Otázky s vecným pojmom: Pôrodná asistentka

počet otázok s vecným pojmom : 2Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Minimálne mzdové nároky zdravotnej sestry

ID1204 | | JUDr. Marek Švec

Týka sa zákon č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. aj neštátneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, t. j. som povinný dodržať nové mzdové predpisy a nároky pre zdravotnú sestru, ktorá je u lekára v trvalom pracovnom pomere?

Prax zdravotnej sestry a minimálne mzdové nároky

ID1203 | | JUDr. Marek Švec

Čo sa započítava do počtu rokov praxe sestry?

  • Všetky roky ošetrovateľskej praxe v rôznych odbornostiach, alebo len roky ošetrovateľskej praxe v terajšej odbornosti - zdravotná sestra pracovala  na pediatrii, gynekológii - pôrodnica, teraz v  ORL odbore + má certifikát z audiometrie?
  • započítava sa do praxe aj materská a rodičovská dovolenka?
  • započítava sa do praxe dlhšia práceneschopnosť,  napr. 297 dní v roku?