Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Financovanie MŠ a ŠJ

ID4681 | | Tatiana Macháčová

Sme obec, ktorá v rámci originálnych kompetencií zriaďuje materskú školu (MŠ) a školskú jedáleň (ŠJ) pri základnej škole (ZŠ). Súčasťou MŠ nie je školská jedáleň, deti chodia na stravu do ŠJ, ktorá je pri ZŠ. Vzhľadom na to, že v koeficiente pre MŠ (príloha č. 3 nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z.) je zohľadnené aj stravovanie detí MŠ, zaujímalo by nás ako vypočítame z dotácie na MŠ časť, ktorú presunieme do rozpočtu ŠJ, ktorá pripravuje stravu pre MŠ?

Započítanie účtovnej straty

ID4739 | | Ing. Ondrej Baláž

Chceli by sme sa spýtať, či je možné započítať účtovnú stratu za rok 2022 s účtovným ziskom za predchádzajúci rok t.j. 2021? Resp., či je potrebné započítať účtovné zisky od najstaršieho obdobia napr. 2007 - 2008?

Finančný lízing a DPH doplnenie otázky ID4733

ID4735 | | Ing. Marián Drozd

Finančný lízing a DPH doplnenie otázky ID4733 Takže aj podľa nás ide o dodanie tovaru. Otázkou je, či tieto mesačné faktúry (splátky) máme dávať ako tovar do DPH a KV priznania, alebo nejakým spôsobom na začiatku lízingu by sa malo hlásiť nadobudnutie tovaru v celkovej hodnote a tieto mesačné splátky sa už nemusia hlásiť?

Faktúra za opravu auta

ID4731 | | Ing. Anton Kolembus

Obdržali sme faktúru za opravu auta, kde sú rozpísane položky so sumami nasledovne: -výmena vodiacich pneumatík pneu á 600,-€ prezutie s vyvážením 40,-€ - výmena záberových pneumatík pneu á 620,-€ prezúvanie bez vyváženia 60,- € - výmena brdových platniciek á 200,- € Ako správne zaúčtovať túto faktúru. Dám to celé na 511 -oprava alebo rozúčtovať 501 a 511. Ako správne pri opravách určím čo pôjde na 511 a čo na 501?

Kúpa auta a predlžená záruka

ID4727 | | Ing. Anton Kolembus

Právnická osoba účtujúca v podvojnom účtovníctve, platiteľ DPH kúpila osobný automobil, kde, okrem ceny za vozidlo je uvedená aj predĺžená záruka na 5 rokov v sume 1 600 € bez DPH. Ako správne túto faktúru zaúčtovať?

Zamestnanie konateľa vo vlastnej s. r. o.

ID4729 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Som jediný konateľ vo vlastnej firme. Nemám žiadnych zamestnancov. Môžem legálne zamestnať sám seba? Bola by takáto pracovná zmluva v poriadku aj na strane zamestnávateľa aj zamestnanca bude tá istá osoba?

Finančný lízing a DPH

ID4733 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská firma (platiteľ podľa § 4) uzatvorila lízingovú zmluvu - finančný lízing (po uplynutí doby trvania zmluvy bude vlastníkom kamiónu lízingový nájomca- SK firma) s rakúskou firmou (platiteľ v Rakúsku). 1. Teraz tento rakúsky dodávateľ fakturuje (riadna faktúra) mesačne splátky. Máme považovať tieto splátky za dodanie tovaru alebo služby? Resp., majú sa hlásiť v DPH priznaní však? 2. Tento rakúsky dodávateľ tiež fakturuje (riadna faktúra) mesačne poistenie kasko. Máme považovať toto kasko za dodanie tovaru alebo služby? Resp. má sa hlásiť v DPH priznaní?

Sprostredkovanie zákazky v zahraničí a DPH

ID4725 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská firma A a platiteľ DPH na SK sprostredkováva inej slovenskej firme B, ktorá je tiež platiteľom DPH na SK zákazky elektroinštalačných a stavebných prác (nesprostredkováva ľudí ako pracovnú silu, ale iba priamo vybavuje zákazku) vykonávaných na nehnuteľnostiach v Nemecku. Považuje sa takéto sprostredkovanie zákazky za dodanie služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť podľa § 16 zákona o DPH, a teda sa bude fakturovať bez slovenskej DPH? Alebo sa jedná o službu podľa § 15 zákona o DPH a slovenská firma A by mala k cene nabaliť slovenskú DPH?

Automobil a DPH

ID4721 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská firma (platiteľ podľa § 4) nadobudne luxusné motorové vozidlo z Maďarska (HU firma je platiteľ v Maďarsku). Ide o nové vozidlo, ktoré bolo nakúpené za účelom ďalšieho predaja v budúcnosti v nezmenenom stave. Takže z účtovného aj daňového hľadiska ide o zásoby (konkrétne o tovar), automobil sa účtuje na účet 132- Tovar na sklade. (Takže nie do majetku firmy- účtovná skupina 0.) Vozidlo dostalo aj SK evč. Pri účtovaní na účet 132 nie je podstatné, že vozidlo dostalo SK evč. Podstatné je to, že bolo nakúpené za účelom ďalšieho predaja v budúcnosti, resp. že sa nepoužíva a neprenajíma sa ďalej, stojí vlastne fyzicky v garáži na Slovensku. Otázkou je, či z hľadiska zákona o DPH môže táto SK firma skladovať toto vozidlo aj na území Maďarska (tovar je fyzicky prepravený do iného členského štátu bez zmeny vlastníctva tovaru) bez toho aby toto premiestnenie vlastného tovaru uvádzal do daňového priznania (riadok 13 a 14 daňového priznania) a aj do súhrnného výkazu? [zákon o DPH v § 8 ods. 4 písm. a) až i) vylučuje z dodania tovaru za protihodnotu prípady premiestnenia tovaru z tuzemska do iného členského štátu, kedy platiteľ dane nevykazuje premiestnenie tovaru v daňovom priznaní a ani v súhrnnom výkaze, ale vo výnimkách ja nevidím skladovanie, len napr. opravy v písmene f)].

Kúpa ojazdeného automobilu z Nemecka

ID4719 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť platiteľ DPH, kúpila z autobazáru v Nemecku od platiteľa DPH ojazdený automobil. Faktúra je vystavená na sumu 18 899 € s textom Dodanie bez dane / Steuerfreie Lieferung gemass § 4 1B mit § 6a USTG /. Spoločnosť zaplatila z účtu sumu vo výške faktúry / 18 899 € / plus kauciu vo výške nemeckej dph / 3 591 € / Na faktúre je uvedený text, že po prihlásení vozidla bude kaucia vo výške dph vrátená na bankový účet spoločnosti. Môže spoločnosť zaúčtovať faktúru v režime dph - nadobudnutie tovaru z eú podľa § 11 zákona o DPH a uplatniť dph na vstupe a zároveň odviesť dph na výstupe? Ako účtovať zaplatenú kauciu?