Otázky s vecným pojmom: Skončenie pracovného pomeru

počet otázok s vecným pojmom : 8Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Odstupné

ID3220 | | Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnancovi skončil pracovný pomer 28. 2. 2018, preto sme ho odhlásili aj z poisťovní. Za mesiac február 2018 mal poslednú výplatu. Následne (teraz v apríli 2018) vyšlo najavo, že mal aj nárok na dvojmesačné odstupné. Ako riešiť túto situáciu z hľadiska mzdového účtovníctva (odvody, daň zo závislej činnosti)?

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou počas PN

ID2758 | | Ing. Iveta Matlovičová

Môže zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe, ak zamestnanec je práceneschopný? Zamestnávateľ uzatvoril pracovný vzťah so zamestnancom na základe pracovnej zmluvy a zamestnanec po 4 dňoch je práceneschopný - žiaden pracovný úraz. Práceneschopnosť trvá viac ako mesiac. Ako správne postupovať, ak je možnosť využiť ustanovenie § 72 Zákonníka práce? 

Zákonník práce § 75

ID2567 | | Ing. Iveta Matlovičová

V zmysle § 75 ods. 2 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný pri skončení pracovného pomeru vydať zamestnancovi okrem iného:

1/ Potvrdenie o poskytnutej mzde za vykonanú prácu pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti. V zmysle § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP") je zamestnávateľ povinný vystaviť uvedené potvrdenie do 10. februára po skončení zdaňovacieho obdobia, prípadne do 10. marca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa podáva daňové priznanie. (Zamestnanec sa môže počas roka opäť zamestnať u toho istého zamestnávateľa). Podľa ktorého zákona máme prosím postupovať? Vystaviť potvrdenie o mzde za vykonanú prácu pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti pri skončení pracovného pomeru podľa Zákonníka práce alebo vystaviť potvrdenie po skončení roka podľa ZDP?

2/ Potvrdenie pre výpočet podpory v nezamestnanosti. V prípade, ak zamestnanec pri skončení pracovného pomeru podpíše prehlásenie, že potvrdenie pre výpočet podpory v nezamestnanosti nepotrebuje, je zamestnávateľ povinný vystaviť predmetné potvrdenie?

Návrat do práce po skončení rodičovskej dovolenky

ID1159 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Naša zamestnankyňa po skončení rodičovskej dovolenky nenastúpila do práce bez toho, aby nám vopred oznámila dôvody. Na naše výzvy najskôr neodpovedala a až po dvoch týždňoch nám oznámila, že sa chce venovať starostlivosti o svoje dve deti. Môžeme posúdiť nenastúpenie do práce po skončení rodičovskej dovolenky ako porušenie pracovnej disciplíny a ukončiť s ňou pracovný pomer výpoveďou?

Výpoveď pre nadbytočnosť

ID902 | | JUDr. Peter Strapáč

Zamestnávateľ mi dal výpoveď pre nadbytočnosť, ja by som však chcel skončiť pracovný pomer dohodou, je to možné? Podľa môjho názoru je pre mňa aj do budúcna lepšie skončiť pracovný pomer dohodou ako výpoveďou, predsa len môj nový zamestnávateľ sa bude pozerať na dohodu lepšie ako na výpoveď.

Výpoveď z pracovného pomeru počas dočasnej pracovnej neschopnosti

ID901 | | JUDr. Peter Strapáč

Môže dať zamestnávateľ výpoveď z pracovného pomeru aj počas dočasnej pracovnej neschopnosti? Čo v prípade, ak zamestnankyňa počas pracovnej neschopnosti otehotnie?

Zmeny pri skončení pracovného pomeru

ID900 | | JUDr. Peter Strapáč

Aké zmeny nastali pri skončení pracovného pomeru výpoveďou po 1. 9. 2011 a ako sa dotknú zamestnancov, s ktorými sa po tomto dátume skončí pracovný pomer?

Spôsoby skončenia pracovného pomeru

ID899 | | JUDr. Peter Strapáč

Aké sú najčastejšie spôsoby skončenia pracovného pomeru medzi zamestnancom a zamestnávateľom a kde je skončenie pracovného pomeru upravené?