Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Automobil ako tovar

ID4717 | | Ing. Anton Kolembus

Slovenská firma (platiteľ podľa § 4) nadobudne luxusné motorové vozidlo z Maďarska (HU firma je platiteľ v Maďarsku). Ide o nové vozidlo, ktoré bolo nakúpené za účelom ďalšieho predaja v budúcnosti v nezmenenom stave. Takže z účtovného aj daňového hľadiska ide o zásoby (konkrétne o tovar), automobil sa účtuje na účet 132- Tovar na sklade. (Takže nie do majetku firmy- účtovná skupina 0.) 1., Náklady súvisiace s obstaraním tovaru (napr. preprava, poistné, provízia, prípadné minimálne náklady na údržbu) sa majú účtovať tiež na účet 132 však? Pri účtovaní na účet 132 nie je podstatné, že vozidlá dostali SK evč však? Podstatné je to, že boli nakúpené za účelom ďalšieho predaja v budúcnosti, resp. že sa nepoužívajú a neprenajímajú sa ďalej, stoja vlastne v garáži. 2., Ak sa náhodou firma v budúcnosti rozhodne, že vozidlo nepredá a chce ho zaradiť do majetku, resp. používať na podnikanie napr. od 01.01.2024 je to možné? Daňové a účtovné odpisy by boli predpokladám tiež od 01.01.2024 (od dátumu zaradenia do majetku)?

Určení režimu DPH, Poskytnutí technické pomoci zahraniční osobou reg. v SR podle § 5 slovenskému plátci

ID4713 | | Ing. Marián Drozd

Český plátce DPH registrovaný na Slovensku podle § 5 zákona o DPH č. 222/2004, který nemá na území Slovenska sídlo, místo podnikání, provozovnu a na území Slovenska se obvykle nezdržuje. Tato firma fakturuje na slovenskou firmu registrovanou podle § 4 zákona o DPH č. 222/2004 technickou pomoc spočívající ve geografické činnosti (data pro GIS). Služby jsou v rámci pracovních cest provedeny na Slovensku. Dotaz: Měla by být faktura vystavena výše uvedeným českým plátcem v režimu reverse charge podle § 69, odst. 3 (slovenského zákona o DPH), tzn. Přenesení daňové povinnosti na slovenského plátce. Nebo by měla být faktura vystavena se slovenským DPH podle § 69, odst. 1 (slovenského zákona o DPH). Nebo by měla být faktura vystavena podle českého zákona o DPH (místo dodání služby v zahraničí) s přenesenou daňovou povinností? Děkujeme za odpověď.

Určení režimu DPH, Zprostředkování obchodu zahraniční osobou reg. v SR podle § 5 slovenskému plátci

ID4711 | | Ing. Marián Drozd

Prosíme o určení režimu DPH v následujícím příkladě: Český plátce DPH registrovaný na Slovensku podle § 5 zákona o DPH č. 222/2004, který nemá na území Slovenska sídlo, místo podnikání, provozovnu a na území Slovenska se obvykle nezdržuje. Tato česká firma fakturuje zprostředkování nákupu hmotného movitého majetku slovenskému plátci reg. podle § 4 (slovenského zákona o DPH). Předmět nákupu byl přemístěn z ČR na Slovensko. Dotaz: Měla by být faktura vystavena výše uvedeným českým plátcem v režimu reverse charge podle § 69, ods. 3 (slovenského zákona o DPH), tzn. Přenesení daňové povinnosti na slovenského plátce. Nebo by měla být faktura vystavena se slovenským DPH podle § 69, ods. 1 (slovenského zákona o DPH). Nebo by měla být faktura vystavena podle českého zákona o DPH (místo dodání služby v zahraničí) s přenesenou daňovou povinností? Děkujeme za odpověď.

Prodej movitého hmotného majetku SK plátci od zahraniční osoby registrované v SK podle § 5

ID4709 | | Ing. Marián Drozd

Prosíme o určení režimu DPH v následujícím příkladě: Český plátce DPH registrovaný na Slovensku podle § 5 zákona o DPH č. 222/2004 Z. z., který nemá na území Slovenska sídlo, místo podnikání, provozovnu a na území Slovenska se obvykle nezdržuje, ale je vlastníkem nemovitosti na Slovensku, kterou celou pronajímá slovenskému plátci. Tato firma se rozhodla slovenské firmě (podnájemci) registrované podle § 4 zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. prodat vybavení kanceláře pronajímané budovy (prodávaný hmotný movitý majetek je tedy umístěn na Slovensku). Dotaz: Měla by být faktura vystavena se slovenským IČ DPH a vyčíslenou daní nebo bude faktura vystavena se slovenským IČ DPH bez daně s textací, že daň odvede příjemce/kupující. Poslední varianta, že faktura bude vystavena s českým DIČ bez daně. Děkujeme.

