Otázky s vecným pojmom: Lekárske preventívne prehliadky

počet otázok s vecným pojmom : 5Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Poplatky uhradené zamestnávateľom

ID2566 | | Ing. Marián Drozd

Charakter práce zamestnávateľa vyžaduje od zamestnancov, okrem vstupnej lekárskej prehliadky, aj odpis z registra trestov, a to pri nástupe do práce a tiež v pravidelných intervaloch počas zamestnania. Spoločnosť prepláca zamestnancom poplatky za uvedené lekárske prehliadky a odpis z registra trestov. Môžeme považovať takýto výdavok za daňový náklad spoločnosti? Má spoločnosť nárok na odpočet DPH pri takýchto výdavkoch?

Dohodár a lekárska prehliadka

ID2052 | | JUDr. Tatiana Mičudová

S. r. o. prijme zamestnanca na základe dohody o pracovnej činnosti. Je potrebné pri dohodároch žiadať vykonanie prevenetívnej lekárskej prehliadky? Ako je to s úhradou za výkon preventívnej prehliadky - je povinný ju preplatiť v tomto prípade zamesnávateľ?

Vstupná lekarska prehliadka

ID1024 | | Ing. Daniela Gecelovská

Je potrebné aby zamestnávateľ zabezpečil vstupnú lekársku prehliadku aj pracovníkom, s ktorými uzavrel dohodu o vykonaní práce?(Otázka  je smerovaná na pracovníkov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami.)

Pracovná zdravotná služba a oslobodenie od DPH

ID489 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Je možné pracovnú zdravotnú službu (PZS) vykonávanú lekárom s licenciou „pracovné lekárstvo" zahrnúť pod § 29 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p (ďalej len „zákon o DPH")   a chápať  PZS  ako  službu oslobodenú od DPH? Ust. § 29 zákona o  DPH ďalej uvádza, že od DPH sú oslobodené aj služby priamo spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V prípade, že spoločnosť poskytujúca PZS rozpočítava na jednej faktúre samostatné položky – preventívne prehliadky, výjazd lekára a dopravné náklady – ide  v tomto prípade o služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (výjazd lekára, dopravné náklady)?

V prípade, že slovenská spoločnosť bude poskytovať PZS aj do iného členského štátu EÚ, je povinná registrovať sa pre IČ DPH, podľa § 7a  zákon o DPH?

Preventívne prehliadky z pohľadu zákona o dani z príjmov

ID644 | | Ing. Alena Benková

Obchodná spoločnosť prijíma do pracovného pomeru väčší počet zamestnancov. Pred uzatvorením pracovného pomeru zabezpečuje pre nich lekárske preventívne prehliadky. Pracovná činnosť prijatých zamestnancov je zaradená do druhej kategórie.