Plnomocenstvo a jeho platnosť

ID1153 | | Ing. Katarína Skalová | Vytvoriť záložku späť

Daňový subjekt – právnická osoba udelila plnomocenstvo na zastupovanie advokátovi  v súlade s ustanovením § 9 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. na všetky konania týkajúce sa dane z nehnuteľností, ktorej správu vykonáva správca dane – obec. Je udelené plnomocenstvo platné aj v roku 2012 za účinnosti zákona č. 563/2009 Z. z.  o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  z. n. p.?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár