Otázky s vecným pojmom: Finančné účty

počet otázok s vecným pojmom : 4Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Prenesené kompetencie

ID3418 | | Tatiana Macháčová

Čo všetko porušuje zriaďovateľ, ak finančné prostriedky zo ŠR (normatívne aj nenormatívne) zadržuje na bankovom účte obce a základnej škole s právnou subjektivitou zasiela týždenne len v takej výške, akú potrebujeme za zaplatenie faktúr a miezd podľa požiadania? Čiže, základná škola každý týždeň žiada finančné prostriedky len v tej výške, na akú jej došli faktúry, a tiež len takú sumu, na akú boli vypočítané mzdy, t.z., že na bežnom výdavkovom účte máme celý čas nulu.

Vedenie vlastných finančných prostriedkov VÚC, RO a PO v Štátnej pokladnici versus Ústava SR

ID1780 | | JUDr. Jozef Tekeli

Podľa Čl. 65 Ústavy SR, ods. 1 Obec a vyšší územný celok sú právnické osoby, ktoré za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodária s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami. Vlastné príjmy VÚC sú definované v § 6 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Novelou zákona o Štátnej pokladnici, ktorá nadobudla účinnosť 10. júna 2013 je stanovená povinnosť zriaďovať účty pre VÚC, RO a PO v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC výlučne v Štátnej pokladnici od 1. 7. 2014. Týka sa to zriaďovania účtov, na korých budú vedené vlastné prostriedky VÚC, RO a PO v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, vrátane potravinových účtov, účtov sociálneho fodnu, mimorozpočtových účtov, príjmových a výdavkových účtov atď. Prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytované formou transferu sú vedené na účtoch v Štátnej pokladnici vždy. Pýtam sa, či povinnosť zriaďovať účty, na ktorých sú vedené vladné prostriedky VÚC výlučne v Štátnej pokladnici nie je v rozpore s ustanovením Čl. 65 Ústavy SR, ods. 1? Táto povinnosť sa má následne týkať aj vlastných finančných prostriedkov miest a obcí.

Register obnovenej evidencie pozemkov

ID1720 | | Ing. Anna Ľalíková

V obci prebieha rýchla obnova evidencie pozemkov, katastrálny úrad zasiela na účet obce polovicu finančných prostriedkov, ktoré občania zaplatili katastrálnemu úradu za vybavenie vlastníckych vzťahov k pozemkom, nakoľko obci vznikli výdavky distribúciou týchto dokumentov. Ako má obec  účtovať tento príjem, ako riešiť rozpočtovú klasifikáciu a kód zdroja

 

Predbežná finančná kontrola

ID1471 | | Ing. Ingrid Veverková

Je povinnosťou obce vykonávať predbežnú finančnú kontrolu:

  • pri vyberaní dane z nehnuteľností a miestnych poplatkov (platobné výmery + príjmové pokladničné doklady + VZN),
  • pri príjme z prenájmu KD,
  • pri každom príjme plynúcom z prevádzkovej činnosti obce, čiže každú príjmovú operáciu,
  • pri všetkých výdavkov ( t. j. náklady na energie, telefón, zakúpenie drobného majetku, mzdy, odmeny, zakúpenie PHL, kancelárskych potrieb, atď.)  hradených z vlastných zdrojov obce,

alebo predbežná finančná kontrola sa vykonáva iba pri príjmoch a výdavkoch spojených so získaním dotácie zo štátneho rozpočtu, Európskej únie a jej čerpaním, čiže čerpanie cudzích zdrojov - verejných prostriedkov (prostriedky zo štátneho rozpočtu, EÚ a iné prostriedky zo zahraničia na financovanie prostriedkov na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná a s ktorými hospodária príspevkové organizácie,  verejná správa, čiže obec).