Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Používanie kódov zdroja pri vykazovaní plnenia rozpočtu príspevkovej organizácie

ID3663 | | Tatiana Macháčová

Používa príspevková organizácia pri vykazovaní plnenia rozpočtu kód zdroja 41? Pri ktorých príjmoch v rámci hlavnej a podnikateľskej činnosti? 

Daň z príjmu PO - parkovací systém

ID3658 | | Tatiana Macháčová

Mestská časť Petržalka zaviedla v roku 2019 parkovací systém (vyznačila parkovacie miesta a zaviedla evidenciu) za ktoré príjma platby uskutočňované formou SMS a pomocou parkovacích lístkov. Na základe uvedeného by som Vás chcela požiadať o usmernenie, či tento príjem z parkovného je predmetom dane z príjmu, resp. či uviesť v daňovom priznaní tento príjem ako oslobodený od dane z príjmov.

Platenie preddavkov zdravotné a sociálne poistenie

ID3673 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Živnostník mal živnosť od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2016, znovu si ju otvoril 26. 11. 2019. Iný príjem ani zamestnanie nemá, za rok 2019 mal príjmy 3 800 €, daňové priznanie za rok 2019 podané v marci 2020. Od akého dátumu a v akej výške má povinnosť platiť preddavky na sociálne poistenie?

Stravné lístky na konci zdaňovacieho obdobia

ID3659 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť, zamestnávateľ, vypláca svojim zamestnancom stravné lístky pozadu, pričom časť pripadajúcu na zamestnancov zráža pri vypočítanej mzde. Ku koncu zdaňovacieho obdobia, teda k 31. 12. 2019, spoločnosť nemala dostatočný počet stravných lístkov. Spoločnosť zaúčtovala vyplatenie stravných lístkov prostredníctvom výplat za 12. mesiac 2019 ešte k 31. 12. 2019 (časť pripadajúca na zamestnanca a následne časť pripadajúca na zamestnávateľa a časť použitá zo sociálneho fondu). Kedže nemala dostatočný počet stravných lístkov, tak sa dostala do mínusovej položky na účet 213 - Ceniny, nakoľko reálne tieto lístky boli zakúpené a vyplatené až v januári 2020. Ako správne vykonať zaúčtovanie stravných lístkov na konci zdaňovacieho obdobia, aby sa nedostala do mínusovej položky na účet 213 - Ceniny? 

Reklamné stojany - odpisovanie

ID3668 | | Ing. Ondrej Baláž

Ako odpisovať reklamný baner na betónovom základe? Ako odpisovať reklamný nosič svetelný na betónovom podstavci?

Štipendijná zmluva § 51 OZ

ID3619 | | Ing. Marián Drozd

Ak by sa štátna príspevková organizácia (zamestnávateľ) rozhodol poskytovať štipendium študentovi vysokej školy na základe štipendijnej zmluvy, ktorú by uzatvoril podľa § 51 Občianskeho zákonníka s týmto študentom počas dohodnutého obdobia jeho štúdia (napr. posledný ročník Bc. štúdia) s tým, že študent (štipendista) by sa v tejto zmluve zaviazal do určitej doby po skončení štúdia uzatvoriť s poskytovateľom štipendia pracovnú zmluvu a zotrvať v pracovnom pomere u poskytovateľa štipendia (zamestnávateľa) určitú dobu (napr. 2 roky), podlieha toto štipendium poskytnuté študentovi dani z príjmov? Alebo je tento príjem študenta od dane oslobodený? Ako by sa to posúdilo na strane zamestnávateľa (štátnej pr. org.)? A čo zdravotné a sociálne odvody? Štátna príspevková organizácia vykonáva aj podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená.

Účtovanie regionálneho príspevku

ID3664 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec obdržala regionálny príspevok v súlade s § 8, ods. 7 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Chcem poradiť ako sa tento príspevok zaúčtuje - ekonomická klasifikácia a zdroj. 

Nerozdelený zisk a strata

ID3638 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť sa rozhodla, že nebude účtovať o odloženej dani. K 01.01.2019 preúčtovala zostatky 481 na analytiku 428. Taktiež opravovala chyby min. období voči účtu 428, čím sa jej zmenil zisk na stratu, z toho dôvodu preúčtovala na konci roka zostatok 428 na 429. Má preúčtovať aj zostatok analytiky 428 z odloženej dani na účet 429, hoci na tomto analytickom účte má zisk?

Technické zhodnotenie

ID3637 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť má halu, ktorá je plne odpísaná. K tejto hale bola vykonaná prístavba vo výške 40-tis. eur. zaúčtovaná na 042. Keďže neboli vysporiadané všetky pozemky pod touto prístavbou nezaradili sme ju do užívania dňom kolaudácie (tá bola v11/2017) ale až v 01/2019. Je toto zaradenie správne? Máme to zaradiť ako technické zhodnotenie haly a navýšiť vstupnú cenu, alebo zaradiť ako iný majetok s novým inventárnym číslom?

Depozit mzdy-účtovanie

ID3629 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Sme RO zriadená obcou. 30.12. som previedla mzdy na depozitný účet. Banka nám 31.12. vynulovala depozitný účet a sociálny účet na účet zriaďovateľa. Takže sme k 31.12. na depozite a sociálnom účte v 0 €. Obec mi peniaze vrátila 2.1.2020. Ako to mám zaúčtovať?