Otázky s vecným pojmom: Daňová strata

počet otázok s vecným pojmom : 2Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Daňová strata z roku 2016 a kontrola

ID3616 | | Klára Klabníková

V súčasnosti prebieha u spoločnosti daňová kontrola dane z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2016 a vyzerá to tak, že nechcú nám uznať niektoré náklady zaúčtované v účtovníctve, z čoho vyplýva, že daňová strata vykázaná za zdaňovacie obdobie 2016 bude výrazne nižšia, ako bola uvedená v daňovom priznaní k dani z príjmov 2016 PO. Ako máme postupovať pri vyplnení daňového priznania k dani z príjmov PO za zdaňovacie obdobie 2019, konkrétne pri umorovaní daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období, ak predpokladáme, že správca dane po skončení daňovej kontroly zníži daňovú stratu vykázanú za rok 2016, ale zatiaľ obdržali sme iba protokol s výzvou, teda nemáme ešte právoplatné rozhodnutie o výsledku daňovej kontroly. Čo by ste odporučili, môžeme odpočítať daňovú stratu vykázanú v roku 2016 podľa údajov uvedených v daňovom priznaní za rok 2016, alebo radšej počkajme, kým obdržíme rozhodnutie, a v daňovom priznaní budeme odpočítať daňovú stratu podľa údajov uvedených v rozhodnutí?

Odpočet daňovej straty po zlúčení spoločností

ID2033 | | Ing. Jozef Pohlod

Spoločnosť A sa k 1. 7. 2013 zlúčila so spoločnosťou B, pričom spoločnosť A sa zrušila bez likvidácie, právnym nástupcom je spoločnosť B. Za účtovné obdobie od 1. 1. 2013 – 30. 6. 2013 zostavila spoločnosť A mimoriadnu účtovnú závierku a podala daňové priznanie, kde vykázala daňovú stratu. Nikdy predtým daňovú stratu nedosiahla, teda si žiadnu neodpočítavala. Môže si nástupnícka spoločnosť (B) v daňovom priznaní od základu dane odpočítať daňovú stratu spoločnosti A, ktorú dosiahla za účtovné obdobie 1. 1. – 30. 6 (pred zlúčením spoločností)? Ak áno, v ktorom období prvýkrát? Spoločnosť B uplatňuje hospodársky rok (od 1. 12. 012 – 30. 11. 2013), následne zmení hospodársky rok na kalendárny rok od 1. 1. 2014, čiže účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov je samostatné obdobie od 1. 12. 2013 – 31. 12. 2013.