Otázky s vecným pojmom: BOZP

počet otázok s vecným pojmom : 17Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zmena pracovnej zmluvy a školenie BOZP

ID3996 | | Ing. Jozef Mikula, PhD.

Zamestnanec bol prijatý do zamestnania na dohodu o pracovnej činnosti a následne po dvoch mesiacoch na trvalý pracovný pomer s výkonom tej istej pracovnej činnosti, s tým že zo dňa na deň dostal novú pracovnú zmluvu.

Je potrebné pri tejto zmene opätovne oboznámiť zamestnanca XY v súlade s odsekmi 1 a 2 podľa § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“), alebo mu platí vstupné oboznámenie BOZP ktoré absolvoval pri nástupe do práce na dohodu o prac. činnosti.

Zmena pracovnej pozície zamestnanca a preškolenie BOZP

ID3995 | | Ing. Jozef Mikula, PhD.

Zamestnanec XY bol prijatý do zamestnania na pozíciu Disponenta výroby na trvalý pracovný pomer. Pri nástupe do zamestnania bol riadne oboznámený v súlade s odsekmi 1 a 2 podľa § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. – ďalej len „zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ( štandardné vstupné BOZP oboznámenie ). Po jednom mesiaci bol preložený na iné pracovisko s iným charakterom práce s tým že by sa jeho pracovná zmluva zmenila podľa súčasného charakteru práce.

Je potrebné pri tejto zmene opätovne oboznámiť zamestnanca XY v súlade s odsekmi 1 a 2 podľa § 7 zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci alebo stačí preškolenie zamestnanca XY vedúcim zamestnancom na konkrétne pracovisko?

Covid testy a danová uznateľnosť, nepenažný príjem zamestnanca

ID3762 | | Ing. Anton Kolembus

Zamestnanci sú vysielaní pracovne do ČR (stavebný projekt v ČR), ČR nevyžaduje covid testy pri príchode zo SR, zamestnanec si dá urobiť covid test z dôvodu, že to zamestnávateľ vyžaduje na základe § 5 zákona o BOZP (všeobecné zásady prevencie aby nedošlo k šíreniu covid na stavbe v ČR). Covid test zamestnanec uhradí zo svojho účtu, faktúra je na jeho meno. Následne mu to preplatí zamestnávateľ. Je to daňový výdavok spoločnosti (zamestnávateľa)? Je to zdaniteľný nepeňažný príjem zamestnanca?

Zamestnanci sú vysielaní pracovne do ČR (stavebný projekt v ČR), ČR nevyžaduje covid testy pri príchode zo SR, zamestnanec si dá urobiť covid test z dôvodu, že to zamestnávateľ vyžaduje na základe § 5 zákona o BOZP (všeobecné zásady prevencie aby nedošlo k šíreniu covid na stavbe v CR). Covid test uhradi zamestnávateľ na základe faktúry, ktorá je vystavená na zamestnávateľa. Je to daňový výdavok spoločnosti (zamestnávateľa)? Je to zdaniteľný nepeňažný príjem zamestnanca?

Zamestnanci sa vracajú z ČR na územie SR. Boli tam vyslaní pracovne (stavebný projekt v ČR), SR vyžaduje covid testy pri návrate z ČR, zamestnanec si da urobiť covid test. Covid test zamestnanec uhradí zo svojho účtu, faktúra je na jeho meno. Následne mu to preplatí zamestnávateľ. Je to daňový výdavok spoločnosti (zamestnávateľa)? Je to zdaniteľný nepeňažný príjem zamestnanca?

Zamestnanci sa vracajú z ČR na územie SR. Boli tam vyslaní pracovne (stavebný projekt v ČR), SR vyžaduje covid testy pri návrate z ČR , zamestnanec si da urobiť covid. Covid test uhradí zamestnávateľ na základe faktúry, ktorá je vystavená na zamestnávateľa. Je to daňový výdavok spoločnosti (zamestnávateľa)? Je to nepeňažný príjem zamestnanca?

Zamestnanec sa vrátil zo zahraničia, kde bol súkromne. SR vyžaduje covid testy pri návrate z danej krajiny. Zamestnanec si da urobiť covid. Covid test zamestnanec uhradí zo svojho účtu, faktúra je na jeho meno. Následne mu to preplatí zamestnávateľ. Je to daňový výdavok spoločnosti (zamestnávateľa)? Je to zdaniteľný nepeňažný príjem zamestnanca?

