Aktuálna téma

Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia

Zákon č. 11/2019 Z. z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia (ďalej len „zákon o pravidlách riešenia sporov“) je transpozíciou Smernice Rady (EÚ) 2017/1852 z 10. októbra 2017 o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia v Európskej únii (ďalej len „smernica o mechanizmoch riešenia sporov“).

Smernica o mechanizmoch riešenia sporov

Hlavným cieľom smernice o mechanizmoch riešenia sporov je nastavenie pravidiel pre lepšie riešenie situácií, kedy jednotlivé členské štáty vykladajú alebo uplatňujú ustanovenia dvojstranných daňových zmlúv a dohovorov alebo Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov (90/436/EHS) (ďalej len „dohovor“) rôzne, čo následne, pre daňové subjekty pôsobiace cezhranične, môže predstavovať prekážku daňovej povahy. Preto sa členské štáty rozhodli skoncipovať smernicu, ktorá upravila pravidlá pre mechanizmy, ktorými sa má zabezpečiť účinné riešenie sporov týkajúcich sa výkladu a uplatňovania takýchto dvojstranných daňových zmlúv a arbitrážneho dohovoru Únie, pričom ide najmä o spory, ktoré sa týkajú dvojitého zdanenia príjmov alebo kapitálu. Úlohou smernice o mechanizmoch riešenia sporov je teda vylepšenie existujúcich pravidiel riešenia sporov, aby mohli byť adekvátne využité daňovými subjektmi na jednej strane a členskými štátmi na strane druhej, a zaviesť tak účinný a efektívny rámec na riešenie daňových sporov, ktorým sa zaručí právna istota a vytvorí sa priaznivé prostredie pre investície a na dosiahnutie spravodlivých a efektívnych daňových systémov v Únii.

K smernici o mechanizmoch riešenia sporov bolo prijaté Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2019/652 z 24. apríla 2019, ktorým sa stanovuje vzorový organizačný poriadok poradnej komisie alebo komisie pre alternatívne riešenie sporov a vzorový formulár pre oznamovanie informácií týkajúcich sa uverejňovania konečného rozhodnutia v súlade so smernicou Rady (EÚ) 2017/1852.

Zákon o pravidlách riešenia sporov

Zákon o pravidlách riešenia sporov nastavuje základné pravidlá riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia, ktorých zámerom je najmä zamedzenie dvojitého zdanenia a zachovanie s tým súvisiacich práv dotknutých daňových subjektov.

Predmet zákona o pravidlách riešenia sporov

Pravidlá stanovené v zákone o pravidlách riešenia sporov sa uplatňujú v troch situáciách:

  1. Ak ide o spor medzi Slovenskou republikou a iným členským štátom Európskej únie, ak tieto spory vyplývajú z výkladu a uplatňovania zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (konanie o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré upravuje 2. časť zákona, ktorá je zároveň transpozíciou smernice).
  2. Ak ide o spor medzi Slovenskou republikou a štátom, s ktorým Slovenská republika uzavrela zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, ak tieto spory vyplývajú z výkladu a uplatňovania zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (konanie o zamedzení dvojitého zdanenia na základe zmluvy, ktoré upravuje 3. časť zákona, ide o tzv. procedúry vzájomných dohôd).
  3. Ak ide o spor medzi Slovenskou republikou a zmluvným štátom, ak tieto spory vyplývajú z výkladu a uplatňovania medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov ratifikovanej a vyhlásenej spôsobom ustanoveným zákonom, pričom touto zmluvou je arbitrážny dohovor Únie (konanie o zamedzení dvojitého zdanenia na základe dohovoru, ktoré upravuje 4. časť zákona).

Sporná otázka

Primárnou podmienkou aplikácie zákona o pravidlách riešenia sporov je existencia spornej otázky. Spornou otázkou podľa druhej časti tohto zákona je skutočnosť smerujúca k dvojitému zdaneniu, pričom dvojitým zdanením je vyrubenie dane, na ktorú sa vzťahuje zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia, Slovenskou republikou a členským štátom alebo zmluvným štátom, vo vzťahu k rovnakému zdaniteľnému príjmu alebo k majetku, ak vedie k vyrubeniu dodatočnej dane, zvýšeniu daňovej povinnosti alebo k vymazaniu alebo k obmedzeniu strát, ktoré by sa mohli použiť na započítanie voči zdaniteľnému zisku.

Spornou otázkou podľa tretej časti tohto zákona je skutočnosť smerujúca k zdaneniu, ktoré nie je v súlade s ustanoveniami zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a podľa štvrtej časti je to skutočnosť, ktorá je v rozpore so zásadami ustanovenými v dohovore.

Príslušný orgán

Každý členský, resp. zmluvný štát určí, ktorý orgán bude príslušným orgánom na konanie vo veciach sporov týkajúcich sa zdanenia. Príslušným orgánom Slovenskej republiky je Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“).

Daňový poriadok ako subsidiárny právny predpis

Na konania podľa zákona o pravidlách riešenia sporov sa primerane vzťahuje daňový poriadok. To znamená, že ak niektoré pojmy nie sú definované v tomto zákone alebo, ak niečo zákon o pravidlách riešenia sporov neupravuje, automaticky sa aplikuje daňový poriadok.

Časová aplikácia zákona

Zákon o pravidlách riešenia sporov sa použije na konania začaté na základe:

  1. žiadostí o zamedzenie dvojitého zdanenia, ktoré sú podané po 30. júni 2019, za zdaňovacie obdobie začínajúce po 31. decembri 2017, ak sa ministerstvo financií a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, nedohodnú inak,
  2. žiadostí o zamedzenie dvojitého zdanenia na základe zmluvy, ktoré sú podané po 30. júni 2019,

žiadostí o zamedzenie dvojitého zdanenia na základe dohovoru, ktoré sú podané po 30. júni 2019.

(viac sa dočítate na www.daneauctovnictvo.sk)