Otázky s vecným pojmom: Úmrtie fyzickej osoby

počet otázok s vecným pojmom : 4Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Faktúra za služby

ID451 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Komu a s akým dátumom treba vystaviť faktúru za služby vykonané v súvislosti so skončením podnikateľskej činnosti SZČO - zomrelého lekára.  Práce "po smrti" zahrňali  korešpodenciu s partnerom a štátnymi inštitúciami, spracovanie miezd, odhlásenie  zo Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, vyhotovenie štvrťročného prehľadu, ročné hlásenie daňovému úradu, oznámenie o dani z motorvých vozidiel, spracovanie mimoriadnej účtovnej závierky, a podobne. Spracované dokumenty prevzal manžel zosnulej.

Obnova konania

ID410 | | Ing. Katarína Skalová

Obec ako správca miestnych daní a miestneho poplatku vykonal v roku 2009 u daňovníka daňovú kontrolu dane z nehnuteľností. V priebehu výkonu daňovej kontroly daňovník umrel. Správca dane si urobil úsudok o dedičovi, s ktorým daňovú kontrolu ukončil, a rozdiel dane na základe výsledkov daňovej kontroly vyrubil dodatočným platobným výmerom. Následne v dedičskom konaní súd určil iného dediča, ako si urobil úsudok správca dane.

Osoba určená správcom dane v rámci posúdenia predbežnej otázky sa dedičom nestala. Správca dane na základe tejto skutočnosti nariadil obnovu konania podľa § 51 ods. 1 písm. c) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. V novom konaní správca dane vydal nový dodatočný platobný výmer adresovaný na dediča určeného súdom. Bol uvedený postup správcu dane správny?

Rozsah úväzku starostu

ID228 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

V doplňujúcich voľbách v obci z dôvodu úmrtia starostu bola zvolená nová starostka. Jej predchodca vykonával svoju funkciu už druhé volebné obdobie na plný úväzok. Po jej zvolení však obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že pre obec je postačujúce, ak bude svoju funkciu vykonávať len na úväzok s najnižšie prípustným platom zodpovedajúcim koeficientu 0,3. Prijaté rozhodnutie obecného zastupiteľstva považuje nová starostka za prinajmenšom nekorektné, lebo v čase kandidovania na túto funkciu o takejto možnosti nebola informovaná. Existujú zákonné objektívne kritéria pre stanovenie rozsahu úväzku, aby obecné zastupiteľstvo nemohlo rozhodovať svojvoľne a takto dosiahnuť aj možnú rezignáciu politicky nevyhovujúceho starostu.

Vyradenie pohľadávky dlžníčky z dôvodu jej úmrtia

ID566 | | Ing. Beata Moravcová

Podnikateľ pán Karol, ktorý vedie daňovú evidenciu, nadobudol v roku 2009 postúpením pohľadávku voči podnikateľke pani Oľge. Obstarávaciu cenu pohľadávky 3 000 € zaplatil postupcovi v decembri 2009. V januári 2010 dlžníčka – pani Oľga zomrela a pohľadávku nie je možné uspokojiť ani vymáhaním od jej dedičov.