Aktuálna téma

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 368/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) s účinnosťou od 1. januára 2020 (www.nrsr.sk; tlač 1594). V článku uvádzame stručný prehľad vybraných zmien, v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona o DPH.

Oslobodenie od dane a obrat

Za určitých podmienok je po 5 rokoch oslobodené od dane aj dodanie bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru (§ 38 ods. 7). Pri dodaní takéhoto oslobodeného plnenia sa predávajúca osoba nestáva platiteľom zo zákona prekročením obratu (§ 4 ods. 4).

Konsignačný sklad

Novela preberá smernicu rady (EÚ) 2018/1910, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme dane z pridanej hodnoty pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi (ďalej len „eurosmernica“), okrem iného aj režim call-off stock (konsignačný sklad), ktorý predstavuje súbežné splnenie 5 podmienok, zjednodušene povedané sú to tieto:

  • tovar je odoslaný do iného členského štátu z tuzemska;
  • predávajúci nie je usídlený v predmetnom členskom štáte;
  • budúci kupujúci je vopred známy a je registrovaným platiteľom v predmetnom členskom štáte;
  • predávajúci uviedol premiestnenie tovaru v záznamoch;
  • predávajúci uvedie v súhrnnom výkaze IČ DPH kupujúceho pridelené predmetným členským štátom(§ 8a ods. 1).

Poznámka: Uplatneniu režimu call-off stock nebráni skutočnosť, ak predávajúci má popri tom v predmetnom členskom štáte svoje registračné číslo pre daň.

Vopred známy zahraničný kupujúci z iného členského štátu, musí v lehote do 12 mesiacov tovar naskladnený v konsignačnom sklade kúpiť (previesť) do svojho vlastníctva, a až v tomto čase predaja (prevodu vlastníctva) sa to pre slovenského predávajúceho považuje za oslobodené dodanie do iného členského štátu (§ 8a ods. 2); pričom na predtým uskutočnené premiestnenie daného tovaru sa nebude prihliadať (§ 8 ods. 4).

Ak v lehote do 12 mesiacov po skončení prepravy tovaru do zahraničného konsignačného skladu v inom členskom štáte nebol tovar dodaný (predaný s prevodom vlastníctva) vopred známemu kupujúcemu – ide o premiestnenie tovaru (§ 8 ods. 4) s dôsledkami sa po márnom uplynutí lehoty 12 mesiacov zaregistrovať v inom členskom štáte z titulu nadobudnutia tovaru (§ 8a ods. 3), teda zaniká zjednodušená metodika konsignačného skladu (call-off stock). Rovnako aj v okamihu porušenia iných podmienok (§ 8a ods. 6). Strata tovaru (tovar chýba – inventúrny rozdiel), zničenie alebo krádež tovaru v konsignačnom sklade – tiež znamená, že došlo k premiestneniu tovaru s povinnosťou registrácie. V týchto prípadoch sa má za to, že podmienky sa prestali plniť v deň, keď došlo k zničeniu, strate alebo krádeži tovaru; ak takýto deň nie je možné určiť, potom v deň, keď sa zistilo, že tovar je zničený alebo chýba.

Preto boli v tomto smere novelizované aj pravidlá pre vedenie záznamov. V záznamoch sa vedie premiestnenie tovaru, vrátenie tovaru alebo nahradenie zdaniteľnej osoby v režime call-off stock, resp. tovar prepravený do tuzemska z iného členského štátu v tomto režime [§ 70 ods. 2 písm. g) a h), § 70 ods. 4 písm. d)]. Záznamová povinnosť je upravená v článku 54a vykonávacieho nariadenia rady (EÚ) č. 282/2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v z. n. p.

Taktiež boli novelizované pravidlá pre súhrnný výkaz, podľa ktorých sa súhrnný výkaz podáva aj pri odoslaní alebo preprave tovaru v režime call-off stock (konsignačný sklad), uvádza sa napríklad zdaniteľná osoba, pre ktorú bol odoslaný alebo prepravený tovar a uvádza sa tiež vrátený tovar v tomto režime [§ 80 ods. 1 písm. e) až g); § 80 ods. 4 písm. f)]. Slovenský dodávateľ bude povinný podať súhrnný výkaz dvakrát, prvýkrát v období prepravy tovaru v režime call-of stock [§ 80 ods. 1 písm. e)] a druhýkrát v období, v ktorom došlo ku dodaniu tovaru [§ 80 ods. 1 písm. a)].

Po novele bude teda zákon obsahovať komplexne problematiku režimu call-off stock (konsignačný sklad), a to tak smerom zo Slovenskej republiky (§ 8a), ako aj v „zrkadlovej“ novelizovanej úprave smerom do Slovenskej republiky (§ 11a), keď nadobudnutie tovaru samozdaní slovenský kupujúci (v čase kúpy – prevodu vlastníctva), pričom zahraničný predávajúci z iného členského štátu sa nemusí v Slovenskej republike z tohto dôvodu registrovať.

Ak bol tovar premiestnený do SR z iného členského štátu pred účinnosťou tohto zákona, postupuje sa podľa podmienok § 11a doterajšieho znenia zákona (§ 85kh).

Priradenie prepravy pri reťazovom obchode

Miestom dodania tovaru s prepravou je miesto začatia prepravy [§ 13 ods. 1 písm. a)]. Novela zavádza priradenie prepravy pri reťazovom obchode v rámci EÚ (tzv. dve dodania, jedna preprava), lebo tu dochádzalo často k súdnym sporom (pozri C-245/04 EMAG, C-430/09 Euro Tyre). Zákon definuje tieto zúčastnené osoby – prvý dodávateľ, prostredná osoba, konečný zákazník. Ak je ten istý tovar predmetom viacerých po sebe nasledujúcich dodaní priamo od prvého dodávateľa konečnému zákazníkovi v reťazci dodaní v EÚ – preprava sa priradí len k dodaniu od prvého dodávateľa pre prostrednú osobu – okrem výnimky v druhej vete (§ 13a ods. 1).

Výnimka priradenia prepravy – ak prostredná osoba oznámila svojmu dodávateľovi IČ DPH, ktoré jej pridelil členský štát, z ktorého sa tovar prepravil, preprava sa priradí len k dodaniu tovaru, od prostrednej osoby pre konečného zákazníka (§ 13a ods. 1 druhá veta). V tomto prípade výnimky prvý dodávateľ nemôže uplatniť oslobodenie od dane, lebo uskutočnil dodanie bez prepravy (nepohyblivá dodávka) a miestom dodania je miesto, kde sa tovar v čase dodania nachádza [§ 13 ods. 1 písm. c)].

Prostredná osoba je dodávateľ, ktorý v reťazci dodaní nie je prvým dodávateľom a ktorý odosiela alebo prepravuje tovar alebo tretia osoba na jeho účet (§ 13a ods. 2). Pravidlá priradenia prepravy sa vzťahujú aj na prepravu tovaru prvým odberateľom (§ 13a ods. 3) pri trojstrannom obchode [§ 45 ods. 1 písm. d)].

Základ dane drobného hmotného majetku

Pri bezodplatnom dodaní tovaru, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 € vrátane a doba použiteľnosti nad 1 rok (tzv. drobný hmotný dlhodobý majetok) je základom dane zostatková cena, podľa fikcie štvorročného rovnomerného odpisovania [§ 22 ods. 5; § 81 ods. 6].

(viac sa dočítate na www.daneauctovnictvo.sk)