Otázky s vecným pojmom: Daňový výdavok

počet otázok s vecným pojmom : 245Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zahrnutie dotácie použitej na obstaranie odpisovaného majetku do základu dane

ID542 | | Ing. Silvia Jambrichová

Pán Jozef prijal v roku 2009 v súvislosti s výkonom podnikania príspevok na obstaranie odpisovaného majetku vo výške 12 000 €. Hmotný majetok, ktorý v roku 2008 z príspevku obstaral za 12 000 €, je zaradený do 1. odpisovej skupiny, kde doba odpisovania predstavuje 4 roky. Daňovník uplatnil rovnomerný spôsob odpisovania. V roku 2009 uplatňoval preukázateľné daňové výdavky a viedol daňovú evidenciu. V roku 2010 uplatní pán Jozef percentuálne výdavky.

Zníženie základu dane pri skončení podnikania

ID537 | | Ing. Silvia Jambrichová

Pani Jane k 31. decembru 2009 zaniklo živnostenské oprávnenie. Nakoľko v roku 2009 uplatňovala pri príjmoch zo živnosti preukázateľné daňové výdavky a účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, základ dane za rok 2009 v súlade s § 17 ods. 8 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. znížila o záväzok voči zdravotnej poisťovni z titulu neuhradeného poistného za november a december 2009 v celkovej sume 1 000 €. Od 1. mája 2010 začala pani Jana opäť podnikať a pri príjmoch z podnikania sa rozhodla uplatniť percentuálne výdavky. V júni 2010 zaplatila zdravotnej poisťovni tento nedoplatok poistného viažuceho sa k príjmom zo živnosti v sume 1 000 €.

Príspevok zamestnancom na sporenie a vplyv na daňový základ

ID780 | | Ing. Alena Benková

Obchodná spoločnosť prispieva svojim zamestnancom na doplnkové dôchodcovské sporenie (DDS), príspevky účtuje na ťarchu nákladov. Za zdaňovacie obdobie je výška zúčtovaných príspevkov 391 512 €. Zúčtované mzdy a náhrady miezd zamestnancov za obdobie, keď boli zamestnanci poistencami, budú vo výške 6 330 000 €.

Daňový režim pre výplaty podielov na zisku v komanditnej spoločnosti

ID676 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Komanditná spoločnosť dosiahla za rok účtovný zisk 100 000 €. Táto spoločnosť má dvoch komplementárov – fyzickú osobu a právnickú osobu a dvoch komanditistov – rovnakú fyzickú osobu a právnickú osobu. Podľa zmluvy si delia zisk všetci štyria rovnakým dielom. Akému daňovému režimu budú podliehať výplaty podielov na zisku?

Oprava chýb v účtovných knihách po zaúčtovaní

ID582 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľka vykonala v súvislosti s ukončením roku 2009 kontrolu účtovných dokladov za rok 2009 a ich zaúčtovanie v účtovných knihách, v ktorých v roku 2009 účtovala. Pri kontrole zistila chyby, chce v účtovníctve opraviť ešte v roku 2009:

  1. Pri kontrole peňažného denníka zistila, že do zdaniteľných príjmov, ktoré ovplyvňujú základ dane (ZD), zaúčtovala 15. 12. 2009 príjem peňažných prostriedkov na bankový účet vo výške 500 €. Podnikateľka vložila 15. 12. 2009 na bankový účet sumu 500 €, ale nebol to príjem z výkonu podnikateľskej činnosti, ktorý podlieha zdaneniu daňou z príjmov fyzických osôb (FO), ale osobný vklad podnikateľky do podnikania (na bankovom účte nemala dostatok finančných prostriedkov).
  2. Do daňových výdavkov, ktoré ovplyvňujú ZD nezaúčtovala nájomné, ktoré zaplatila v roku 2008 aj za rok 2009 (v roku 2008 nájomné časovo rozlíšila) vo výške 5 000 €.

Ako má postupovať?