Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Preplatenie dovolenky

ID4067 | | JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Chcela by som sa opýtať, či by ste mi vedeli poradiť ohľadom dovolenky, ak sa mi zamestnankyňa vrátila z rodičovskej dovolenky. Zamestnankyňa je u nás zamestnaná od 1. 5. 2014. 30. 12. 2015 nastúpila na MD zostatok dovolenky 11,5 dňa. Na RD nastúpila 24. 8. 2016 do 28. 7. 2018. Následne znova nastúpila na MD od 29. 7. 2018 do 23. 3. 2019. RD začala 24. 3. 2019 do 14. 9. 2021. Prosím ako mám vypočítať nárok na dovolenku počas obdobia MD a RD?

Práca cez platformu Upwork a DPH

ID4063 | | Ing. Marián Drozd

Občan 3. krajiny s prechodným pobytom na SK, pridelené slovenské IČO aj DIČ, na SK zriadená stála prevádzkáreň od 10/2021, pracuje cez americkú platformu Upwork (počítačové ilustrácie). Poprosím, kedže má zatiaľ príjmy len z Upwork (USA, India) musí sa registrovať na DPH podľa § 7a? Alebo len v prípade, ak by miestom dodania jeho služieb bola EÚ? Ak áno, tak s akým dátumom? Zároveň musí sledovať svoje príjmy dodané odberateľom na SK pre prípadnú registráciu podľa § 4?

DPPO priznanie a mikrodaňovník

ID4064 | | Ing. Lucia Vanková

V DPPO priznaní na 1. strane je možnosť vyznačiť, že subjekt je mikrodaňovníkom. Na riadku 560 je nutné zadať úhrn zdaniteľných príjmov, na základe ktorého potom priznanie vypočíta sadzbu dane (15 alebo 21 %). Máme firmy, ktoré majú príjem na riadku menej ako 49 790 €, ale na 1. strane im nevyznačíme kolónku mikrodaňovník, lebo napr. majú účet 365, vyplácajú konateľovi cestovné náhrady...atď. Riadok 560 rieši len príjem. Na základe toho uplatňujeme im sadzbu dane 15 %. Všetko ostatné, napr. odpisovanie, pohľadávky, uplatňovanie daňovej straty ide klasicky- t. j. nie ako mikrodaňovník. Je hore uvedený postup správny? Takže nevyznačenie mikrodaňovníka a uplatňovanie sadzby 15 %? 21 percent v priznaní sa nedá prepísať, aj keby sme chceli.

Spotrebná daň z piva - účtovanie

ID4062 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť predáva vlastné pivo, ktoré si necháva navariť podľa vlastného receptu v Poľsku. Pred dovozom piva zaplatí colnému úradu zábezpeku na spotrebnú daň z piva (účtovanie: 378/221). Následne podá daňové priznanie k SD z piva. Skutočná výška daňovej povinnosti sa započíta so zábezpekou. Máme účtovať predpis spotrebnej dane na základe podaného daňového priznania k spotrebnej dani z piva na 538/345? A následne urobiť zápočet skutočne vyrubenej dane 345/378? Je spotrebná daň z piva daňovým nákladom? Následne premieta spoločnosť túto zaplatenú spotrebnú daň do ceny piva. Je takýto postup správny?

Účtovanie zádržného na konci roka

ID4055 | | Hana Jakubíková

Potrebovala by som poradiť, ako postupovať pri účtovaní zádržného z faktúry na konci roka. Sme obcou, ktorá má v rozpočte kapitálových výdavkov schválené finančné prostriedky na realizáciu investičnej výstavby, stavebné práce budú ukončené v roku 2021, avšak oficiálne prevzatie stavby bude až v roku 2022. Faktúra za stavebné práce bude vystavená koncom roka 2021, avšak z dôvodu, že k oficiálnemu prevzatiu stavby dôjde až v roku 2022, nebude celá suma uhradená, časť z faktúry bude účtovaná ako zádržné s tým, že sa prevedie na depozitný účet a pokiaľ nebudú zistené nedorobky zadržaná suma bude uhradená stavebnej firme v roku 2022. Na tieto stavebné práce je vyčlenený rozpočet na rok 2021 a v rozpočte na rok 2022 sa už s touto sumou nepočíta. Možno aj zádržné, ktoré sa prevedie na depozitný účet zahrnúť do kapitálových výdavkov roka 2021 alebo, len ak bude táto časť uhradená dodávateľovi, t.j. v roku 2022?

