedených informácii asi nie.) Druhou otázkou je, či pri predaji tvrdého alkoholu a cigariet je potrebné nejaké iné povolenie alebo viesť nejakú osobitnú evidenciu?

Nadobudnutie benzinu v SR z EU

ID2525 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Prvá spoločnosť nadobúda benzín z EÚ pre vlastnú spotrebu. Druhá spoločnosť nadobúda benzín z EÚ a predáva v SR a do EÚ. Tretia spoločnosť z EÚ využije služby spoločnosti v SR pre nadobudnutie benzínu pre jej vlastnú spotrebu na území SR (spoločnosť z EÚ spotrebuje benzín na automobilové preteky) a spoločnosť zo SR uhradí v jej mene zábezpeku na colný úrad, podá daňové priznanie a následne  „refakturuje“ zaplatenú spotrebnú daň. Ako má spoločnosť zaúčtovať nasledovné účtovné prípady? Aké povinnosti jej vyplývajú z predmetných účtovných prípadov? V prípade, že nadobudnutý benzín predáva ďalej v SR alebo do EÚ, aké má povinnosti voči colnému úradu a daňovému úradu a ma nárok na vrátenie pomernej časti spotrebnej dane zaplatenej pri nadobudnutí?

Označenie platby spotrebnej dane

ID944 | | Ing. Martina Marhefková

Ako má byť po 1.1. 2012 označená platba spotrebnej dane z piva, ktorá je platená malým samostatným pivovarom a pri ktorej vzniká daňová povinnosť dňa 31. 1. 2012?

Prerušenie alebo zrušenie živnosti a vysporiadanie používania automobilu v podnikaní

ID3986 | | Ing. Jana Fülöpová

Živnostník používa vlastné auto na podnikanie, uplatňuje si výdavky, a teda aj platí daň. V prípade, ak sa rozhodne živnosť prerušiť, musí toto vlastné auto z dane odhlásiť (nechce si za ten polrok nič na auto uplatniť)? Alebo len nepodá daňové priznanie, a to to sú všetky jeho povinnosti voči správcovi dane?

Spotrebná daň z piva - účtovanie

ID4062 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť predáva vlastné pivo, ktoré si necháva navariť podľa vlastného receptu v Poľsku. Pred dovozom piva zaplatí colnému úradu zábezpeku na spotrebnú daň z piva (účtovanie: 378/221). Následne podá daňové priznanie k SD z piva. Skutočná výška daňovej povinnosti sa započíta so zábezpekou. Máme účtovať predpis spotrebnej dane na základe podaného daňového priznania k spotrebnej dani z piva na 538/345? A následne urobiť zápočet skutočne vyrubenej dane 345/378? Je spotrebná daň z piva daňovým nákladom? Následne premieta spoločnosť túto zaplatenú spotrebnú daň do ceny piva. Je takýto postup správny?

Spotrebná daň z uhlia

ID936 | | Ing. Jarmila Strählová

Živnostníkovi, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, pri kúpe uhlia na vykurovanie priestorov na podnikanie bola naúčtovaná aj spotrebná daň z predaja uhlia. Ako treba zaúčtovať túto daň?

Ukončenie podnikania - živnosti a daňové náležitosti

ID1606 | | Ing. Dana Žňavová

Ako postupovať pri neuplatnených daňových odpisoch  z budov pri ukončení podnikania a v prípade, ak v predošlých rokoch bola vykázaná strata. Je možné si ju uplatniť, ak by sa podnikanie ukončilo aj v priebehu roka? V prípade DPH a ukončenia podnikania, ako riešiť zásoby a majetok?