Otázky s vecným pojmom: Uzávierkové účtovné operácie

počet otázok s vecným pojmom : 5Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zúčtovanie sociálneho fondu v jú

ID3178 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

SZČO tvorí sociálny fond za svojich zamestnancov mesačnými preddavkami vedenými na osobitnom účte v banke. Po prepočítaní miezd za 12. mesiac zistí, že je potrebné previesť na účet SF 15,00 € (rozdiel medzi preddavkami a skutočne vypočítanou výškou za rok). V januári nasledujúceho roka uskutoční prevod. Ako zaúčtuje uvedenú operáciu v JÚ? Je potrebné účtovať o uvedenom rozdiele v rámci uzávierkových účtovných operácií, zaúčtovať do nákladov a do knihy SF?

Účet 131 a koncoročná uzávierka

ID2347 | | Ing. Jozef Pohlod

Spoločnosť účtuje zásoby spôsobom A. V decembri obdržala faktúry za tovar, ktoré zaúčtovala na účet 131. Tento tovar však bol vyfakturovaný omylom, takže ani neprišiel, ani nemal prísť do spoločnosti. V januári sme dostali k tejto faktúre dobropis (s dátumom vystavenia január 2015). Môžeme sumu zaúčtovanú z tohto titulu ponechať pri koncoročnej uzávierke na účte 131? A pri inventúre tohto účtu doložil vysvetlenie, prečo tento účet nemá nulový stav k 31.12.2014? Bude to takto správne?

Uzávierkové operácie v podvojnom účtovníctve

ID1572 | | Ing. Marián Drozd

Ako postupovať pri uzávierkových operáciách na konci roka 2013, t. j. v roku prechodu z jednoduchého na podvojné účtovníctvo - ako vypočítať príjmy a výdavky, ktoré by som zistila z jednoduchého účtovníctva, ale ak budem viesť podvojné účtovníctvo, čo s neuhradenými dodávateľskými a odberateľskými faktúrami, nevyplatenými  mzdami, lízingom, a pod. Aké daňové priznanie použiť? Majiteľ musí predkladať súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky?

Tovar na osobnú spotrebu

ID1562 | | Ing. Iveta Kolenová

Samostatne zárobkovo činná, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, je platiteľom  DPH predáva stavebný a priemyselný tovar a vedie  skladovú evidenciu. Ako treba  zaúčtovať tovar, ktorý použije na osobnú spotrebu?

Poistné plnenie v jednoduchom účtovníctve

ID415 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ako mám zaúčtovať v JÚ poistné plnenie v týchto prípadoch:

  • dostali sme faktúru zo servisu na 1 200 €,
  • od poisťovne krycí list na 1 000 €,
  • zaplatili sme 20 % DPH, t. j. 200 €.