Účtovanie prívesného vozíka v hodnote 1 092 €

ID4707 | | Tatiana Macháčová

Sme mestská časť, kúpili sme prívesný vozík v hodnote 1 092 €. Môžeme ho účtovať rovno do spotreby 501 a úhradu s 221 s položkou 633004 (prevádzkové stroje, alebo 63306 všeob. materiál)?

Prevádzkový poriadok

ID4705 | | Ing. Patrik Nohavica

V rozpočtovej organizácii bolo realizované nové vykurovanie objektu plynom. K obsluhe plynového kotla je potrebné vypracovať Prevádzkový poriadok pre nízkotlakovú kotolňu na plynné palivo. Mohli by ste uverejniť vzor takéhoto poriadku?

Predaj akcii trustom fyzickej osobe, ktorá je už akcionárom

ID4691 | | Ing. Dana Slivková, PhD.

Poprosila by som zodpovedať otázku. Trust (so sídlom v Lichtenštajnsku), ktorý vlastní akcie akciovej spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike, chce akcie predať na druhého akcionára (fyzická osoba, rezident SR). Akciovú spoločnosť v SK vlastní fyzická osoba (budúci kupca) a trust so sídlom v Lichtenštanjsku. Zakladateľom trustu, je osoba, ktorá bude od akciovej spoločnosti kupovať akcie. Je možné predať akcie za nominál medzi trustom (predávajúci) a kupujúcim - fyzická osoba, ktorá je už akcionárom? Aké povinnosti z tohto predaja vyplývajú pre trust? Zdaňuje predaj trust v Slovenskej republike?

FO a prenájom bytu - bytového priestoru vlastnej s.r.o.

ID4703 | | Ing. Marián Drozd

1/ FO kúpila byt (Druh stavby: Bytový dom) FO tento byt na základe Zmluvy o dlhodobom prenájme bytových priestorov dá do nájmu stavebnej spoločnosti s.r.o., platiteľovi DPH (v ktorej je táto FO jediným konateľom a spoločníkom/). Stavebná spoločnosť si tu zriadi svoju prevádzku. Byt potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu. Túto rekonštrukciu bytu na základe súhlasu od FO prenajímateľa spoločnosť začne realizovať na svoje náklady. Môže si spoločnosť náklady na opravy a rekonštrukciu dať do nákladov? Môže si uplatniť DPH na VSTUPE - z dokladov za rekonštrukciu bytu? Alebo to je možné iba v Nebytovom priestore? Bude to prevádzka stavebnej spoločnosti, ktorá súvisí s celkovou ekonomickou činnosťou zdaniteľnej osoby / spoločnosti. Predmetný zrekonštruovaný byt bude slúžiť na podnikanie s.r.o. ako ubytovňa pre zamestnancov, kancelária, sklad aj parkovanie. „Takže našej spoločnosti sa netýka § 38 ods. 3 zákona o DPH prenájom bytu je zo zákona oslobodený od dane, nie je možné uplatniť si odpočítanie dane zo žiadnych vstupov, ktoré sa týkajú oslobodeného prenájmu.“ My tam budeme mať prevádzku a fakturovať budeme našu stavebnú činnosť. Teraz máme iba virtuálne sídlo, ale potrebujeme už reálne priestory. Po kompletnej rekonštrukcii musíme potom kolaudovať? Čo ďalej? Na aký účet účtovať úplne všetky bločky za materiál, práce zariadenie/ vybavenie do kompletnej rekonštrukcie? Do akej odpis. skupiny to zaradím. Musím to niekde ohlasovať? / Mestu, DÚ .... Na čo nezabudnúť pri takomto type dlhodobého prenájmu? Ako určiť správne cenu za prenájom?

Zaraďovanie závlahového systému

ID4675 | | Tatiana Macháčová

Do ktorej odpisovej skupiny mám zaradiť závlahový systém, ak tam mám rôzne položky - (ponorné čerpadlo, betónové nádrže, armatúrna šachta). Je to stavba - 5. odpisová skupina, alebo môžem do 4. odpisovej skupiny?

Spotreba PHL

ID4697 | | Ing. Marián Drozd

Chcela by som sa opýtať, akým spôsobom sa vypočíta spotreba PHL metódou plnej nádrže.