Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Realizovateľné cenné papiere

ID5147 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť XY s. r. o., malá jednoosobová účtovná jednotka s. r. o. uzavrela zmluvu na 10 rokov - (cieľ. suma 30 000 €) - Realizovateľné cenné papiere. Bol jej účtovaný poplatok za prvé nadobudnutie cenných papierov vo výške 900,00 €. Je potrebné tento poplatok časovo rozlíšiť na 10 rokov, alebo ho môžem účtovať priamo do nákladov? 

Pobyt sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti

ID5137 | | Katarína Fedorová

V zmysle § 13 zákona o zdravotnej starostlivosti sa za službu súvisiacu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti považuje aj pobyt sprievodcu hospitalizovanej osoby. Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sú spoplatnené a reguluje ich zákon č. 577/2004 Z.z. Moja otázka sa týka výkladu pojmov uvedených v zákone. Čo sa konkrétne rozumie pod pojmom "pobyt sprievodcu"? Ide len a číru prítomnosť, bez toho že by sprievodca dostal samostatné lôžko, alebo službou je poskytovanie lôžka pre sprievodnú osobu? Zákon č. 577/2004 Z.z. v § 38 ods. 8 písm. d) špecifikuje poistencov, ktorí sú oslobodení od poplatkovej povinnosti. Znenie zákona obsahuje pojem "dojča", no legálnu definíciu tohto pojmu neudáva. Kto sa v tomto prípade považuje za dojča? Dieťa ktoré sa dojčí bez ohľadu na svoj vek, alebo sa výklad tohto pojmu ponecháva na zdravotnícke zariadenie, v ktorom je poistenec hospitalizovaný?

Oneskorená registrácia DPH

ID5135 | | Ing. Marián Drozd

Zahraničná spoločnosť realizovala stavebné práce na Slovensku ešte v roku 2022, odberateľom prác bola tiež zahraničná spoločnosť, ktorá je registrovaná na Slovensku podľa § 5 zákona o DPH. Zhotoviteľ vyhotovil faktúru nesprávne s prenesením daňovej povinnosti na príjemcu služby, pretože nie sú splnené podmienky uvedené v ustanovení § 69 ods. 2 zákona o DPH, lebo príjemca služby nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania ani prevádzkareň. Zhotoviteľ plánuje vybaviť oneskorenú registráciu za platiteľa DPH a po registrácii vystaviť opravnú faktúru podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH s aktuálnym dátumom vystavenia a pôvodným dátumom dodania. Môže vystaviť zhotoviteľ opravnú faktúru s prenesením daňovej povinnosti na príjemcu služby podľa § 69 ods. 12 písm. j) s uvedením svojho nového IČ DPH aj za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom dane? V tomto prípade by daňové priznanie za mimoriadne obdobie neobsahovalo žiadne údaje a zahraničná osoba nie je povinná podať kontrolný výkaz za toto obdobie. Je náš predpoklad a horeuvedený postup správny? Ak nie, ako má postupovať zahraničná osoba, aby správne vysporiadal vo veci spomínanej vyššie z hľadiska DPH. Uvedie odberateľ opravnú faktúru v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave podľa § 25 ods. 3 zákona o DPH, alebo podá dodatočné daňové priznanie za obdobie podľa pôvodného dátumu dodania služby? Za odpoveď Vám vopred ďakujem!

Doplnenie otázky - dotácia z PPA (5129)

ID5145 | | Tatiana Macháčová

Áno, ide o refundáciu už zaradenej investície do majetku. Pri zaradení do majetku bol zdroj obstarania z vlastných zdrojov. PPA neuhradila celú sumu,ide o spoluúčasť obce.

Spotreba elektrickej energie - zariadenie poskytovateľa internetu

ID5139 | | Tatiana Macháčová

Poskytovateľ internetu má svoje zariadenie pre celú obec /všetkých odberateľov internetu - budovy obecného úradu a rodinné domy obyvateľov/ na budove materskej školy. Zriaďovateľom materskej školy je obec, materská škola je bez právnej subjektivity, teda obec uhrádza náklady za materskú školu. Poskytovateľ internetu má vlastný elektromer, teda vie určiť odber elektrickej energie zariadením, ale faktúru za celkovú spotrebovanú energiu uhrádza obec. Ako zaúčtovať príjem za spotrebovanú energiu od poskytovateľa internetu, ak obec nie je distribútor el. energie? Znižovaním nákladov za spotrebovanú energiu na účte 502, alebo účtovať iba o prevádzke zariadenia na účte 648?

Dotácia od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA)

ID5129 | | Tatiana Macháčová

V roku 2023 sme realizovali projekt úpravu verejného parku, ktorý sme hradili z našich prostriedkov z rezervného fondu. Projekt bol hotový a zaradený do používania v roku 2023. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) nám projekt preplatila až v roku 2024. Ako to správne účtovať? 

Súlad uvedenia smernice v pracovnej zmluve so Zákonníkom práce

ID5133 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Podľa § 1 ods. 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Tento zákon sa nevzťahuje na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak škola, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, pri odmeňovaní postupuje podľa kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu, v ktorých sú podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce. Zákonník práce vyžaduje, aby boli v pracovnej zmluve určené mzdové podmienky.

Súkromná škola by chcela pri odmeňovaní postupovať podľa svojho vnútorného predpisu - smernice, kde by bolo určené odmeňovanie (základný plat, príplatky, zvyšovanie mzdy podľa započítanej praxe atď.). 

Je takýto postup (keď je v mzdových podmienkach v pracovnej zmluve uvedený odkaz na vnútorný predpis) v súlade so Zákonníkom práce? Ako by malo vyzerať ustanovenie pracovnej zmluvy, v ktorom odkazuje pri určení výšky mzdy zamestnanca na tento vnútorný predpis?

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme a zamestnanci súkromnej ZŠ

ID5131 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Vzťahuje sa zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme na zamestnancov súkromnej základnej školy? Vzťahuje sa na ne v plnom rozsahu alebo len čiastočne? Ak áno, prosím o objasnenie, ktoré veci sa týkajú zamestnancov súkromnej základnej školy (napr. majetkové priznanie vedúcich zamestnancov).

Predaj pozemku pri FO a daň z príjmu

ID5127 | | Ing. Miroslava Brnová

Fyzická osoba-nepodnikateľ nadobudola dňa 24. 10. 2017 pozemok prostredníctvom darovacej zmluvy. Dňa  8. 9. 2023 tento pozemok vymenil za iný pozemok na základe zámennej zmluvy. Fyzická osoba plánuje pozemok, ktorý nadobudol prostredníctvom zámeny v roku 2023, predať v mesiaci 05/2024. Podlieha takýto predaj dani z príjmu? Respektíve, považuje sa zámena za nové nadobudnutie, pri ktorom plynie nová 5-ročná lehota v súvislosti s oslobodením od dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti?

Účtovanie kúpy auta obcou na základe kúpnej zmluvy od FO

ID5125 | | Tatiana Macháčová

Chcela by som sa informovať, ako je to s účtovaním kúpy osobného motorového vozidla obcou, ktorá nevykonáva podnikateľskú činnosť, od fyzickej osoby prostredníctvom kúpnej zmluvy. Je správne použiť oproti účtu 042 účet 379? Nakoľko fyzická osoba nevystavuje faktúru, nemožno použiť účet 321. Dokladom o kúpe je uzatvorená kúpna zmluva.