Obnova konania

ID410 | | Ing. Katarína Skalová | Vytvoriť záložku späť

Obec ako správca miestnych daní a miestneho poplatku vykonal v roku 2009 u daňovníka daňovú kontrolu dane z nehnuteľností. V priebehu výkonu daňovej kontroly daňovník umrel. Správca dane si urobil úsudok o dedičovi, s ktorým daňovú kontrolu ukončil, a rozdiel dane na základe výsledkov daňovej kontroly vyrubil dodatočným platobným výmerom. Následne v dedičskom konaní súd určil iného dediča, ako si urobil úsudok správca dane.

Osoba určená správcom dane v rámci posúdenia predbežnej otázky sa dedičom nestala. Správca dane na základe tejto skutočnosti nariadil obnovu konania podľa § 51 ods. 1 písm. c) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. V novom konaní správca dane vydal nový dodatočný platobný výmer adresovaný na dediča určeného súdom. Bol uvedený postup správcu dane správny?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár