Prenájom obytného automobilu

ID2400 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

Spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je spracovanie mäsa, rozšírila predmet svojej činnosti o prenájom hnuteľných vecí (predmet činnosti má zapísaný aj v ORSR) a rozhodla sa obstarať obytné motorové vozidlo (karavan) s úmyslom jeho dlhodobého prenájmu.

Podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP") „sú daňovými výdavkami aj odpisy hmotného majetku, okrem majetku poskytnutého na prenájom, pri ktorom sa do daňových výdavkov prenajímateľa zahŕňajú odpisy najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie...“

Obstarávacia cena vozidla je 100 000 € bez DPH. Jednorazový poplatok na Ministerstvo vnútra (luxusné vozidlá) – predpokladaný možný najvyšší poplatok okolo 3 000 €. Vozidlo by spoločnosť zaradila do 2. odpis. skupiny (6 rokov) ako motorové vozidlá na špeciálne účely (29.10.5).

Havarijné a povinné zmluvné poistenie vozidla bude platiť spoločnosť, ale výdavky na PHL budú hradené nájomcom.

Pre zjednodušenie spoločnosť počítala s celým rokom (t. j., 12 mesiacov):

  • obstarávacia cena 100 000 € + poplatok na MINV 3 000 € = 103 000 €,
  • ročný odpis (daňový je totožný s účtovným): 17 167 €.

Znamená to, že ročný výnos z prenájmu tohto motorového vozidla musí dosiahnuť min. výšku 17 167 € bez DPH, aby nedošlo k zdaneniu rozdielu medzi dosiahnutým výnosom a daňovo uznanou výškou odpisov?

Spoločnosť má v úmysle dať svojmu právnemu zástupcovi vypracovať aj zmluvu týkajúcu sa dlhodobého prenájmu. Je potrebné a dostačujúce, aby k prevádzkovaniu dlhodobého prenájmu existovala zmluva takéhoto charakteru?

A ak by išlo o príležitostný prenájom, bola by tiež potrebná zmluva?

Vyplýva po novele ZDP (rok 2015) ešte nejaká povinnosť z titulu takéhoto prenájmu?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár