Aktuálna téma

Uplatňovanie DPH v režime call-off stock v roku 2021

V rámci EÚ sa od roku 2020 uplatňujú jednotné pravidlá tzv. režimu call-off stock, ktorých cieľom bolo zjednodušiť obchodovanie s tovarom medzi členskými štátmi EÚ pri premiestnení tovaru na sklad (bez zmeny jeho vlastníctva) pre vopred známeho odberateľa. Podstatou je, že samotné premiestnenie tovaru na sklad sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu, t. j. v okamihu premiestnenia tovaru nevznikne dodávateľovi povinnosť priznať daň z nadobudnutia tovaru v inom členskom štáte. Dochádza tak k odloženiu vzniku daňovej povinnosti až do „momentu“, v ktorom dôjde k prevodu práva nakladať s tovarom ako vlastník na budúceho odberateľa. Uplatňovanie dane z pridanej hodnoty v režime call-off stock v podmienkach SR upravuje § 8a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“), pokiaľ ide o dodanie tovaru v režime call-off stock z tuzemska do iného členského štátu a § 11a zákona o DPH, pokiaľ ide o nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime call-off stock.

Implementáciou článkov 17a, 243 a 262 smernice Rady (EÚ) 2018/1910 zo 4. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme dane z pridanej hodnoty pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi sa s účinnosťou od 1. 1. 2020 zjednotili pravidlá uplatnenia tzv. call-off stock režimu v členskom štáte začatia prepravy tovaru, ako aj v členskom štáte skončenia prepravy tovaru, pričom sa súčasne zjednodušilo zdaňovanie transakcií medzi členskými štátmi v režime call-off stock.

Poznámka:

Článok 54a vykoná­vacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 2018/1912 zo 4. decembra 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o určité oslobodenia od dane pri transakciách v rámci Spoločenstva (ďalej iba vykonávacie nariadenie 2018/1912) s účinnosťou od 1. 1. 2020 upravuje jednotné záznamové povinnosti pre dodávateľov aj pre nadobúdateľov v EÚ v rámci režimu call-off stock. V súvislosti so zmenami platnými od 1. 1. 2020 týkajúci sa tzv. quick fixes (rýchle riešenia) Európska komisia uverejnila v decembri 2019 „Vysvetlivky k zmenám DPH v EÚ v súvislosti s úpravou call-off stock, reťazovými transakciami a oslobodením od DPH pri dodaní tovaru v rámci Spoločenstva (rýchle riešenia 2020)“.

Režim call-off stock predstavuje situáciu, pri ktorej dodávateľ (platiteľ dane) premiestni svoj tovar, ktorý je stále v jeho vlastníctve z jedného členského štátu do skladu v inom členskom štáte pre vopred známeho odberateľa bez toho, aby na neho hneď previedol vlastnícke právo k danému tovaru, pričom tovar je podľa dohody tomuto odberateľovi dodaný neskôr, až po ukončení prepravy, avšak v zákonom stanovej lehote. Lehota, v ktorej sa tovar má dodať, je maximálne 12 mesiacov od ukončenia prepravy tovaru. Odberateľ má právo odobrať tovar zo skladu podľa vlastného rozhodnutia, pričom k dodaniu tovaru dochádza až v momente vyskladnenia tovaru odberateľom.

Poznámka:

Podľa § 8 ods. 4 zákona o DPH účinného do 31. 12. 2019 platilo, že ak zdaniteľná osoba premiestnila tovar, ktorý je v jej vlastníctve z tuzemska do iného členského štátu na účely svojho podnikania v tomto členskom štáte, takéto premiestnenie tovaru sa považovalo za dodanie tovaru za protihodnotu, t. j. zdaniteľná osoba bola povinná vykázať túto transakciu v členskom štáte začatia prepravy tovaru ako tzv. dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu s uplatnením oslobodenia od dane podľa § 43 ods. 4 zákona o DPH a súčasne ako tzv. nadobudnutie tovaru v členskom štáte skončenia prepravy tovaru, ktoré bola povinná v tomto členskom štáte zdaniť, čo si vyžadovalo, aby bola táto zdaniteľná osoba (dodávateľ) registrovaná pre DPH aj v členskom štáte skončenia prepravy tovaru. Pri následnom predaji tovaru zo skladu sa postupovalo ako pri „tuzemskom dodaní tovaru“. Zákonom č. 368/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH v z. n. p. sa od 1. 1. 2020 zaviedol nový režim call-off stock (§ 8a zákona o DPH), ktorého cieľom bolo zjednodušiť obchodovanie s tovarom medzi členskými štátmi EÚ, a to tým, že premiestnenie tovaru v režime call-off stock (na sklad) do iného členského štátu pre vopred známeho odberateľa a po splnení stanovených podmienok sa už podľa § 8 ods. 4 zákona o DPH nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu, t. j. dodávateľovi nevznikne povinnosť priznať daň z nadobudnutia tovaru pri jeho premiestnení v členskom štáte skončenia prepravy tovaru. Tovar sa považuje za dodaný až vtedy, keď odberateľ nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník (vyberie si ho zo skladu). To znamená, že až v okamihu prevodu práva nakladať s tovarom ako vlastník na budúceho odberateľa dochádza u dodávateľa tovaru iba k jednému oslobodenému dodaniu tovaru v členskom štáte začatia prepravy podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH a súčasne u budúceho odberateľa k jednému nadobudnutiu tovaru v členskom štáte skončenia prepravy tovaru, pričom daň z nadobudnutia je povinný priznať a zaplatiť odberateľ (kupujúci).

