Otázky s vecným pojmom: BOZP

počet otázok s vecným pojmom : 14Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Ochranné pracovné pomôcky

ID3439 | | Ing. Marián Drozd

Firma nakúpila rôzne OOPP (prilby, vesty, montérky, okuliare, obuv, rukavice). Vesty a montérky dala potlačiť logom firmy. Tieto potom rozdala svojim zamestnancom ako aj živnostníkom, ktorí pracujú na stavbe. Ako zaúčtovať v PÚ uvedené ochranné pomôcky + potlač. Sú daňovo uznané aj tie, ktoré dáme živnostníkom, keďže si to vyžaduje zmluva o dielo s investorom?

Pitný režim zamestnancov

ID885 | | doc. JUDr. Alena Pauličková, PhD.

Aký pitný režim musí zamestnávateľ zabezpečiť a kedy má povinnosť nápoje poskytovať bezplatne?

Znášanie zodpovednosti vo vzťahu k plneniu legislatívnych povinností na úseku BOZP

ID1025 | | Ing. Radovan Tarnoczy

Vo firma zastávame funkciu autorizovaného bezpečnostného technika na TPP. Zamestnávateľ prostredníctvom delegovanej právomoci od autorizovaného bezpečnostného technika smerom k vedúcim pracovísk nezabezpečí  u manažérov výrobných jednotiek,  kde sa  pracuje s chemickými látkami:

  • spôsobilosť na prácu cez lekára pracovnú zdravotnú službu,
  • nie je zadefinované odvetrávanie na pracoviskách  (25 % výmeny vzduchu),
  • používanie náležitých  certifikovaných  osobných ochranných pracovných prostriedkov pre prácu s HK a HL, ktoré boli zadefinované v Analýze vyhodnotenia rizík v súčinnosti  s náležitým  stanovením pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostiedkov a
  • a  zamestnanci majú zdravotné indispozície.

Je pre prípadnú  kontrolu SPD, RUVZ a IP a ochranu mojej osoby proti udeleniu pokuty, ktorú  by mi mohol zosobniť zamestnávateľ, postačujúce, ak písomne upozorním  štatutára na uvedené nedostatky s doloženými  faktami a materiálmi s odvolávkou na legislatívu? Predsa § 22 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z.  jasne  deklaruje status práva plnenia úloh v oblasti BOZP.

Nelegálne zamestnávanie

ID1027 | | JUDr. Judita Richterová

Podnikateľ, ktorý prevádzkuje reštauráciu, núti zamestnancov vykonávať činnosti ako obsluha hostí, umývanie riadu alebo pomocné práce v kuchyni na základe príkazných zmlúv. Odmieta s nimi uzatvoriť pracovnú zmluvu. Nemôže byť takáto prax považovaná za nelegálne zamestnávanie?

Vstupná lekarska prehliadka

ID1024 | | Ing. Daniela Gecelovská

Je potrebné aby zamestnávateľ zabezpečil vstupnú lekársku prehliadku aj pracovníkom, s ktorými uzavrel dohodu o vykonaní práce?(Otázka  je smerovaná na pracovníkov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami.)

Pracovné ochranné prostriedky

ID1026 | | Ing. Laurencia Jančurová

Podnikám v oblasti stavebníctva. Vzhľadom na charakter práce poskytujem zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré ponúkajú viacerí predajcovia.  Ako zistím, že osobné ochranné prostriedky, ktoré kúpim, splňujú požiadavky predpisov?

Rehabilitácia v dňoch pracovného pokoja

ID1023 | | Ing. Daniela Gecelovská

Je možné vyslať zamestnanca na rehabilitáciu aj v dňoch pracovného pokoja a vo sviatok, tak ako v prípade vysielania na rekondičný pobyt?

Práca v noci

ID1022 | | Ing. Peter Aron

Aké sú podmienky okrem zdravotnej spôsobilosti pre prácu v noci a do ktorej pracovnej kategórie sa zaraďuje? Sú v niektorom predpise uvedené aj podmienky, ktoré pre prácu v noci je nutné splniť vrátane možnosti alebo zákazu výkonu práce na pracovisku osamote?

Odlúčené pracovisko

ID1021 | | Ing. Peter Aron

Môže pracovať zamestnanec na pracovisku sám? Ak môže, kto a ako často ho má kontrolovať aby boli splnené požiadavky BOZP? Čo je odlúčené pracovisko (podľa zákona, vyhlášky a nariadenia vlády)?

Školenie v oblasti BOZP po nočnej zmene

ID1028 | | Ing. Daniela Gecelovská

Musí sa zamestnanec po nočnej zmene zúčastniť školení v oblasti BOZP? V prípade, že sa školení nezúčastní, môže byť nejakou formou potrestaný?