Otázky s vecným pojmom: Vzdelávanie a rekvalifikácia

počet otázok s vecným pojmom : 6Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Budem kvalifikovaná učiť na prvom stupni?

ID2194 | | Ing. Jarmila Belešová

Skončila som odbor sociálna pedagogika a vychovávateľstvo. Chcela by som si podať prihlášku na rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky (učiteľstvo pre primárne vzdelávanie). Zaujíma ma, či vlastne budem môcť po rozširujúcom štúdiu učiť, ako kvalifikovaná učiteľka na prvom stupni. A či ma vôbec budú môcť zamestnať ako učiteľku na prvom stupni. V súčastnosti pracujem v ŠKD ako vychovávateľka.

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra

ID1995 | | JUDr. Zdenko Doktor

Ak som ukončila úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v odbore všeobecná sestra pred rokom 2004, mám uznanú odbornú spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra? V zbierke zákonov č. 296/210 sa o tom píše v prechodných a záverečných ustanoveniach. Čo to vlastne znamenajú tie prechodné a záverečné ustanovenia? Je niekde uzákonené, že si musím doplniť vysokoškolské vzdelanie, aby som mohla prácu sestry aj naďalej vykonávať? Ak áno, tak do kedy a ak to nesplním, čo potom? Prácu sestry som začala vykonávať až v roku 2006 po preškolení a preskúšaní. Hovorilo sa, že tuším do roku 2012 si MUSIA všetky sestry doplniť VŠ vzdelanie, ale nikde to tam nevidím. Zo zákona nemusím, ale môj zamestnávateľ môže mať požiadavku, že to vyžaduje? Táto požiadavka teda vyšla od zamestnávateľov, alebo to tam niekedy bolo uzákonené?

Povinnosť absolvovania kurzov pre lekára

ID1979 | | JUDr. Zdenko Doktor

Som lekárka – pediater. Rada by som sa spýtala na povinnosť či nepovinnosť kurzov Neodkladná podpora životných funkcii. Nie je mi jasné, či zo zákona uvedený kurz musíme absolvovať, a to aj každé 2 roky alebo nie.

MHA - magister administrácie v zdravotníctve

ID1874 | | Mgr. Jaroslav Nižňanský

V súčasnosti je povinnosťou riadiacich pracovníkov v zdravotníctve doplniť si vzdelanie, buď štúdiom MPH alebo MHA, a to do 31. 12. 2015. Momentálne v nariadení vlády č. 296/2010 Z. z. nie je MHA zaradené. Je plánovaná novelizácia predmetného nariadenia vlády MZ SR ? Ak áno, a bolo by nariadenie novelizované, bude MHA akceptované rovnako ako MPH?

Ukončenie adaptačného vzdelávania

ID454 | | Ing. Jarmila Belešová

V zákone 317/2009 Z. z. § 36 bod 4 je uvedené: „O ukončení adaptačného vzdelania  sa vyhotovuje protokol, ktorý podpíše predseda skúšobnej komisie".  Nadväzne na to v bode  6 sa píše. "Na základe protokolu o ukončení adaptačného vzdelávania po uplynutí 15–dňovej lehoty od jeho podpísania alebo do troch dní od podpísania protokolu o opravnom ukončení adaptačného vzdelávania vydá riaditeľ rozhodnutie o úspešnom ukončení alebo neúspešnom ukončení adaptačného vzdelávania."

Zaujíma má kedy môžeme zamestnanca zaradiť do vyššej platovej triedy, ak sa v rozhodnutí uvádza, že „Proti  tomuto rozhodnutiu  je možné podať odvolanie v lehote do 15 dní...":

  1. 15 dní sa počíta od vydania protokolu alebo  vydania rozhodnutia?
  2. Ak zamestnanec napíše, že sa vzdáva  odvolania hneď v deň vydania rozhodnutia, môžeme ho zaradiť do vyššej platovej triedy  hneď na ďalší pracovný deň?
  3. Prečo sa vydáva rozhodnutie až po 15 dňoch od vydania protokolu, ak je adaptačné vzdelávanie ukončené úspešne. Je nelogické, aby sa zamestnanec odvolával.

Daňová uznateľnosť výdavkov na vzdelanie

ID51 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ako súkromný lekár sa často zúčastňujem rôznych kongresov, školení, seminárov, napr. so zameraním na predstavenie nových liekov. Niekedy výdavky na toto vzdelávanie hradí organizátor, niekedy si tieto výdavky uhrádzam vo vlastnej réžii. Koľko takýchto vzdelávacích aktivít môžem počas roka absolvovať, aby výdavky s tým súvisiace boli pre mňa daňovým výdavkom?