Otázky s vecným pojmom: Osoba identifikovaná

počet otázok s vecným pojmom : 5Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Povinnosť registrácie pre DPH v ČR

ID1580 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská firma registrovaná na Slovensku pre DPH dováža tovar do ČR - ak je odberateľ platiteľom DPH v ČR, tak sa mu fakturuje bez DPH podľa § 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). Firma má však aj českých odberateľov, ktorý nie sú platiteľmi DPH a preto  sa im dodáva tovar so slovenskou DPH. Aký je limit na to, aby  spoločnosť bola povinná  registrovať  sa pre DPH v ČR , resp. nie sú limity a možno  naďalej odberateľom v ČR fakturovať so slovenskou DPH,  a tým čo sú platiteľmi, tak podľa § 43 zákona o DPH bez DPH?

Registrácia zahraničnej osoby

ID1466 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť  so sídlom vo Veľkej Británii má organizačnú zložku v Českej republike a v roku 2012 sa zaregistrovala na Slovensku a má pridelené identifikačné číslo pre účely DPH. V treťom štvrťroku mala len dodávateľské faktúry z Čiech od platiteľov DPH  za služby, išlo o tvorbu SW, konzultácie ohľadom SW, ktoré sú vystavene bez DPH a odberateľské faktúry za SW a webové služby do USA a Veľkej Británie. Za tretí štvrťrok 2012 spoločnosť spracovala DPH, a  sú tam uvedené len dodávateľské faktúry, výsledok je nula a súhrnný výkaz , kde je uvedená faktúra do Veľkej Británie. Je to správne ?

Poskytnutie služby do EÚ a tretích krajín osobou registrovanou podľa §7a zákona o DPH

ID1453 | | Anna Danková

Ak je slovenská zdaniteľná osoba - neplatiteľ DPH, registrovaná pre dodanie/prijatie služieb z EÚ podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), pri poskytnutí služieb do EÚ zdaniteľným osobám, ktoré sa preukážu IČ DPH a fakturuje reklamné a webové služby oslobodené od DPH. Príjemcu služby uvádza v súhrnnom výkaze. Ako postupuje zdaniteľná osoba z pohľadu DPH, v prípade, ak poskytuje tieto služby nezdaniteľnej osobe v rámci EÚ (napr. občanovi z Českej republiky)? Ako postupuje z pohľadu DPH takáto osoba pri fakturácii svojich služieb do tretích krajín, napr. USA.

Osobitná sadzba DPH pri použitom tovare.

ID1277 | | Ing. Marián Drozd

Môžem uplatniť mechanizmus osobitnej sadzby dane podľa § 66 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. pri výkupe použitých mobilov od osôb, ktoré nie sú identifikované pre daň v tuzemsku ani v inom členskom štáte? Základom dane by bola len marža, t. j. rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou, znížená o daň. Dá sa táto osobitná sadzba použiť pri každom druhu použitého tovaru?

DPH a práce v Českej republike

ID1099 | | Anna Danková

Osoba identifikovaná pre DPH v SR, ide poskytnúť pre osobu identifikovanú pre DPH v ČR nasledovné práce:

  • demontáž stávajúceho kotla na výrobu priemyselnej pary,
  • dodávku a inštaláciu nového kotla na výrobu priemyselnej pary,
  • úpravu napájacieho potrubia ku kotlu na výrobu priemyselnej pary, vrátane pripojenia na dymovod a uvedenie kotla do prevádzky.

Ide o poskytnutie služby podľa § 15 zákona č. 222/2004 Z. z. dani z pridanej hodnoty v z. n. p. alebo o dodávku tovaru s inštaláciou? Fakturuje sa českému odberateľovi  bez DPH a je daňová povinnosť prenesená na neho? Kedy vzniká daňová povinnosť? Pri uvedení kotla do prevádzky? Pri podpise zmluvy bola dohodnutá finančná záloha, ktorá bude uhradená pred dodaním uvedených prác. Pri prijatí tejto zálohy treba vystaviť doklad k prijatej zálohe, pričom výška sa uvádza do súhrnného výkazu?