Aktuálna téma

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie roka 2020

Daňovým priznaním (DP) daňovník deklaruje výšku svojej daňovej povinnosti za príslušné zdaňovacie obdobie. Podanie DP k dani z príjmov je zákonnou povinnosťou každého daňovníka, pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné. Za zdaňovacie obdobie roka 2020 podávajú daňovníci DP do 31. 3. 2021 na novom tlačive daňového priznania, ktoré je aktualizované v nadväznosti na zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“).

Povinnosť podať daňové priznanie

DP k dani z príjmov právnickej osoby (PO) za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je  
povinný podať každý daňovník tejto dane s 
 výnimkou daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie (§ 12 ods. 3 ZDP), ktorý nemusí podať daňové priznanie, ak má iba príjmy uvedené v § 41 ods. 1 ZDP. Daňovníkom dane z príjmov je PO, ktorá má na území SR svoje sídlo alebo miesto skutočného vedenia. Povinnosť podať daňové priznanie sa vzťahuje aj na zahraničné PO, ak majú príjmy zo zdrojov na území SR (§ 16 ZDP), z ktorých sa daň nevyberá zrážkou.
Priznanie je povinný podať aj ten daňovník, ktorého správca dane vyzve na podanie DP podľa § 15 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "daňový poriadok").

Lehota na podanie daňového priznania

V súlade s § 49 ods. 2 ZDPsa DP podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak zákon neustanovuje inak. Za zdaňovacie obdobie ukončené k 31.12.2020 je termín na podanie DP  najneskôr do 31.3.2021. V tejto lehote je daňovník povinný  daň aj zaplatiť.
Podľa § 49 ods. 3 ZDP si daňovník môže predĺžiť lehotu na podanie DP na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane v lehote na podanie DP najviac o tri celé kalendárne mesiace, t.j. najneskôr do 30.6.2021, a ak súčasťou príjmov daňovníka sú aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, t.j. najneskôr do 30.9.2021. Oznámenie podáva daňovník na tlačive, ktorého vzor určilo a na svojom webovom sídle uverejnilo finančné riaditeľstvo.
Daňovník v likvidácii alebo v konkurze musí podľa § 49 ods. 3 písm. c) ZDPo predĺženie lehoty správcu dane požiadať, a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie DP. Správca dane môže na základe takejto žiadosti rozhodnutím predĺžiť lehotu na podanie DP najviac o tri kalendárne mesiace, t.j. najneskôr do 30.6.2021.
Lehota na podanie DP je zachovaná, ak je v posledný deň lehoty priznanie odovzdané správcovi dane alebo odovzdané na poštovú prepravu prostredníctvom poštového podniku alebo prijaté elektronickými prostriedkami na adresu elektronickej podateľne. Daňové subjekty s povinnosťou doručovať podania finančnej správe elektronickými prostriedkami sú povinné podávať DP na štruktúrovanom tlačive len prostredníctvom portálu finančnej správy. Povinnosť doručovať DP správcovi dane elektronicky má podľa § 14 ods. 1 daňového poriadku daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo PO zapísanou v obchodnom registri.
Pred uplynutím lehoty na podanie DP môže daňovník podať opravné daňové priznanie. V takomto prípade správca dane berie do úvahy opravné DP a na predtým podané DP sa neprihliada. Ak daňovník zistí, že jeho daňová povinnosť sa odlišuje od priznanej dane až po termíne na podanie DP, podáva dodatočné daňové priznanie.
Podávanie opravných daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní upravuje § 16 daňového poriadku.
Na účely podania DP je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku podľa zákona č. 431/2004 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve") ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie DP ju uložiť do registra podľa zákona o účtovníctve.

Tlačivo daňového priznania

DP k dani z príjmov PO za zdaňovacie obdobie roka 2020 sa podáva na novom tlačive vydanom MF SR pod č. MF/015675/2020-721.
Vzor DP bol vydaný oznámením MF SR č. MF/020519/2020-721 a uverejnený na jeho webovom sídle. Vzor DP pod č. MF/015675/2020-721 sa použije pri podávaní DP u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie najskôr po 31.12.2020.
Prílohou DP sú podľa § 49 ods. 1 ZDP doklady uvedené v tlačive DP. Prílohami DP, aj keď ich daňovník nevypĺňa, sú:
  • Príloha k § 13a a § 13b ZDP.
  • Príloha k § 30c ZDP.
  • Príloha k VI. časti DP, v ktorej sa uvádzajú ďalší prijímatelia podielovej dane.
Na vyplnenie DP podľa ZDP slúži  poučenie vydané oznámením MF SR č. MF/020521/2020-721. Poučenie doplňuje predtlač jednotlivých riadkov priznania a nenahrádza znalosť zákona.
 
(viac sa dočítate na www.daneauctovnictov.sk)