Otázky s vecným pojmom: Daňový výdavok

počet otázok s vecným pojmom : 249Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Výdavky na reklamu v oblasti ubytovacích služieb

ID783 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľ, ktorý podniká ako fyzická osoba v oblasti ubytovacích služieb v turistickom stredisku sa rozhodol uplatniť reklamu v týždenníku, ktorý vychádza v lokalite, z ktorej sú aj jeho klienti. V časopise bude vytlačená reklama pozostávajúca z firemného loga, popisu činnosti podnikateľa a popisu umiestnenia penziónu. Môže tieto výdavky považovať za daňové?

Zvýšenie vstupnej ceny nehnuteľnosti o hodnotu technického zhodnotenia

ID812 | | Ing. Lucia Vanková

Daňovník vykonal stavebnú úpravu na svojej nehnuteľnosti. Výdavky na túto úpravu boli v celkovej výške 1 650 €.

Daňové vysporiadanie škodovej udalosti na majetku

ID679 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Areál firmy bol zaplavený počas povodní. Po neskoršej obhliadke všetkých budov a stavieb statikom bolo rozhodnuté, že je potrebné jednu stavbu odstrániť. Firma rozhodla, že poškodenú stavbu odstráni a na jej mieste vybuduje novú. Stavba bola pôvodne nadobudnutá ako nepeňažný vklad, pričom cena stavby uznaná na účely nepeňažného vkladu bola vo výške 120 000 €. Účtovná zostatková cena zlikvidovanej stavby je 100 000 €, daňová zostatková cena je 89 000 €. Búracie práce vykonal dodávateľ za 4 500 €, materiál získaný z búracích prác bol odvezený na verejnú skládku. Ako sa má firma vysporiadať s daným prípadom z hľadiska účtovníctva a dane z príjmov?

Výdavok za umytie automobilu a pokuta za prekročenie rýchlosti ako neuznaný výdavok

ID747 | | Ing. Ľubica Minková

Zamestnanec po dohode so zamestnávateľom používa pri pracovnej ceste konanej len v Bratislave súkromné vozidlo. Za jeden mesiac najazdil 1 650 km. V technickom preukaze vozidla je uvedená spotreba pohonných látok (ďalej len „PHL") na 100 km len podľa normy Európskej hospodárskej komisie (ďalej len „EHK"), ktorá je pre mesto 7,4 l, pri rýchlosti 90 km/hod. 5,5 l a pri rýchlosti 120 km/hod. 7,5 l. Spotreba PHL výrazne nezodpovedala skutočnej spotrebe a zamestnanec preukázal spotrebu pre mesto 8,88 l/100 km, a to dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie. Zamestnanec preukázal cenu PHL v deň nástupu na pracovnú cestu dokladom o kúpe, ktorá bola 1,31 €.

Zahrnutie dotácie použitej na obstaranie odpisovaného majetku do základu dane

ID542 | | Ing. Silvia Jambrichová

Pán Jozef prijal v roku 2009 v súvislosti s výkonom podnikania príspevok na obstaranie odpisovaného majetku vo výške 12 000 €. Hmotný majetok, ktorý v roku 2008 z príspevku obstaral za 12 000 €, je zaradený do 1. odpisovej skupiny, kde doba odpisovania predstavuje 4 roky. Daňovník uplatnil rovnomerný spôsob odpisovania. V roku 2009 uplatňoval preukázateľné daňové výdavky a viedol daňovú evidenciu. V roku 2010 uplatní pán Jozef percentuálne výdavky.

Zníženie základu dane pri skončení podnikania

ID537 | | Ing. Silvia Jambrichová

Pani Jane k 31. decembru 2009 zaniklo živnostenské oprávnenie. Nakoľko v roku 2009 uplatňovala pri príjmoch zo živnosti preukázateľné daňové výdavky a účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, základ dane za rok 2009 v súlade s § 17 ods. 8 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. znížila o záväzok voči zdravotnej poisťovni z titulu neuhradeného poistného za november a december 2009 v celkovej sume 1 000 €. Od 1. mája 2010 začala pani Jana opäť podnikať a pri príjmoch z podnikania sa rozhodla uplatniť percentuálne výdavky. V júni 2010 zaplatila zdravotnej poisťovni tento nedoplatok poistného viažuceho sa k príjmom zo živnosti v sume 1 000 €.

Príspevok zamestnancom na sporenie a vplyv na daňový základ

ID780 | | Ing. Alena Benková

Obchodná spoločnosť prispieva svojim zamestnancom na doplnkové dôchodcovské sporenie (DDS), príspevky účtuje na ťarchu nákladov. Za zdaňovacie obdobie je výška zúčtovaných príspevkov 391 512 €. Zúčtované mzdy a náhrady miezd zamestnancov za obdobie, keď boli zamestnanci poistencami, budú vo výške 6 330 000 €.

Daňový režim pre výplaty podielov na zisku v komanditnej spoločnosti

ID676 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Komanditná spoločnosť dosiahla za rok účtovný zisk 100 000 €. Táto spoločnosť má dvoch komplementárov – fyzickú osobu a právnickú osobu a dvoch komanditistov – rovnakú fyzickú osobu a právnickú osobu. Podľa zmluvy si delia zisk všetci štyria rovnakým dielom. Akému daňovému režimu budú podliehať výplaty podielov na zisku?

Oprava chýb v účtovných knihách po zaúčtovaní

ID582 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľka vykonala v súvislosti s ukončením roku 2009 kontrolu účtovných dokladov za rok 2009 a ich zaúčtovanie v účtovných knihách, v ktorých v roku 2009 účtovala. Pri kontrole zistila chyby, chce v účtovníctve opraviť ešte v roku 2009:

  1. Pri kontrole peňažného denníka zistila, že do zdaniteľných príjmov, ktoré ovplyvňujú základ dane (ZD), zaúčtovala 15. 12. 2009 príjem peňažných prostriedkov na bankový účet vo výške 500 €. Podnikateľka vložila 15. 12. 2009 na bankový účet sumu 500 €, ale nebol to príjem z výkonu podnikateľskej činnosti, ktorý podlieha zdaneniu daňou z príjmov fyzických osôb (FO), ale osobný vklad podnikateľky do podnikania (na bankovom účte nemala dostatok finančných prostriedkov).
  2. Do daňových výdavkov, ktoré ovplyvňujú ZD nezaúčtovala nájomné, ktoré zaplatila v roku 2008 aj za rok 2009 (v roku 2008 nájomné časovo rozlíšila) vo výške 5 000 €.

Ako má postupovať?