Aktuálna téma

Najvýznamnejšie zmeny v zákone o DPH zamerané na boj proti daňovým podvodom

Národná rada Slovenskej republiky na svojej 48. schôdzi dňa 27. októbra 2021 prerokovala a zároveň schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok), ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Súčasťou dotknutého novelizačného právneho predpisu je, okrem iného, aj článok V, obsahujúci návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“).

Navrhovaným zákonom sa sleduje, okrem iného, aj kreácia nových efektívnych nástrojov zameraných na boj proti daňovým podvodom spolu s motiváciou daňových subjektov k dobrovoľnému plneniu svojich daňových povinností, pričom z hľadiska DPH možno za cieľ navrhovanej právnej úpravy súhrnne označiť práve zlepšenie výberu DPH. Vzhľadom na nemalý rozsah novely zákona o DPH sa v tomto článku budeme zaoberať predovšetkým úpravou, ktorá zriaďuje nové nástroje zamerané na boj proti daňovým podvodom, ktorými sú: 

  • osobitná oznamovacia povinnosť platiteľov (§ 6 + § 85kk), s účinnosťou od 15. novembra 2021 (okrem ustanovenia § 6 ods. 6, ktorý bude účinný až od 1. januára 2022),
  • nová domnienka umožňujúca uplatniť inštitút ručenia za daň [§ 69 ods. 14 písm. c)], s účinnosťou od 1. januára 2022 a
  • osobitný spôsob úhrady dane (tzv. split payment, § 69c), s účinnosťou od 1. januára 2022.

Cieľom príspevku je hlavne objasniť zmysel a právny základ nových inštitútov zavádzaných novelou zákona o DPH s poukazom na práva a povinnosti daňových subjektov.

Osobitná oznamovacia povinnosť platiteľov 

Z hľadiska systematiky novely zákona o DPH predstavuje prvé nosné opatrenie boja proti daňovým podvodom novozavedená povinnosť jednak všetkých existujúcich platiteľov, ale aj všetkých nových platiteľov bez ohľadu na miesto ich usadenia, oznámiť Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky každý vlastný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý bude používať na príjem a odosielanie platieb za dodania tovarov a služieb, ktoré sú predmetom dane podľa § 2 zákona o DPH, teda na podnikanie (ďalej aj ako „bankový účet“).

Platitelia sú povinní splniť túto oznamovaciu povinnosť bezodkladne, pričom novela zákona o DPH vymedzuje dva momenty, od ktorých sa spomínaná bezodkladnosť určuje, a to buď:

  • odo dňa, kedy sa platiteľ (v tom čase ešte len zdaniteľná osoba) stal platiteľom, teda od kedy bol daňovým úradom zaregistrovaný ako platiteľ alebo
  • odo dňa, kedy si platiteľ takýto bankový účet zriadil. 

V kontexte navrhovaného prechodného ustanovenia § 85kk však platí osobitná lehota pre zdaniteľné osoby, ktoré budú k 15. novembru 2021 v postavení platiteľa. Títo platitelia sú povinní oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR všetky bankové účty, ktoré využívajú na podnikanie podliehajúce DPH do 30. novembra 2021. To však neplatí, ak ide o iný ako platobný účet podľa § 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o platobných službách“) určený na zúčtovanie platobných operácii vedený pre poskytovateľa platobných služieb. Oznamovacia povinnosť sa vo všeobecnosti nevzťahuje na platiteľa, ktorý je poskytovateľom platobných služieb, no len za podmienky, ak ide o iný ako platobný účet podľa § 2 ods. 9 zákona o platobných službách určený na zúčtovanie platobných operácii vedený pre tohto poskytovateľa platobných služieb. Pod túto kategóriu účtov budú spadať len tzv. interné záväzkové účty banky, ktoré sa nepovažujú za účty zriadené na účely prijímania a odosielania platieb, resp. na vykonávanie platobných operácií. Vo všetkých ostatných prípadoch budú bankové účty poskytovateľov platobných služieb podliehať oznamovacej povinnosti.