Platba súkromnou kartou a oznámenie účtu podľa zákona o DPH

ID4060 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť platetieľ DPH, ktorá má v obchodnom majetku automobil a pohonné látky do tohoto auta sú zaplatené súkromnou kartou zamestnanca, štatutára podlieha účet spojený s touto bankovou kartou povinnosti oznámenia podľa zákona č. 222/2002 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.? Z toho účtu sa nehradia preddavky na DPH, ani sa nepríjmajú platby DPH, neslúži ani na príjmy/platby faktúr súvisacich s podnikaním spoločnosti. Použitie karty je iba v prípade zaplatenia PHL na čerpacej stanici.

Cestovné náhrady-rozúčtovanie na prelome účtovných období

ID4061 | | Ing. Beata Moravcová

Spoločník spoločnosti uhradil letenku za pracovnú cestu 16.12.2021. Pracovná cesta sa začala 29.12.2021 a ukončená bola 10.01.2022. Je spoločnosť povinná účtovať v roku 2021 o cestovných náhradách a o nákladoch budúcich období? (Rozúčtovať cestovné náhrady do dvoch účtovných období 2021 a 2022?)

Dobudovanie inžinierskych sietí po predaji pozemkov v jednoduchom účtovníctve

ID4059 | | Ing. Marián Drozd

SZČO, platiteľ DPH, účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva, pred dokončením inžinierskych sietí predáva pozemky, kde do kúpnej ceny predávaných pozemkov zahrnul aj náklady na výstavbu inžinierskych sietí a v kúpnych zmluvách sa zaviazal, že po predaji zabezpečí ich dobudovanie v stanovenej lehote. Inžinierske stavby sa budú budovať po predaji, resp. priebežne s predajom pozemkov. Ako správne účtovať v jednoduchom účtovníctve náklady na vybudovanie inžinierskych sietí z hľadiska dane z príjmov? Niektoré z inžinierskych stavieb sa budú po vybudovaní prevádzať na oprávnené osoby podľa osobitných predpisov (Zákon o energetike, Zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciách, Zákon o pozemných komunikáciách), buď 1. bezodplatne, alebo 2. "symbolicky" za 1 euro. Aký má dopad alternatíva 1. alebo alternatíva 2. pre podnikateľa FO z hľadiska zákona o dani z príjmov a zákona o dani z pridanej hodnoty? Môže si SZČO uplatňovať DPH na vstupe z tovarov a služieb spojených s výstavbou týchto inžinierskych stavieb?

Veterinár a DPH

ID4058 | | Ing. Marián Drozd

Je daný veterinárny lekár MVDR (slobodné povolanie), ktorý dosiahol obrat pre povinnú registráciu DPH. Otázkou je, či tieto príjmy spadajú do služieb zdravotnej starostlivosti podľa § 29 zákona o DPH? Alebo nevzťahuje sa na neho žiadna výnimka a musí sa registrovať pre DPH (paragraf 4/1) ?

Voľba hlavného kontrolóra počas mimoriadnej situácie

ID4054 | | Hana Jakubíková

V súčasnosti prebiehajú súdne konania, v ktorých sa bývalí hlavní kontrolóri obcí aktívne domáhajú svojich práv pre rozpor konania obce s § 30f ods. 6 zákona o obecnom zriadení. Čo by nastalo v prípade, keby dal súd za pravdu bývalému kontrolórovi a vyhodnotí voľbu hlavného kontrolóra ako nezákonnú? Poprosím o zodpovedanie týchto otázok aj s odôvodnením. Bola by pracovná zmluva novozvoleného kontrolóra neplatná? Prišiel by nový kontrolór o svoju pozíciu? Musel by vracať vyplatenú mzdu?