Otázky s vecným pojmom: Bežný výdavok

počet otázok s vecným pojmom : 2Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Správne zaradenie výdavkov

ID2288 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Sme obec, účtujeme podľa Postupov účtovania pre ROPO, obce.

V prílohe Vám posielam na posúdenie faktúru od firmy AVIP. Ako má byť správne zaradená z hľadiska rozpočtových položiek- bežné výdavky alebo kapitálové výdavky?

Čo má prioritu – správne zaradenie z hľadiska rozpočtových položiek a účtovníctva alebo, ak máme kapitálové príjmy v rozpočte, tak aj výdavky musia byť kapitálové, aj keď nespĺňajú kritériá na kapitálové výdavky a následne zaradenie na majetkové účty?

Zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa

ID283 | | Ing. Miriam Majorová, PhD.

Kedy má štátna rozpočtová organizácia zúčtovať transfer do výnosov pri výbere prostriedkov zo štátnej pokladnice na dotovanie hotovosti? Je týmto momentom výdaj hotovosti, teda už konkrétne použitie bežných výdavkov, alebo úbytok z výdavkového účtu doložený výpisom?