Hoci to už bolo nepriamo spomenuté, za účelom zdôraznenia treba dodať, že pokiaľ platiteľ používa na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa § 2 zákona o DPH viacero bankových účtov, je Finančnému riaditeľstvu SR povinný oznámiť všetky tieto účty. Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na už existujúce bankové účty, ale aj na novozriadené bankové účty, no súčasne aj na účty, ktoré už boli poskytovateľmi platobných služieb oznámené finančnej správe podľa § 26 ods. 3 daňového poriadku v spojení s § 90 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. V praxi sa môžu bežne vyskytnúť situácie, keď si platiteľ splní svoju oznamovaciu povinnosť vo vzťahu k používaniu konkrétneho bankového účtu na podnikanie, ktoré je predmetom DPH, no po určitej dobe bude chcieť začať používať na rovnaký účel aj iný bankový účet. Zákon o DPH v takom prípade ukladá platiteľovi povinnosť oznámiť tento iný bankový účet Finančnému riaditeľstvu SR ešte predtým, ako ho začne používať na podnikanie. 

Zákon o DPH okrem toho pripúšťa a umožňuje platiteľovi oznámiť aj účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý patrí inej osobe. Tento model oznamovania účtu vlastníkom, ktorého je iná osoba, bol do zákona o DPH začlenený na základe pripomienok z medzirezortného pripomienkového konania, kde pripomienkujúce subjekty poukázali na používanie systému Cash Pooling. Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložené pripomienky akceptovalo, pretože účelom novely zákona o DPH nebolo zmeniť zaužívané obchodné modely nadnárodných štruktúr obchodných spoločností pracujúcich pre nich osvedčeným mechanizmom, keď viaceré podnikateľské subjekty, resp. viacerí členovia jednej skupiny využívajú na účely podnikania len jeden (spoločný) bankový účet. V tejto súvislosti ale treba uviesť, že hlavným cieľom novely zákona o DPH je dosiahnuť stav, keď budú daňové subjekty prioritne oznamovať svoje vlastné bankové účty a minimalizovať situácie, keď dôjde zo strany daňových subjektov k oznamovaniu účtov iných osôb. Práve na tento účel dochádza novelou zákona o DPH k zakotveniu určitých obmedzujúcich mechanizmov vo vzťahu k takýmto účtom.

Novela zákona o DPH totižto stavia platiteľov do roviny, keď bude jedným z predpokladov vrátenia nadmerného odpočtu aj splnenie oznamovacej povinnosti, pričom na oznámenie účtu inej osoby sa nebude prihliadať. Platitelia budú v tejto súvislosti musieť oznámiť vlastné bankové účty. Druhú stranu mince tvorí fakt, že daňový úrad vráti nadmerný odpočet alebo jeho časť len na vlastný bankový účet platiteľa oznámený zákonným spôsobom. Motivačný a zároveň zmierňujúci prvok tohto obmedzenia spočíva v možnosti dodatočne splniť oznamovaciu povinnosť, pričom daňový úrad následne vráti nadmerný odpočet alebo jeho časť do desiatich dní odo dňa, kedy si platiteľ dodatočne splnil svoju oznamovaciu povinnosť. Uvedené sa javí byť v rozpore so zákonnými lehotami, v ktorých je daňový úrad povinný vrátiť nadmerný odpočet alebo jeho časť, čo však novela zákona o DPH vyriešila jednoduchým spôsobom, že pri aplikácii tohto postupu sa lehoty podľa § 79 ods. 1, 2, 4, 5, 6 a 7 zákona o DPH budú považovať za dodržané. Podobný mechanizmus sa prirodzene uplatní aj v prípadoch podľa § 78 ods. 9 zákona o DPH a pri platení úroku z nadmerného odpočtu podľa § 79a zákona o DPH. S ohľadom na lehotu v § 79a ods. 3 zákona o DPH bude mať daňový úrad až pätnásť dní na zaplatenie úroku z nadmerného odpočtu odo dňa, kedy si platiteľ dodatočne splnil svoju oznamovaciu povinnosť. Z hľadiska cieľa novely zákona o DPH toto opatrenie pôsobí ako šikovné a praktické riešenie, ako jednak odradiť platiteľov od oznamovania účtov, ktoré patria iným osobám a na druhej strane ako ich motivovať k dôslednému plneniu ich zákonných povinností.

Avšak za splnenia zákonných predpokladov bude možné oznámiť aj účet patriaci inej osobe, ktorý sa bude následne považovať za vlastný bankový účet platiteľa, pretože cieľom novely zákona o DPH je dosiahnuť to, aby mal správca dane reálny dosah na takýto účet, čo bude v tejto súvislosti možné zabezpečiť:

  • jednak prostredníctvom zakotvenia solidárnej (t. j. spoločnej a nerozdielnej) zodpovednosti vlastníka tohto účtu a platiteľa za daň z dodania tovaru alebo služby uvedenú na faktúre, ak dodávateľ túto daň alebo jej časť neuhradil v lehote splatnosti a protihodnota za toto plnenie alebo jej časť bola zaplatená na tento účet patriaci inej osobe,
  • a na strane druhej strane aj uložením predbežného opatrenia podľa § 50 daňového poriadku.

