Aktuálna téma

Pomoc pri splácaní hypotekárneho úveru

lientom bánk (daňovníkom), ktorým v roku 2023 po refixácii úrokovej sadzby úveru na bývanie skokovo narástli úroky a tak aj splátka, pomôže ministerstvo financií formou daňového bonusu. Štát klientovi preplatí 75 % z nárastu splátky, a to až do výšky 1 800 € ročne (150 € mesačne).

Daňovník však musí splniť tieto podmienky:

  • Príjem daňovníka nesmie presiahnuť 1,6-násobok priemernej mzdy v hospodárstve. V tomto prípade ide o nominálnu sumu hrubého mesačného príjmu maximálne 2 086,40 € (za rok 2022).
  • V prípade, ak je na úverovej zmluve spoludlžník (napríklad manžel/ka), táto hranica sa zdvojnásobuje. Ich hrubý príjem spolu nesmie presiahnuť sumu 4 172,80 €.
  • Daňovník si môže pomoc vo forme daňového bonusu uplatniť len na jednu úverovú zmluvu a jednu nehnuteľnosť na bývanie.
  • Ak je na jednu nehnuteľnosť viacero úverov, pomoc je možné uplatniť len na jeden úver a ak má daňovník viacero úverov, rovnako platí, že pomoc je možné uplatniť len na jeden úver.
  • Zároveň platí, že daná nehnuteľnosť musí slúžiť výlučne na bývanie daňovníka a jeho blízkych osôb a nesmie sa prenajímať.
  • Pomoc vo forme daňového bonusu je možné čerpať aj pri refinancovaní úveru do inej banky, ktoré bolo pred rokom 2023. Má to však svoje pravidlá.
  • Musí ísť o úver na bývanie poskytnutý bankou (nie však stavebnou sporiteľňou).

Ako postupovať?

Daňový bonus sa uplatňuje (na základe predloženého potvrdenia od banky) v daňovom priznaní za rok 2023, ktoré sa podáva v roku 2024. Daňovník v takomto prípade musí banku požiadať o potvrdenie, ktoré následne priloží k svojmu daňovému priznaniu.

Ak zamestnanec nepodáva daňové priznanie za rok 2023, uplatní si daňový bonus (na základe predloženého potvrdenia od banky) prostredníctvom svojho zamestnávateľa, ktorý mu vykonáva ročné zúčtovanie. Zamestnanec v takomto prípade musí banku požiadať o potvrdenie, ktoré následne predloží svojmu zamestnávateľovi spolu so žiadosťou o vykonanie ročného zúčtovania.

viac o tejto téme sa dozviete na:

tu