Aktuálna téma

Príplatky za nočnú prácu, prácu v sobotu a nedeľu

zoradiť výsledky podľa:

Doprava zamestnanca na výkon práce v rámci pracovnej pohotovosti

ID3219 | | Mgr. Dušan Čurila

Ako je to s dopravou na výkon práce v rámci pracovnej pohotovosti (sme zdravotnícke zariadenie, ide o privolanie lekára z domu, niekedy aj viackrát s viacnásobnými nákladmi na dopravu)? Je povinnosťou zamestnávateľa zabezpečiť dopravu a ak nie, aké nároky má zamestnanec v súvislosti so zvýšenými nákladmi na prepravu? Ak zamestnávateľ dopravu zabezpečí (vlastným vozidlom), v prípade havárie=poškodenia zdravia zamestnanca nesie zodpovednosť? Ak áno akú? Išlo by o pracovný úraz? Ak zamestnávateľ dopravu nezabezpečí a zamestnanec sa prepraví vlastným vozidlom, kto nesie zodpovednosť v prípade havárie=poškodenia zdravia v takomto prípade? Išlo by o pracovný alebo mimopracovný úraz? 

Zaradenie do platovej triedy

ID3162 | | Zuzana Dianová

Pracovník vykonáva agendu ako samostatný referent na úseku daní a poplatkov, čo je v katalógu zaradené do 9. platovej triedy, ale vykonávajúci pracovník má len úplné stredoškolské vzdelanie. Pravidelne každoročne sa zúčastňuje školení, ale aj napriek vykonávanej činnosti je zaradený v 8. platovej triede. Postupujeme v tomto prípade v súlade s odmeňovaním vo verejnej správe? 

Chránený príjem zamestnanca

ID3159 | | Ing. Iveta Matlovičová

Potrebovali by sme vedieť, ako je po 1. 1. 2018 chránený príjem zamestnanca.

Pre kontrolu, či sme vypočítali správne, prosíme o prepočet exekučnej zrážky ak:

  1. Zamestnanec má čistý príjem 450,00 Eur, manželku a 2 vyživované deti, neprednostná pohľadávka.
  2. Zamestnanec má čistý príjem na dohodu o činnosti 30,00 Eur, neprednostná pohľadávka.

Pracovný poriadok

ID3157 | | JUDr. Simona Laktišová

Zamestnávateľ má vypracovaný pracovný poriadok organizácie, ktorý však nie je zverejnený a prístupný zamestnancom. Ak sa zamestnávateľ pri komunikácii so zamestnancom dožaduje dodržiavania pracovného poriadku, nemal by byť zamestnanec najprv s PP oboznámený a PP zamestnancom prístupný? Dochádza k porušeniu Zákonníka práce § 84 ods. 3, 4? Môže sa zamestnávateľ (pri oznámení predsedu ZO OZPŠAV, že dokumenty, týkajúce sa zamestnancov sa nezverejňujú) odvolávať na pracovný poriadok na stránke minedu.sk, ktorý je údajne platný pre všetkých zamestnancov školstva bez rozdielu, bez ohľadu na to, či má alebo nemá vypracovaný pracovný poriadok vlastnej organizácie? Zamestnancom nie sú prístupné ani iné dokumenty (napr. kritériá na pridelenie osobného príplatku - majú tvoriť prílohu KZ). Môže zamestnávateľ určiť v pracovnom poriadku zákaz bežnej komunikácie medzi zamestnancami? 

Určenie odmeny zástupcu primátora

ID2987 | | Mgr. Ladislav Briestenský

V pôsobnosti koho je určenie odmeny zástupcu primátora? Doposiaľ odmenu schvaľovalo mestské zastupiteľstvo, čo je podľa prieskumu stav vo väčšine samospráv.  Je to v súlade so zákonom, ktorý od roku 2010 preniesol kompetencie vo veci zástupcu na primátora?

Sociálny fond u zamestnávateľa s viacerými organizačnými jednotkami

ID2871 | | Ing. Mária Šulavíková

Sme organizácia, na ktorú sa vzťahuje KZVS pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p. Máme viacero organizačných zložiek (OrZ), ktoré majú určené kompetencie a plnú zodpovednosť za hospodárenie s pridelenými rozpočtovými prostriedkami. Máme podpísanú jednu podnikovú kolektívnu zmluvu za celú organizáciu bez špecifikácie na jednotlivé OrZ. Toho času si každá OrZ tvorí a vedie na svojom osobitnom bankovom účte svoj sociálny fond. Pri plnení záväzkov z KZ najmä menšie OrZ mali problémy z plnením záväzkov a plnenie vykrývali z iných zdrojov, resp. ju neplnili. My, ako zástupcovia zamestnancov zastávame názor, že u jedného zamestnávateľa a pri jednej kolektívnej zmluve má byť iba jeden sociálny fond na jednom bankovom účte, z ktorého sa má realizovať plnenie pre celú organizáciu. Je náš názor správny? Majú nárok zástupcovia zamestnancov nahliadnuť do účtovných dokumentov, faktúr a zmlúv, ktoré súvisia s čerpaním sociálneho fondu? O čo sa môžeme oprieť v oboch problémoch v argumentácií u zamestnávateľa?

Prechod práv v zrušených organizáciách

ID2838 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Sme rozpočtová organizácia. V zmysle § 27 zákona NR SR č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. práva a povinností z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich činnosti v dvoch zrušených zariadeniach prechádzajú od 1. 1. 2017 na novú organizáciu, ktorá má nové obchodné identifikačné údaje (univerzálny sukcesor). Zrušené organizácie mali vypracované pracovné poriadky. Otázka znie: Dokedy platia vypracované pracovné poriadky, resp. či vypracovaním nového pracovného poriadku strácajú platnosť pracovné poriadky v zrušených organizáciách. Ako je to v prípade kolektívnej zmluvy: jedno zariadenie so 30 zamestnancami podpísalo kolektívnu zmluvu na rok 2017 minulý rok, v druhej organizácie s 68 zamestnancami nebola podpísaná kolektívna zmluva na rok 2017. Ako máme postupovať?

Práca nadčas

ID2763 | | Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnávateľ chce so zamestnancom uzatvoriť dohodu o práci nadčas. Ako má správne postupovať pri uzatvorení dohody? Môže so zamestnancom uzatvoriť dohodu na prácu nadčas do 400 h? Ide o prácu automechanika. Tieto práce nadčas budú zamestnancovi zaplatené na základe Zákonníka práce. Na čo všetko si má dať zamestnávateľ pozor a aké má povinnosti?

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou počas PN

ID2758 | | Ing. Iveta Matlovičová

Môže zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe, ak zamestnanec je práceneschopný? Zamestnávateľ uzatvoril pracovný vzťah so zamestnancom na základe pracovnej zmluvy a zamestnanec po 4 dňoch je práceneschopný - žiaden pracovný úraz. Práceneschopnosť trvá viac ako mesiac. Ako správne postupovať, ak je možnosť využiť ustanovenie § 72 Zákonníka práce? 

Rozviazanie pracovného pomeru z nadbytočnosti

ID2734 | | Ing. Iveta Matlovičová

RO obce chce rozviazať pracovný pomer so zamestnancom (dôchodcom). Je možné rozviazať pracovný pomer s týmto zamestnancom z dôvodu nadbytočnosti napr. k 31. 8. a najbližšie dva mesiace nesmie prijať nového zamestnanca alebo prijme napr. nového zamestnanca 1. 6. a dôchodcu potom môže prepustiť?