Podmienkou oznámenia účtu inej osoby je identifikácia vlastníka tohto účtu oznámením jeho mena a priezviska alebo obchodného mena, alebo názvu. 

Okrem bankových účtov, ktoré platitelia začnú používať, prípadne už používajú na podnikanie, ktoré je predmetom DPH, sa budú Finančnému riaditeľstvu SR oznamovať i ďalšie skutočnosti. Platitelia sú povinní oznámiť akúkoľvek zmenu, doplnenie alebo zrušenie týkajúce sa už oznámeného bankového účtu, a to bezodkladne odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala. Zmenou sa rozumie predovšetkým oprava numerickej chyby v čísle oznamovaného bankového účtu, prípadne aj akejkoľvek inej chyby vo vypĺňaných údajoch. Pri doplnení ide o doplnenie ďalšieho bankového účtu, ktorý platiteľ plánuje používať na podnikanie, ktoré je predmetom DPH. Zrušenie sa vzťahuje na situácie, keď sa platiteľ rozhodne prestať používať niektorý z oznámených účtov na podnikanie. Čo sa týka postupu oznamovania, novela zákona o DPH upravuje aj presný spôsob, akým sú platitelia povinní splniť si osobitnú oznamovaciu povinnosť. Oznámenia sú platitelia povinní podávať na tlačive, ktorého vzor určí a uverejní Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle, pričom platiteľ bude povinný toto tlačivo po vyplnení podať prostredníctvom elektronickej podateľne podľa § 33 ods. 2 daňového poriadku. S cieľom minimalizovať administratívnu záťaž platiteľov, finančná správa zabezpečí predvyplnenie tlačiva o údaje, ktoré už má k dispozícii.

Novela zákona o DPH zavádza dvojakú povinnosť Finančnému riaditeľstvu SR, a to jednak viesť aktualizovaný zoznam všetkých bankových účtov, ktoré mu boli platiteľmi oznámené na tlačive podanom prostredníctvom elektronickej podateľne podľa § 33 ods. 2 daňového poriadku, a na druhej strane tento aktualizovaný zoznam zverejniť na svojom webovom sídle. Náležitosti zoznamu, ktorý je v nadväznosti na ďalšie novozavedené opatrenie významný, sú uvedené v schválenom znení ustanovenia § 52 ods. 16 daňového poriadku. 

Novela zákona o DPH zakotvuje aj podmienky pre vyvodenie zodpovednosti platiteľa za porušenie povinnosti nepeňažnej povahy vo vzťahu k uvádzaniu požadovaných údajov na predpísané tlačivo. V tomto prípade ide o tzv. objektívnu zodpovednosť platiteľa, teda nehľadí sa na zavinenie, ale postačuje samotný vznik protiprávneho stavu, ktorý je dôsledkom protiprávneho konania. Platiteľ je na tlačivo povinný uvádzať len správne, pravdivé a úplné údaje. Sankcia za porušenie tejto povinnosti spočíva v uložení pokuty daňovým úradom až do výšky 10 000 €. Pri určovaní výšky pokuty vychádza daňový úrad zo svojej správnej úvahy, pričom je zároveň povinný prihliadnuť na závažnosť porušenej povinnosti a dĺžku trvania protiprávneho stavu.

Príklad č. 1 – Plnenie oznamovacej povinnosti:

Zdaniteľná osoba X bola 8. decembra 2021 registrovaná za platiteľa DPH, pričom disponuje dvomi bankovými účtami, z ktorých na výkon svojej podnikateľskej činnosti v tuzemsku a podliehajúcej DPH používa len účet č. 1 vedený u zahraničného poskytovateľa platobných služieb.

Zdaniteľná osoba X je povinná bezodkladne od momentu registrácie za platiteľa DPH oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR bankový účet č. 1, ktorý používa na podnikanie. Bankový účet č. 2 vedený u poskytovateľa platobných služieb by bola zdaniteľná osoba X povinná oznámiť len vtedy, ak by sa ho následne rozhodla používať na podnikanie, a to ešte pred jeho použitím na podnikanie, ktoré je predmetom DPH.

 (viac sa dočítate na www.daneauctovnictvo.sk)