Otázky s vecným pojmom: IAS, IFRS

počet otázok s vecným pojmom : 13Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Opravné položky k pohľadávkam podľa IFRS

ID1108 | | Robert Mládek, GAAP.cz, s.r.o.

Zaujímal by ma názor ohľadom posúdenia rizikovosti pohľadávok po splatnosti a prípadnej tvorby opravných položiek k týmto pohľadávkam v kontexte požiadaviek IFRS. Pracujem v spoločnosti zaoberajúcej sa predajom osobných automobilov a náhradných dielov. Z našej činnosti vykazujeme pohľadávky jedného klienta, ktoré sú po splatnosti viac ako 180 dní. Ich výška je pomerne významná vzhľadom k vykazovanému výsledku hospodárenia spoločnosti a objemu zákaziek odberateľa. Tieto pohľadávky sú kryté zmenkou s avalom a písomným uznaním dlhu. V súčasnej dobe sme s týmto odberateľom stále v obchodnom spojení. Úhrada nových obchodov prebieha v hotovosti a ohľadom pohľadávok po splatnosti dohodujeme splátkový kalendár. Podľa môjho názoru v tomto prípade z hľadiska IAS 37 nie je nutné tvoriť opravné položky k pohľadávkam, pretože pravdepodobnosť úhrady je vzhľadom k zabezpečeniu a platobnej vôli zákazníka vysoká.

Premiestnenie majetku podľa IFRS

ID655 | | Robert Mládek, GAAP.cz, s.r.o.

Ako sa majú posúdiť výdavky súvisiace s premiestnením majetku (ide o náklad alebo sa majú kapitalizovať)? Nejde o premiestnenie do inej dcérskej spoločnosti v rámci konsolidovaného celku, ale v rámci upgrade linky je nutné zmeniť „layout" linky, a tým získať priestor pre realizáciu celej investičnej akcie. Ako postupovať v prípade, že materská spoločnosť má iný názor, ako je uvedený v IFRS?

Premlčané dividendy / úroky podľa IFRS

ID654 | | Robert Mládek, GAAP.cz, s.r.o.

Ako treba podľa IFRS zaobchádzať s premlčanými dividendami z akcií (ktoré si nikto nevyzdvihol a spoločnosť nemá kontakt na akcionárov), príp. premlčanými záväzkami (istina + úroky) z vlastných dlhopisov? Zákonná premlčacia doba je 4 roky v prípade dividend a 10 rokov u záväzkov z dlhopisov. Spoločnosť sa rozhodla, že z dôvodov „reputačného" rizika obidve lehoty predĺži o ďalších 6 rokov, t. j. do 6 rokov po uplynutí zákonnej premlčacej lehoty vyplatí nároky akcionárom / veriteľom v plnej výške, po jej uplynutí nevyplatí nič. Bolo odhadnuté, že po uplynutí zákonnej premlčacej doby dôjde k vyplateniu 10 % z pôvodných záväzkov. Je z hľadiska IFRS tento prístup správny? Záväzok voči akcionárom / veriteľom je evidovaný v plnej výške po dobu zákonnej premlčacej lehoty + obdobie, za ktoré sa spoločnosť rozhodla plniť navyše. Po uplynutí tejto doby sú záväzky z vlastných dlhopisov odúčtované do prevádzkových výnosov, záväzky z dividend do nerozdeleného zisku. Je tento prístup z hľadiska IFRS správny?

Postúpenie pohľadávok – faktoring podľa IAS/IFRS

ID653 | | Robert Mládek, GAAP.cz, s.r.o.

Chceli by sme sa opýtať na spôsob vykazovania postúpenej pohľadávky z titulu faktoringu z pohľadu IAS/IFRS, pričom postúpenie bolo uskutočnené v menovitej hodnote. Predpokladám, že v prípade takejto pohľadávky sa len zmení jedna pohľadávka na inú pohľadávku (nevykazuje sa odpis a následne vynos z predaja pohľadávky tak ako v našej legislatíve).

Uznanie výnosov – developerský projekt z hľadiska IAS/IFRS

ID652 | | Robert Mládek, GAAP.cz, s.r.o.

