Otázky s vecným pojmom: Tiché spoločenstvo

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Podiel na zisku tichého spoločníka

ID448 | | Ing. Lucia Vanková

Akciová spoločnosť v SR  vložila finančné prostriedky ako tichý spoločník  do spoločnosti s ručením obmedzeným v ČR (spoločnosti sú prepojené personálne - nie majetkovo!). Česká spoločnosť vykázala  v roku 2010 zisk. Z čistého zisku prislúcha podľa zmluvy o  tichom spoločenstve  akciovej spoločnosti  85 %-ný podiel.  Česká spoločnosť  plánuje podiel na zisku vyplatiť slovenskej akciovej spoločnosti. Predtým však zrážkovo zdaní podiel 15%-nou sadzbou dane. Tento prípad sa zaúčtuje na účet 315/665. Je tento   výnos  súčasťou základu dane  akciovej spoločnosti a zrážkovú daň zrazenú  v ČR si akciová spoločnosť započíta v daňovom priznaní za rok 2011, resp.  sa má riadiť podľa  §12 ods. 7 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.?   V prípade, že sa tichý spoločník rozhodne neinkasovať zisk, ale navýšiť svoj vklad o prislúchajúci podiel zisku, je tento zisk tiež predmetom dane z príjmu ?