Výpočet výšky rezervného fondu za rok 2009

ID383 | | Ing. Anna Ľalíková | Vytvoriť záložku späť

Hospodárenie obce a základnej školy, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti. Za rok 2009 bolo nasledovne:

Čerpanie rozpočtu r. 2009 Príjmy Výdavky Rozdiel
Bežný rozpočet (BR) 613 074,12 572 258,27 40 815,85
Kapitálový rozpočet (KR) 0,00 23 940,97 -23 940,97
BR + KR 613 074,12 596 199,24 16 874,88
z toho nevyčerpané  účelovo určené prostriedky štátneho rozpočtu 12 409,34 -
-12 409,34
Prebytok rozpočtu na rozdelenie RF -
-
4 465,54
Finančné operácie (FO) 36 017,66 14 072,39 21 945,27
SPOLU BR+KR+FO 649 091,78 610 271,63 38 820,15

Príjmové finančné operácie pozostávali:
Nevyčerpané účelovo určené  dotácie z roku 2008 17 109,66 (EK 453)
Prostriedky z rezervného fondu 18 908,00 (EK 454001)
FO príjmové spolu: 36 017,66
Výdavkové finančné operácie pozostávali:
Splátky úveru 11 055,80 (EK 821005)
Splátok za finančný prenájom 3 016,59 (EK 824)
FO výdavkové spolu 14 072,39

Prostriedky rezervného fondu  obec v roku 2009 použila  na kapitálové výdavky.

Rezervný fond j treba vytvoriť zo sumy 4.465,54 + 21.945,27 = 26. 410,91 €?

Je vypočítaný ako rozdiel bežného a kapitálového rozpočtu a zostatku finančných operácii? Treba previesť tieto prostriedky na samostatný bankový účet a ako  následne, keď ich budem používať, budem postupovať z hľadiska rozpočtových položiek  Ekonomickej klasifikácie? Ako sa táto skutočnosť odzrkadli v rozpočte?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár