Otázky s vecným pojmom: Uzávierkové účtovné operácie

počet otázok s vecným pojmom : 6Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Ukončenie podnikania 31.12.2021

ID4119 | | Ing. Marián Drozd

FO podnikateľ, neplatiteľ DPH obstaral 01.02.2021 lesný traktor v hodnote 15 000 €. K 31.12.2021 živnosť ukončil.  Môže si do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane za rok 2021 uplatniť daňový odpis zo spomínaného lesného traktora? Má možnosť zahrnúť zostatkovú cenu traktora do daňových výdavkov roku 2021 prostredníctvom uzávierkových operácií?

Zúčtovanie sociálneho fondu v jú

ID3178 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

SZČO tvorí sociálny fond za svojich zamestnancov mesačnými preddavkami vedenými na osobitnom účte v banke. Po prepočítaní miezd za 12. mesiac zistí, že je potrebné previesť na účet SF 15,00 € (rozdiel medzi preddavkami a skutočne vypočítanou výškou za rok). V januári nasledujúceho roka uskutoční prevod. Ako zaúčtuje uvedenú operáciu v JÚ? Je potrebné účtovať o uvedenom rozdiele v rámci uzávierkových účtovných operácií, zaúčtovať do nákladov a do knihy SF?

Účet 131 a koncoročná uzávierka

ID2347 | | Ing. Jozef Pohlod

Spoločnosť účtuje zásoby spôsobom A. V decembri obdržala faktúry za tovar, ktoré zaúčtovala na účet 131. Tento tovar však bol vyfakturovaný omylom, takže ani neprišiel, ani nemal prísť do spoločnosti. V januári sme dostali k tejto faktúre dobropis (s dátumom vystavenia január 2015). Môžeme sumu zaúčtovanú z tohto titulu ponechať pri koncoročnej uzávierke na účte 131? A pri inventúre tohto účtu doložil vysvetlenie, prečo tento účet nemá nulový stav k 31.12.2014? Bude to takto správne?

Uzávierkové operácie v podvojnom účtovníctve

ID1572 | | Ing. Marián Drozd

Ako postupovať pri uzávierkových operáciách na konci roka 2013, t. j. v roku prechodu z jednoduchého na podvojné účtovníctvo - ako vypočítať príjmy a výdavky, ktoré by som zistila z jednoduchého účtovníctva, ale ak budem viesť podvojné účtovníctvo, čo s neuhradenými dodávateľskými a odberateľskými faktúrami, nevyplatenými  mzdami, lízingom, a pod. Aké daňové priznanie použiť? Majiteľ musí predkladať súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky?

Tovar na osobnú spotrebu

ID1562 | | Ing. Iveta Kolenová

Samostatne zárobkovo činná, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, je platiteľom  DPH predáva stavebný a priemyselný tovar a vedie  skladovú evidenciu. Ako treba  zaúčtovať tovar, ktorý použije na osobnú spotrebu?

Poistné plnenie v jednoduchom účtovníctve

ID415 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ako mám zaúčtovať v JÚ poistné plnenie v týchto prípadoch:

  • dostali sme faktúru zo servisu na 1 200 €,
  • od poisťovne krycí list na 1 000 €,
  • zaplatili sme 20 % DPH, t. j. 200 €.