Moja otázka sa týka uznania výnosov z predaja bytov z pohľadu IAS/IFRS. Ide o developerskú spoločnosť, ktorá postavila bytové domy za účelom predaja jednotlivých bytov. Podľa môjho názoru by mal byť výnos uznaný ku dňu splnenia 5 podmienok daných IAS 18 pre predaj tovaru a v súlade s IFRIC 15 – teda najmä ku dňu prevodu vlastníctva a spojených rizík, t. j. zápisu do katastra nehnuteľností. Vedenie spoločnosti má však záujem uznať výnosy k dátumu kolaudácie domu, a to v prípade uzatvorených zmlúv o budúcich zmluvách na predaje bytov. Argumentuje tým, že je viac než pravdepodobné, že k predaju dôjde a taktiež aj tým, že je už vyinkasovaný nevratný preddavok vo výške 15 % z ceny bytu (cca 18 tis. eur). Je možné pri predaji nehnuteľnosti uznať výnos v inom okamihu, ako je prevod vlastníctva v katastri nehnuteľností?

Podľa môjho názoru v tomto prípade však nedochádza priebežne k prevodu rizík a výhod spojených s vlastníctvom, napr. v zmluve je výslovne uvedené, že riziká prechádzajú na kupujúceho dňom podania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. A budúci kupujúci nemôže s nehnuteľnosťou nakladať, riziko kupujúceho spočíva v zmene ceny nehnuteľností na trhu, keďže kúpna cena je daná, nemenná.

Rezervy v IFRS

ID527 | | Robert Mládek, GAAP.cz, s.r.o.

Spoločnosť má niekoľko divízií, z ktorých niektoré sú stratové. Ku dňu účtovnej závierky chce ukončiť ich činnosť a zaúčtovať rezervy na straty z predaja majetku, odstupné zamestnancom a podobne. Môžeme to pre účely IFRS uznať ako rezervu, alebo musíme postupovať podľa IFRS 5? Čo potom s odstupným?

Precenenie pri hmotnom majetku - IAS/IFRS

ID526 | | Robert Mládek, GAAP.cz, s.r.o.

Aké sú výhody, resp. nevýhody pri aplikácii modelu precenenia pri hmotnom majetku k súvahovému dňu z hľadiska IAS/IFRS?

Zásoby a preddavok z hľadiska IFRS

ID525 | | Robert Mládek, GAAP.cz, s.r.o.

Spoločnosť uzatvorila zmluvu na obstaranie zásob (tovaru), ktoré budú dodávané priebežne v apríli a máji. Bol však už uhradený preddavok na celý objem zásob uhradený v cudzej mene (USD). Vedenie spoločnosti má záujem oceňovať príjem tovaru na sklad kurzom, ktorým bol uhradený preddavok, nie dátumom príjmu tovaru, ako je bežne zaužívané. Je to z pohľadu IFRS možné?

IFRS 2 a zamestnanecké akcie

ID524 | | Robert Mládek, GAAP.cz, s.r.o.

  1. Spoločnosť poskytuje svojim zamestnancom akcie ako súčasť bonusu. Podmienkou je, že zamestnanec musí v spoločnosti pracovať minimálne 3 roky. V deň, keď akcie dostane, zároveň obdrží „put opciu" na predaj daných akcií spoločnosti naspäť (za cenu, keď akcie dostal). To znamená, že ak cena na trhu bude nižšia, zamestnanec si samozrejme opciu uplatní, v opačnom prípade nie. Na uplatnenie opcie má zamestnanec tri roky.  Dá sa uvedené brať ako transakcie s platbou na základe podielov vysporiadaných akciami (equity settlet share-based payment transactions), alebo naopak ako zložený finančný nástroj (compound financial instrument), keďže zamestnanec má v podstate právo voľby medzi akciou alebo peňažnými prostriedkami?
  2. Predpokladajme, že spoločnosť zamestnancovi vydá akcie a zároveň mu poskytne „put opciu". Spoločnosť plánuje v prípade využitia tejto opcie predať akcie na trhu. Je táto skutočnosť predmetom vlastných akcií (treasury shares) alebo iba sa účtuje o záväzku z rozdielu medzi trhovou cenou (market price) a cenou opcie? V prípade, že cena bude na trhu vyššia, predpokladáme, že nemáme čo účtovať, keďže v podstate nevzniká žiadny záväzok.

Vernostné body podľa IAS/IFRS

ID519 | | Robert Mládek, GAAP.cz, s.r.o.

Obchodná firma predávajúca tovar zaviedla tzv. vernostné konto zákazníkom, kde pripisuje vernostné body za nákup tovaru podľa určitých pravidiel. Zákazníkovi môže vzniknúť nárok po získaní určitého objemu bodov vybrať si tovar v určitom objeme. Čo s uznaním výnosov z týchto transakcií podľa IAS/IFRS v situácii, keď firma len začína a nemá žiadnu historickú skúsenosť s tým, či zákazníci tento objem dosiahnu? Pri záväzku firmy z týchto vernostných bodov postupujeme podľa interpretácie IFRIC 13.