Otázky s vecným pojmom: Poistné plnenie

počet otázok s vecným pojmom : 15Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Poistenie pri výkone povolania.

ID3018 | | Ing. Anton Kolembus

Firma zaplatila za pracovníka poistenie pri výkone povolania za spôsobenú škodu zamestnávateľovi (vodič MKD). Môžem tento výdavok nechať v nákladoch ako daňovo uznaný náklad? V zmluve o poistení je firma uvedená ako poistník a zamestnanec ako poistenec.

Totálna havária LKW

ID2692 | | Ing. Beata Moravcová

Naša spoločnosť má od 1. 4. 2014 vozidlo ťahač na finančný lízing s dojednaným právom kúpy prenajatej veci. V apríli 2016 došlo k havárii ťahača. Poisťovňa konštatovala podľa ich znalca totálnu škodu a plnenie zaslala lízingovej spoločnosti. Vrak vozidla vydražila cez Českú spoločnosť. Lízingová spoločnosť nám zaslala poistné plnenie - rozdiel medzi vyčíslenou sumou poisťovne a vydraženou sumou. My sme požiadali lízingovú spoločnosť o predčasné splatenie lízingu a následne sme ťahač predali ako vrak. Ako máme účtovať, ako o škode alebo o predčasnom predaji vozidla, čiže porušenie podmienok lízingu? Ak o škode, čiže zostatková cena k 31. 12. 2015 na 549/082 do výšky odškodnenia a predaj na 541, poistné plnenie na 648 a predaj na 641. Účtovné odpisy za 1-4/2016 sú pripočítateľnou položkou, alebo ich vôbec nemáme v roku 2016 uplatniť.

Poistné plnenie

ID2112 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ako má zaúčtovať SZČO, účtujúca v jednoduchom účtovníctve, platiteľ DPH, poistné plnenie za opravu auta: DF 400 € + 80 € DPH - celkom 480 €. Výšku DPH 80 € uhradila SZČO, 400 € vystavila poisťovňa, krycí list a túto čiastu uhradí priamo dodávateľovi opravy.

Postup vzájomného započítania pohľadávok

ID1518 | | Ing. Anna Ľalíková

Obci na základe škodovej udalosti bolo poskytnuté poistné plnenie na opravu kamerového systému. Faktúra za opravu bola vystavená obci, ale poisťovňa uhradila uznané náklady priamo opravcovi, čiže platby sa navzájom neuskutočnili (príjem poistného a výdavok za opravu),  nakoľko rozdiel vo výške 38 eur, ktorý obec mala doplatiť, bol kompenzovaný fakturáciou za zemné práce vykonané obcou. Tento rozdiel obec ošetrila formou započítania pohľadávky a záväzku. Je potrebné poistné plnenie premietnuť do plnenia rozpočtu obce prostredníctvom podpoložky 292006 vo výške poskytnutého plnenia, napr. 2 400 eur a opravu kamerového systému podpoložkou 635006 vo výške 2362 po odčítaní rozdielu za zemné práce, ak áno cez aký účet a akým účtovným zápisom? Aj tento rozdiel musí byť definovaný v čerpaní rozpočtu?

Účtovanie poistného plnenia

ID1195 | | Ing. Ingrid Veverková

Ako sa vykazuje poistná udalosť na príjmovej a výdavkovej strane v rozpočte obce v prípade, keď poisťovňa vykazuje poistné plnenie priamo dodávateľovi. Treba v tomto prípade vykazovať plnenie príjmovej strany rozpočtu cez položku ekonomickej klasifikácie 292006 - Z náhrad z poistného plnenia a na výdavkovej strane rozpočtu vykázať čerpanie na položke ekonomickej klasifikácie 635xxx - Rutinná a štandardná údržba?