Zamestnanec sa vrátil zo zahraničia, kde bol súkromne. SR nevyžaduje covid testy pri návrate z danej krajiny. Zamestnanec si da urobiť covid test z dôvodu, že to zamestnávateľ vyžaduje na základe § 5 zákona o BOZP (všeobecné zásady prevencie aby nedošlo k šíreniu covid ). Covid test zamestnanec uhradí zo svojho účtu, faktúra je na jeho meno. Následne mu to preplatí zamestnávateľ. Je to daňový výdavok spoločnosti (zamestnávateľa)? Je to zdaniteľný nepeňažný príjem zamestnanca?

Ochranné pracovné pomôcky

ID3439 | | Ing. Marián Drozd

Firma nakúpila rôzne OOPP (prilby, vesty, montérky, okuliare, obuv, rukavice). Vesty a montérky dala potlačiť logom firmy. Tieto potom rozdala svojim zamestnancom ako aj živnostníkom, ktorí pracujú na stavbe. Ako zaúčtovať v PÚ uvedené ochranné pomôcky + potlač. Sú daňovo uznané aj tie, ktoré dáme živnostníkom, keďže si to vyžaduje zmluva o dielo s investorom?

Pitný režim zamestnancov

ID885 | | doc. JUDr. Alena Pauličková, PhD.

Aký pitný režim musí zamestnávateľ zabezpečiť a kedy má povinnosť nápoje poskytovať bezplatne?

Znášanie zodpovednosti vo vzťahu k plneniu legislatívnych povinností na úseku BOZP

ID1025 | | Ing. Radovan Tarnoczy

Vo firma zastávame funkciu autorizovaného bezpečnostného technika na TPP. Zamestnávateľ prostredníctvom delegovanej právomoci od autorizovaného bezpečnostného technika smerom k vedúcim pracovísk nezabezpečí  u manažérov výrobných jednotiek,  kde sa  pracuje s chemickými látkami:

  • spôsobilosť na prácu cez lekára pracovnú zdravotnú službu,
  • nie je zadefinované odvetrávanie na pracoviskách  (25 % výmeny vzduchu),
  • používanie náležitých  certifikovaných  osobných ochranných pracovných prostriedkov pre prácu s HK a HL, ktoré boli zadefinované v Analýze vyhodnotenia rizík v súčinnosti  s náležitým  stanovením pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostiedkov a
  • a  zamestnanci majú zdravotné indispozície.

Je pre prípadnú  kontrolu SPD, RUVZ a IP a ochranu mojej osoby proti udeleniu pokuty, ktorú  by mi mohol zosobniť zamestnávateľ, postačujúce, ak písomne upozorním  štatutára na uvedené nedostatky s doloženými  faktami a materiálmi s odvolávkou na legislatívu? Predsa § 22 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z.  jasne  deklaruje status práva plnenia úloh v oblasti BOZP.

Nelegálne zamestnávanie

ID1027 | | JUDr. Judita Richterová

Podnikateľ, ktorý prevádzkuje reštauráciu, núti zamestnancov vykonávať činnosti ako obsluha hostí, umývanie riadu alebo pomocné práce v kuchyni na základe príkazných zmlúv. Odmieta s nimi uzatvoriť pracovnú zmluvu. Nemôže byť takáto prax považovaná za nelegálne zamestnávanie?

Vstupná lekarska prehliadka

ID1024 | | Ing. Daniela Gecelovská

Je potrebné aby zamestnávateľ zabezpečil vstupnú lekársku prehliadku aj pracovníkom, s ktorými uzavrel dohodu o vykonaní práce?(Otázka  je smerovaná na pracovníkov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami.)

Pracovné ochranné prostriedky

ID1026 | | Ing. Laurencia Jančurová

Podnikám v oblasti stavebníctva. Vzhľadom na charakter práce poskytujem zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré ponúkajú viacerí predajcovia.  Ako zistím, že osobné ochranné prostriedky, ktoré kúpim, splňujú požiadavky predpisov?

Rehabilitácia v dňoch pracovného pokoja

ID1023 | | Ing. Daniela Gecelovská

Je možné vyslať zamestnanca na rehabilitáciu aj v dňoch pracovného pokoja a vo sviatok, tak ako v prípade vysielania na rekondičný pobyt?