Aktuálna téma

Prerušenie podnikania pozastavením živnosti

V súčasnosti, kedy je v SR vyhlásená mimoriadna situácia (informácie zverejňované na stránke ministerstva vnútra SR z dôvodu Covid – 19 od štvrtka 12. marca 2020 od 6. hodiny, vznikla v podnikateľskom prostredí situácia, kedy sú niektorí aktívni podnikatelia nútení zatvoriť svoje prevádzky a pritom nemajú inú alternatívnu možnosť ako uskutočňovať svoju podnikateľskú činnosť, napr. prostredníctvom internetu, objednávaním cez internetový obchod s následným doručením, take away – vyzdvihnutie jedla cez okienko, či inou povolenou formou). Práve kategória SZČO je najpočetnejšou kategóriou podnikateľov, ktoré sú týmito opatreniami (https://www.korona.gov.sk/covid-19-prijate-opatrenia.php) najviac zasiahnuté a majú obmedzené až likvidačné možnosti podnikania.

Ak SZČO nechcú úplne ukončiť svoje živnostenské podnikanie, ale chcú len dočasne prestať podnikať a znížiť tak vznikajúce náklady na minimum, či už z dôvodu nútených obmedzení vyplývajúcich z vyhláseného núdzového stavu, alebo dobrovoľné nevykonávanie podnikateľskej činnosti z dôvodu ochrany seba a svojej rodiny pred hrozbou nákazy COVID-19, prípadne aj z iného dôvodu, prichádza do úvahy možnosť pozastaviť (prerušiť) živnosť. Táto možnosť je najschodnejšia u SZČO podnikateľov, ktorí nemajú zamestnancov a podnikateľskú činnosť vykonávajú vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Podnikanie SZČO na Slovensku na základe živnostenského oprávnenia sa riadi zákonom č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p. (ďalej len „živnostenský zákon“). V Slovenskej republike možno uskutočňovať tri druhy živnostenského podnikania:

  • voľná živnosť
  • remeselná živnosť
  • viazaná živnosť.

Na prevádzkovanie voľnej živnosti postačuje spĺňať len základné podmienky, ako je dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť, pri remeselnej alebo viazanej živnosti je nutné spĺňať aj osobitné kvalifikačné podmienky, ako sú odborná alebo iná spôsobilosť – napr. dosiahnuté vzdelanie a prax v odbore.

Podľa živnostenského zákona (§ 57 ods. 6) pozastavenie živnosti všeobecne môže trvať od šesť mesiacov (minimálna doba) do troch rokov (maximálna doba). Nie je možné prerušiť živnosť na počet mesiacov, ktorý by bol nižší ako šesť mesiacov alebo vyšší ako 36 mesiacov. V prípade prerušenia živnosti na dlhšie obdobie ako šesť mesiacov, je možné počas plynutia doby pozastavenia živnostenského podnikania zmeniť dobu tohto pozastavenia, aj ju skrátiť aj predĺžiť, ale iba v prípade, že celková doba pozastavenia živnosti bude v zákonom povolenom rozsahu mesiacov.

Novela živnostenského zákona č. 73/2020 Z. z. s účinnosťou od 9. apríla 2020 dopĺňa § 80af Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19, kde je uvedené: „Pri pozastavení prevádzkovania živnosti podľa § 57 ods. 4 a 5 počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa neuplatňuje podmienka podľa § 57 ods. 6, že pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov.“

Proces prerušenia podnikania – pozastavenia živnosti

V súčasnej situácii obmedzenej prevádzky jednotných kontaktných miest (okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, živnostenských úradov, kde podnikateľ osobne oznamuje pozastavenie prevádzkovania živnosti podľa miesta príslušnosti) je najvhodnejší variant pre väčšinu prevádzkovaných živností – elektronické pozastavenie živnosti. Takýto spôsob sa realizuje prostredníctvom služby dostupnej na elektronickom portáli verejnej správy slovensko.sk. Postupuje sa ako pri elektronickom ohlásení živnosti. Na prihlásenie a prístup k elektronickým službám sú potrebné: občiansky preukaz s elektronickým čipom spolu s bezpečnostným osobným kódom (BOK), čítačka čipových kariet a inštalovaný softvér v počítači. Všetky potrebné softvérové aplikácie sú dostupné bezplatne na portáli slovensko.sk v sekcii „Na stiahnutie“ (https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie). Na stránke je k dispozícii nasledujúci softvér: ovládače k čítačke kariet, aplikácia na prihlasovanie (pre eID) a balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Postup ich inštalácie je uvedený v časti „Ako začať“. Ten, kto podáva daňové priznanie elektronicky pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom už všetky potrebné programy inštalované má.

(viac sa dočítate na www.daneauctovnictvo.sk)