Poistné plnenie v jednoduchom účtovníctve

ID415 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ako mám zaúčtovať v JÚ poistné plnenie v týchto prípadoch:

  • dostali sme faktúru zo servisu na 1 200 €,
  • od poisťovne krycí list na 1 000 €,
  • zaplatili sme 20 % DPH, t. j. 200 €.

Škoda vzniknutá úmyselným požiarom, majetok nebol poistený

ID625 | | Ing. Lucia Vanková

Podnikateľ – fyzická osoba mal vo svojom hmotnom majetku zaradený sklad materiálu so vstupnou cenou 40 000 €. Zostatková cena k 1. 1. 2011 bola vo výške 32 000 €. V máji 2011 došlo k požiaru, pri ktorom vyhorela budova a zhorel všetok skladovaný materiál (rezivo) v obstarávacej cene 10 000 €, ktorý nakúpil vo februári 2011. Podnikateľ vedie jednoduché účtovníctvo. Polícia zistila, že ide o zavinený požiar, páchateľ je však neznámy – daňovník v máji 2011 obdržal o tom potvrdenie od polície. Nemal však uzatvorenú poistnú zmluvu. Daňovník sa rozhodol, že sklad nebude opravovať a vyradí ho z evidencie dlhodobého hmotného majetku.

Škoda vzniknutá úmyselným požiarom, majetok nebol poistený, páchateľ je známy

ID622 | | Ing. Lucia Vanková

Podnikateľ – fyzická osoba mal vo svojom hmotnom majetku zaradený sklad materiálu so vstupnou cenou 40 000 €. Zostatková cena k 1. 1. 2011 bola vo výške 32 000 €. V máji 2011 došlo k požiaru, pri ktorom vyhorela budova a zhorel všetok skladovaný materiál (rezivo) v obstarávacej cene 10 000 €, ktorý nakúpil vo februári 2011. Podnikateľ vedie jednoduché účtovníctvo. Polícia zistila, že ide o zavinený požiar. Páchateľa polícia chytila. Nemal však uzatvorenú poistnú zmluvu. Daňovník sa rozhodol, že sklad nebude opravovať a vyradí ho z evidencie dlhodobého hmotného majetku.

Škoda vzniknutá úmyselným požiarom, páchateľ bol zaistený

ID621 | | Ing. Lucia Vanková

Podnikateľ – fyzická osoba mal vo svojom hmotnom majetku zaradený sklad materiálu so vstupnou cenou 40 000 €. Zostatková cena k 1. 1. 2011 bola vo výške 32 000 €. V máji 2011 došlo k požiaru, pri ktorom vyhorela budova a zhorel všetok skladovaný materiál (rezivo) v obstarávacej cene 10 000 €, ktorý nakúpil vo februári 2011. Podnikateľ vedie jednoduché účtovníctvo. Požiar však bol podľa záverov policajných orgánov zavinený, páchateľa sa podarilo vypátrať. Daňovník obdržal o tejto skutočnosti v júni 2011 potvrdenie od polície. Daňovník sa rozhodol, že sklad nebude opravovať a vyradí ho z evidencie dlhodobého hmotného majetku.

Škoda vzniknutá úmyselným požiarom

ID620 | | Ing. Lucia Vanková

Podnikateľ – fyzická osoba mal vo svojom hmotnom majetku zaradený sklad materiálu so vstupnou cenou 40 000 €. Zostatková cena k 1. 1. 2011 bola vo výške 32 000 €. V máji 2011 došlo k požiaru, pri ktorom vyhorela budova a zhorel všetok skladovaný materiál (rezivo) v obstarávacej cene 10 000 €, ktorý nakúpil vo februári 2011. Podnikateľ vedie jednoduché účtovníctvo. Požiar však bol podľa záverov polície zavinený, páchateľ nebol zistený a je neznámy. Túto skutočnosť však polícia daňovníkovi potvrdila až v januári 2012. Daňovník sa rozhodol, že sklad nebude opravovať a vyradí ho z evidencie dlhodobého hmotného majetku.