Otázky s vecným pojmom: Jedáleň

počet otázok s vecným pojmom : 3Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Stravovanie zamestnancov školy v školskej jedálni RO

ID3117 | | Hana Jakubíková

Podľa Zákonníka práce má zamestnávateľ prispievať sumou 55 % z ceny stravného na 5-12 hodín, maximálne 2,48 €. Po komunikácii s vedúcou jedálne som však narazila na problém. Zamestnanci sú vraj normovaní ako stredoškoláci, čo v našom finančnom pásme vychádza 1,12 € za odobratý obed. Túto hodnotu musí zamestnanec uhradiť na účet jedálne - samostatný účet. Uhrádza sa v tomto prípade jedlo podľa finančného pásma? Za jedlo v hodnote 2,33 € platí zamestnávateľ 1,21 € na príjmový účet, 1,00 € platí zamestnanec a 0,12 € platí SF na účet jedálne. Chcem zosúladiť stravné lístky so stravným v školskej jedálni. Podľa Zákonníka práce zamestnávateľ má prispievať v hodnote max 2,48 €, pričom som rátala so sumou za zamestnávateľa 1,93 € na príjmový, 0,20 € by bolo vyplatené zo SF a 0,20 € by doplácal zamestnanec. Má nejaký súvis stravovanie zamestnancov v jedálni s finančnými pásmami? Ako to je správne? Mám postupovať podľa Zákonníka práce a teda hodnotou 1,93 € na príjmový účet, alebo sa musím držať normy? Ako potom uhradím náklady jedálne za stravovanie zamestnancov do výšky 1,12 €?

Školské stravovanie

ID2893 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Chceli by sme sa poradiť ohľadne účtovania stravovania školských jedálni pri MŠ, ktoré sú bez právnej subjektivity a od 1. 1. 2017 je stravné aj réžia rozpočtované. Nevieme prísť na to, kde robíme chybu, keď nám za mesiac 2/2017 vychádza rozdiel v sume réžii za 1/2017. Stravné je prijímané aj s réžiou na účet ŠJ, kde sa účtuje 221 - rozpočet 223001 a 223003 oproti účtu 324. Z tohto účtu sú hradené aj potravinové faktúry 321/221 - rozpočet 633011. Predpis pri faktúrach je 112/321. Po skončení mesiaca na základe uzávierok vedúcich je prevedená réžia na základný účet MŠ, odkiaľ sú následne hradené potrebné réžijné náklady. Prevod réžie účtujeme len prostredníctvom účtu 261 (261/221 odoslanie réžie z účtu ŠJ a 221/261 príjem réžie na základnom účte MŠ). Mesačný predpis účtujeme: 318/602 skutočne odobraté jedlo za mesiac 318/602, 472/395 príspevky zo SF na stravné 324/318 zúčtovanie preddavku na stravné podľa skutočne odobratého jedla za mesiac 318/602 predpis režijných nákladov podľa vyúčtovania skutočne odobratého jedla za mesiac 324/318 zúčtovanie réžij. nákladov podľa skutočne odobratého jedla za mesiac 501/112 spotreba potravín za mesiac 527/622 55% stravné zamestnávateľ Zároveň neviem prečo vychádza rozdiel vo výške preplatkoch, ktorý je tvorený rozdiel medzi sumou SF za 1/2017 a 2/2017. Predpis účtujeme 318/602, a zároveň predpis čerpania 472/395. Príjem na stravné z účtu SF na účte ŠJ je účtované 221/318. Odvod z účtu SF je účtovaný 395/221. Rozdiel v preplatkoch je vidieť porovnaním kontroly okruhu ŠJ preplatky a prehľadom vedúcej ŠJ. Tie vykazujú v prehľade inkasa stravného od stravníkov za mesiac v stĺpci predpis = predpis SF za aktuálny mesiac, prevod z predošlého mesiaca je vykázaný SF v stĺpci nedoplatky výška SF predchádzajúceho mesiaca, v stĺpci zaplatené v bežnom mesiaci je SF vo výške predpisu predchádzajúceho mesiaca, stĺpec zostatok na konci mesiaca sa nachádza výška SF predpisu bežného mesiaca v časti nedoplatok. Niekde robíme chybu a neviem prísť na to kde. Za mesiac január sa kontrola okruhu školských jedálni rovnala, nevykazoval sa rozdiel. Problém je teraz s predpisom za 2/2017 a následnou kontrolou okruhu.

Jedenie na pracovisku

ID2161 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Má zamestnávateľ právo zakázať jedenie v prevádzke nakoľko má na toto vybudované priestory? Vyplýva to zo zákona, alebo to môže ošetriť iba v internom pracovnom poriadku?