Dodanie tovaru v režime call-off stock

Základné podmienky jeho uplatnenia podľa § 8a ods. 1 zákona o DPH z hľadiska SR ako členského štátu dodania, resp. začatia prepravy

Podstatou režimu call-off stock je, že dodávateľ (platiteľ dane), ktorý premiestňuje tovar v rámci režimu call-off stock do iného členského štátu, nie je povinný sa v tomto členskom štáte registrovať pre daň a priznať daň z nadobudnutia tovaru pri jeho premiestnení. Dochádza teda k odloženiu vzniku daňovej povinnosti. Dodanie tovaru sa považuje za uskutočnené až vtedy, keď dôjde k prevodu práva nakladať s tovarom ako vlastník na vopred známeho odberate­ľa (nadobúdateľa), t. j. dňom vyskladnenia tovaru odberateľom.

Na to, aby sa mohol režim call-off stock uplatniť z hľadiska SR ako členského štátu dodania, resp. začatia prepravy tovaru, musia byť kumulatívne splnené hmotnoprávne podmienky uvedené v § 8a ods. 1 písm. a) až e) zákona o DPH, a to:

  1. tovar je odoslaný alebo prepravený platiteľom (dodávateľom) alebo na jeho účet treťou osobou z tuzemska do iného členského štátu s tým, že tento tovar tam bude dodaný, a to neskôr a až po skončení prepravy, vopred určenej zdaniteľnej osobe, ktorá je oprávnená nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru podľa dohody uzatvorenej medzi touto zdaniteľnou osobou a platiteľom (dohoda medzi dodávateľom a budúcim nadobúdateľom je uzavretá pred tým, ako je tovar prepravený do iného členského štátu),
  2. platiteľ (dodávateľ), ktorý odosiela alebo prepravuje tovar nie je usadený v členskom štáte skončenia prepravy, t. j. nemá sídlo ani prevádzkareň v členskom štáte, do ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený (dodávateľ však môže byť identifikovaný pre daň v členskom štáte skončenia prepravy ako zahraničná osoba),
  3. zdaniteľná osoba, ktorej má byť tovar dodaný (budúci nadobúdateľ), je identifikovaná pre daň v členskom štáte skončenia prepravy tovaru a platiteľ (dodávateľ) pozná v čase začatia odoslania alebo prepravy tovaru jej obchodné meno a identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (ďalej iba IČ DPH) pridelené týmto členským štátom,
  4. platiteľ (dodávateľ) uviedol premiestnenie tovaru v režimecall-off stock v záznamoch podľa § 70 ods. 2 písm. g) zákona o DPH,
  5. platiteľ (dodávateľ) uviedol v súhrnnom výkaze podľa § 80 ods. 1 písm. e) zákona o DPH identifikačné číslo pre daň pridelené zdaniteľnej osobe, ktorá (neskôr) nadobudne tovar a ktoré jej pridelil členský štát, do ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený.

Upozornenie:

Splnenie podmienok režimu call-off stock sa posudzuje u dodávateľa (platiteľa dane) ku dňu začatia prepravy alebo odoslania tovaru. Ak by platiteľ dane (dodávateľ) nesplnil súčasne všetky skôr uvedené podmienky podľa § 8a ods. 1 písm. a) až e) zákona o DPH, režim call-off stock by sa nemohol uplatniť a došlo by k premiestneniu tovaru podľa § 8 ods. 4 zákona o DPH, v dôsledku čoho by bol dodávateľ povinný registrovať sa pre DPH v členskom štáte, do ktorého tovar odosiela alebo prepravuje a zdaniť nadobudnutie tovaru, ktorý je stále v jeho vlastníctve v tomto členskom štáte.

(viac sa dočítate na www.daneauctovnictvo.sk)