Aktuálna téma

Daňové odpisovanie hmotného majetku

Podľa § 22 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) sa odpisovaním rozumie postupné zahrnovanie odpisov z hmotného majetku a z nehmotného majetku do daňových výdavkov, ktorý je účtovaný podľa účtovných predpisov (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.) alebo evidovaný podľa § 6 ods. 11 ZDP alebo 14 ZDP a je používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov.

Podľa ZDP len na ten hmotný a nehmotný majetok, ktorý je uvedený do užívania v súlade s účtovnými predpismi je možné uplatniť aj daňové odpisy, a to pri dodržaní podmienok stanovených v § 22 až § 29 ZDP. Len ak sú dodržané všetky podmienky uvedené v týchto ustanoveniach ZDP, potom v súlade s § 19 ods. 3 písm. a) sú odpisy daňovým výdavkom, ktorý môže znížiť, resp. zvýšiť základ dane v konkrétnom zdaňovacom období.

ZDP teda predpokladá, že ak chce daňovník uplatniť daňový odpis, musí v súlade s účtovnými predpismi:

  • obstarať hmotný a nehmotný majetok,
  • zaradiť ho do užívania,
  • stanoviť účtovné odpisy,
  • používať ho na zabezpečenie zdaniteľných príjmov.

Rozdiely medzi účtovnými a daňovými odpismi, ktoré vzniknú pri zisťovaní základu dane podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b) ZDP sú hlavne pri hmotnom majetku, ktorý je definovaný v § 22 ods. 2 ZDP. Odpisy nehmotného majetku ZDP špeciálne neupravuje, v § 22 ods. 7 len vymedzuje dlhodobý nehmotný majetok a v § 22 ods. 8 ustanovuje, že odpisy tohto majetku stanovené v účtovníctve sú akceptované aj pri zisťovaní základu dane.

Do 31. 12. 2011 ZDP umožňoval optimalizovať základ dane v prvom roku zaradenia hmotného majetku do užívania, pretože neupravoval výšku daňových odpisov v nadväznosti na počet mesiacov používania majetku v konkrétnom zdaňovacom období. Nezáležalo na tom, či bol hmotný majetok uvedený do užívania v januári alebo v decembri, daňovník mohol v obidvoch prípadoch uplatniť celoročný odpis z tohto majetku spôsobom ustanoveným v § 27 alebo v § 28 ZDP. V prípade, ak bol hmotný majetok zaradený do užívania v poslednom mesiaci účtovného (zdaňovacieho) obdobia, účtovný odpis bol stanovený len na tento mesiac, daňový odpis na 12 mesiacov a rozdiel znižoval základ dane.

Uvedená možnosť daňovníkov pri znižovaní základu dane bola odstránená novelou ZDP č. 548/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2012. V súlade s prechodným ustanovením § 52c ods. 5 sa § 27 ods. 2 a 3 a § 28 ods. 2, ktoré upravujú spôsob odpisovania hmotného majetku rovnomerne alebo zrýchlene, v znení účinnom od 1. 1. 2012 použijú na hmotný majetok uvedený do užívania po 31. 12. 2011.

Na základe uvedených zmien v ZDP, od 1. 1. 2012 daňovník môže pri zahrnutí daňových odpisov do základu dane:

  • uplatniť pomernú časť ročného odpisu v 1. roku odpisovania hmotného majetku, ktorá zodpovedá počtu mesiacov, počítaných od zaradenia tohto majetku do užívania do konca zdaňovacieho obdobia,
  • tento postup uplatniť pri rovnomernom odpisovaní – § 27 ZDP aj pri zrýchlenom odpisovaní – § 28 ZDP.

Ing. Marta Dropčová

(celý článok si môžete prečítať v časopise Dane a účtovníctvo v praxi v čísle 11/2013 alebo na www.daneauctovnictvo.sk)