Otázky s vecným pojmom: Kurzový rozdiel

počet otázok s vecným pojmom : 7Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Platba kartou v ČR a oceňovanie na eurovom účte

ID3111 | | Ing. Anton Kolembus

Zamestnávateľ poskytol zamestnancovi platobnú kartu, ktorou platí napr. mýtne poplatky v ČR na vozidlo zaradené v majetku zamestnávateľa. Zamestnanec predloží na konci mesiaca bloček o zaplatení napr. s dátumom 25. 10. 2017. Na bankovom výpise vedenom v eurách máme túto transakciu prepočítanú kurzom komerčnej banky dňa 27. 10. 2017. Akým kurzom máme zaúčtovať doklad o úhrade z ČR ? Má to byť zaúčtované kurzom 25.10. alebo 27.10. alebo 31.10. - kedy odovzdal zamestnanec doklad?

Prepočet kurzom pri nadobudnutí tovaru z iného ČŠ

ID2956 | | Ing. Anton Kolembus

Sme platiteľ dane registrovaný pre DPH na Slovensku a nakúpili sme tovar od českého platiteľa dane. Faktúra vystavená dňa 31. 3. 2017, tovar prevezený z ČR na Slovensko dňa 3. 4. 2017 a v tento deň sme aj nadobudli právo disponovať s tovarom ako vlastník, t. j. daňová povinnosť nám vznikla 15. 5. 2017. Akým kurzom prepočítavame na účely určenia základu dane na eurá referenčným výmenným kurzom ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti a deň splnenia dodávky, účet 343 a 321?

Kurz pri dietách

ID2318 | | Miloslav Jošt, Senior Tax Consultant, Accace, k.s.

PO,PU,platiteľ DPH. Naši zamestnanci robia medzinárodnú prepravu. Vždy do 15 nasledujúci mesiac nám odovzdávajú podklady pre výpočet diét za predchádzajúci mesiac, ktoré im vyplácame vo výplatnom termíne (t. j. 20.) spolu s mzdou . Akým kurzom máme prepočítať zahraničné stravné (napr. české), ktoré nie je v eurách?

Prepočet cudzej meny na euro pri dokladoch platených kartou

ID2308 | | Ing. Anton Kolembus

PO, PÚ, platiteľ DPH. Založili sme s.r.o., ktorá vykonáva tuzemsku aj medzinárodnú kamiónovú dopravu. Vodiči majú firemné platobné karty, ktorými platia mýta, PHL.... Ako správne zúčtujem pokladničné doklady, ktoré sú v cudzej mene (napr., nakúpil PHL v ČR a platil kartou). Ide mi hlavne o prepočet na euro. Musím každý doklad prepočítať kurzom ECB a potom urobiť kurzové rozdiely, alebo môžem prerátať sumu na doklade kurzom, akým mi peniaze prepočítala banka? Napr., doklad za mýto v ČR zo  7. 10. 2014 na sumu 3 000 KČ, banka stiahla z účtu 108,88 € (podľa kruzu ECB by to bolo 109,17). Dokladov je veľa a robiť kurzové roziely na každom by bolo evidenčne náročné.....

kurzové rozdiely

ID2264 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Naša spoločnosť ma prevádzku a združenie v ČR. Okrem účtovania firmy na Slovensku priebežne účtujem aj faktúry, účet v ČR súvisiace s prevádzkou a združením, s čím mi vznikajú kurzové rozdiely, keďže je tam prepočet CZK na EUR. Tieto kurzové rozdiely však nie sú v ČR na prevádzke ani zdužení. Ďaňové priznanie za združenie a prevádzku sa podáva v ČR. Takže, čo s tými kurzovými rozdielmi, má ich vôbec znášať firma na Slovensku?

Kurzové rozdiely

ID1544 | | Ing. Dana Žňavová

Fyzická osoba, účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva, k 31. 12. 2012 eviduje  neuhradené záväzky  z 11. 12. 2012 na 602 zlotých. Je potrebné  vyčísliť kurzový rozdiel k 31. 12. 2012?

Kurzové rozdiely

ID1016 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Nakupujeme tovar v zahraničí v českých korunách. Tovar uhrádzame v českých korunách dodávateľovi z účtu vedenom v eurách, české koruny nakupujeme cez internet v banke, nakoľko kurz je vždy výhodnejší ako ponuka banky v kurzovom lístku. Rozdiel, ktorý vzniká medzi kurzom, za ktorý sme koruny nakúpili a kurzom ponúkaným bankou v kurzovom lístku účtujeme na účet 668. Je tento postup správny? Platilo by toto isté aj v prípade, keď by sme si zriadili účet v českých korunách a nakupovali by sme české koruny za euro priamo na tento účet vedený v českých korunách a úhrady by sme robili už z tohto devízového účtu? Je účet 668 predmetom DPH a vstupuje do koeficientu?

Zahraničnému subjektu sme poskytli pôžičku. Úroky sú oslobodené od DPH  a berieme to ako príležitostne poskytnutie. Máme tieto úroky dávať do daňového priznania k dani z pridanej hodnoty do riadku dodanie tovarov a služieb s oslobodením?