Výklad ods.13 § 17 zákona č. 583/2004 Z. z.

ID4941 | | Ing. Ingrid Veverková | Vytvoriť záložku späť

Obec dňa 28. 12. 2023 načerpala Investičný splátkový úver, ktorým dosiahla dlhovú službu na úrovni 59,65 %. V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. by mala obec postupovať ďalej v zmysle ustanovení § 17 ods. 9, 10 a 11. V tom istom zákone a paragrafe 17 existuje ods. 13, ktorý hovorí: "Povinnosť uplatňovať ustanovenia odsekov 10 a 11 sa nevzťahuje na obdobie 24 mesiacov od prvého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku a v prípadoch ustanovených osobitným predpisom."

Po uskutočnených komunálnych voľbách 28. 10. 2022 bolo UZ v novembri 2022 (čo je obdobie kratšie ako 24 mesiacov), a teda v zmysle ods. 13 sa domnievame, že sa na situáciu vzťahujú ustanovenia ods. 13 § 17 zákona č. 584/2004 v plnom rozsahu, a teda nie je potrebné prijímať opatrenia uvedené v ods. 10 a 11 vôbec, vrátane nahlásenia situácie na Ministerstvo financií.

Otázka: Domnievame sa správne, že v rámci súbehu skutočností podľa ods. 9, 10, 11 a 13 nie je potrebné sa zaoberať prerokovávaním skutočnosti, prijímaním opatrení a nahlasovaním na MF? Ako sa správne vykladá ods. 13? 


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.