Otázky s vecným pojmom: Komisionálny predaj

počet otázok s vecným pojmom : 2Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Odmena komisionára

ID3030 | | Ing. Marián Drozd

Chcela by som sa spýtať ako sa má správne účtovať odmena komisionára z komisionárskej zmluvy za predaj tovaru: - môže byť dohodnutá aj vo forme rabatu z predajnej ceny tovaru: komitent by komisionárovi fakturoval o tento rabat menej t.j. 311/604 (prejavilo by sa to ako zľava z ceny, zníženie výnosov na účte 604) alebo - vyfakturuje komitent tovar na komisionára v plnej výške (bez rabatu) 311/604 a komisionár si vyfakturuje svoju odmenu za predaj tovaru sám na komitenta? Neviem, čo je správne, alebo to závisí od ich dohody v zmluve? Stretla som sa s názorom, že pri tom prvom spôsobe dochádza k zakázanej kompenzácii nákladov a výnosov (vraj si môžu započítať len záväzky a pohľadávky)? Pri tom prvom spôsobe je v podstate zaúčtovaná sprostredkovateľská provízia ako zľava z ceny (je to tak možné, a len na konci roka to posúdim ako províziu do 20 % v zmysle daňových výdavkov dane z príjmov)?

Účtovanie tovaru pri komisionálnom predaji

ID1122 | | Ing. Anton Kolembus

Aký je správny postup účtovania tovaru pri komisionálnom predaji u príjemcu tovaru? Je možné účtovať takýto tovar cez účet 326 - nevyfakturované dodavky, alebo je povinnosť účtovať o tomto tovare iba na podsúvahových účtoch? Porušuje účtovná jednotka legislatívu, ak účtuje komisionálny predaj prostredníctvom účtov 132/326?