Otázky v kategórii: Cestovné náhrady

počet otázok v kategórii: 108Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Požitie súkromného vozidla na pracovné cesty výlučne v meste

ID746 | | Ing. Ľubica Minková

Zamestnanec po dohode so zamestnávateľom používa pri pracovnej ceste konanej len v Bratislave súkromné vozidlo. Za jeden mesiac najazdil 1 650 km. Vozidlo má v technickom preukaze uvedenú spotrebu pohonných látok (ďalej len „PHL") podľa normy STN, ktorá je na 100 km 9,9 l; zvýšená spotreba PHL podľa STN o 40 % pre mesto je 13,86 l/100 km. Zamestnanec preukázal cenu PHL z času konania pracovnej cesty dokladom o kúpe, ktorá bola 1,31 € (uvedená cena platila počas celého mesiaca).

Vyúčtovanie výdavkov, ktoré vznikli v priamej súvislosti s pracovnou cestou pri použití súkromného vozidla

ID744 | | Ing. Ľubica Minková

Zamestnanec použil po dohode so zamestnávateľom pri pracovnej ceste z Bratislavy do Popradu súkromné vozidlo a prejazdil 690 km, pričom všetky kilometre najazdil v režime mimo mesto. Vozidlo má v technickom preukaze uvedenú spotrebu pohonných látok (ďalej len „PHL") podľa normy STN, ktorá je na 100 km 9,9 l. Zamestnanec preukázal cenu PHL v deň nástupu na pracovnú cestu dokladom o kúpe, ktorá bola 1,31 €.

Použitie motorového vozidla s prívesom na pracovnú cestu v zimnom období

ID743 | | Ing. Ľubica Minková

Môže zamestnávateľ uznať zamestnancovi zvýšenú spotrebu pohonných látok v zimnom období a pri používaní prívesného vozíka? Je možné tieto zvýšené náklady účtovať ako daňovo uznané výdavky? V prípade, ak dôjde k zmene PHL (benzín – plyn), kto určí spotrebu PHL?

Nesúlad v spotrebe udávanej normou STN a skutočnou spotrebou

ID742 | | Ing. Ľubica Minková

Zamestnanec použil po dohode so zamestnávateľom pri pracovnej ceste z Bratislavy do Popradu súkromné vozidlo a prejazdil 690 km, pričom všetky kilometre najazdil v režime mimo mesto. Vozidlo má v technickom preukaze uvedenú spotrebu pohonných látok (ďalej len „PHL") podľa normy STN, ktorá je 9,9 l/100 km. Zamestnanec preukázal cenu PHL v deň nástupu na pracovnú cestu dokladom o čerpaní, ktorá bola 1,31 €.

Spotreba PHL výrazne nezodpovedala skutočnej spotrebe a zamestnanec preukázal spotrebu 10,90 l/100 km, a to dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie.

Zaokrúhlenie vypočítanej sumy pri náhrade za použitie motorového vozidla na pracovnú cestu

ID741 | | Ing. Ľubica Minková

Zamestnanec používa súkromné vozidlo na pracovné cesty a spotreba v technickom preukaze je uvedená podľa § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p., t. j. 6,4 l/100 km. Pri výpočte náhrady za spotrebované pohonné látky (ďalej len „PHL") používa spotrebu 6,4 litra pre ubehnuté kilometre mimo mesta a v meste používa spotrebu zvýšenú o 40 %, t. j. 8,96 litra.

Ubehnuté kilometre:

  • v meste 22 km x (6,4/100) = 1,408 litra,
  • mimo mesta 9 km x (8,96/100) = 0,8064 litra.

Spolu: 1,408 litra + 0,8064 litra = 2,2144 litra.

Môže sa pri výpočte náhrady zaokrúhliť takto vypočítaná spotreba v litroch na 2 desatinné miesta (2,21) alebo sa náhrada musí počítať s nezaokrúhlenou hodnotou (2,2144)?

Nárok na náhradu za použitie motorového vozidla s prívesom

ID740 | | Ing. Ľubica Minková

Zamestnanec po dohode so zamestnávateľom použil na pracovnej ceste cestné motorové vozidlo s prívesom, na ktorom doviezol materiál na maľovanie. Použitím prívesu sa zamestnancovi zvýšila spotreba pohonných látok (PHL). Má zamestnanec nárok na zvýšenú spotrebu PHL?

Poskytnutie náhrady za použitie vlastného motorového vozidla na pracovnú cestu

ID737 | | Ing. Ľubica Minková

Zamestnávateľ uhrádza zamestnancovi pri použití cestného motorového vozidla pri pracovnej ceste len náhrady za tzv. amortizáciu motorového vozidla – sadzbu základnej náhrady a zamestnancovi neposkytuje náhradu výdavkov za pohonné látky (ďalej len „PHL"). Tento postup zamestnávateľ určil vo vnútornom predpise. Postupuje zamestnávateľ v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. (ďalej len „zákon o cestovných náhradách")?

Vozidlo použité na pracovnú cestu evidované na manželku zamestnanca

ID736 | | Ing. Ľubica Minková

Zamestnanec chce na pracovnej ceste použiť osobné cestné motorové vozidlo. Toto vozidlo je evidované na jeho manželku. Môže mu zamestnávateľ dať súhlas na použitie a čo musí zamestnanec predložiť?