Aktuálna téma

Zvýšenie sumy základnej náhrady pri použití osobného automobilu v podnikaní

S platnosťou od 1. 6. 2019 sa zvýšila suma základnej náhrady za km jazdy pri použití osobného automobilu na pracovnej ceste. Suma základne náhrady sa používa pri výpočte daňového výdavky „Náhrada za použitý osobný automobil“. Ak podnikateľ využíva v podnikaní vlastný osobný automobil, ktorý nemá zaradený  obchodnom majetku a chce do daňových výdavkov započítať čo najvyšší výdavok, mal by postupovať pri jeho stanovení podľa 19 ods. 2 písm. e) bod 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v z. n. p. (ďalej len „ZDP“).

Výdavky na spotrebované pohonné látky stanovené podľa § 19 ods. 2 písm. l) ZDP možno do daňových výdavkov uplatniť len u tých motorových vozidiel, ktoré má podnikateľ zaradené v obchodnom majetku. Ak podnikateľ využíva pri výkone  podnikateľskej činnosti vlastný súkromný osobný automobil, t. z., že na pracovné cesty používa automobil, ktorý nemá zaradený v obchodnom majetku a ani nikdy nemal, pri účtovaní daňových výdavkov alebo evidovaní v daňovej evidencii by mal postupovať podľa ustanovenia § 19 ods. 2 písm. e) ZDP. Uvedené ustanovenie ZDP sa vzťahuje len na fyzické osoby, ktoré majú príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, t. z. na podnikateľov (daňovníkov) s príjmami z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti. Nevzťahuje sa na tie fyzické osoby, ktoré majú príjmy z prenájmu (ak prenájom nie je živnosťou) a z použitia diela a z použitia umeleckého výkonu. V príspevku sa nebudeme zaoberať výpočtom cestovných náhrad pri použití súkromného automobilu na pracovnú cestu u zamestnancov.

Výpočet daňového výdavku náhrada za použitý osobný automobil

Daňový výdavok náhrada za použitý osobný automobil sa vypočíta podľa vzorca:

Výdavok na pohonné látky = (počet km x spotreba pohonných látok / 100) x cena pohonných látok (v eurách)

 

Náhrada za použitý osobný automobil = s x počet km + výdavok na pohonné látky (v eurách)

Výdavky na spotrebované pohonné látky

Pri výpočte výdavku vychádza podnikateľ z ust. § 7 ods. 6 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“), podľa ktorého sa spotreba prepočíta podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze osobného automobilu takto:

  • ak je v technickom preukaze uvedená spotreba len podľa príslušnej slovenskej technickej normy, na výpočet sa použije spotreba podľa tejto normy, pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa spotreba určená podľa slovenskej technickej normy zvýši o 40 %,
  • ak je v technickom preukaze uvedená spotreba podľa slovenskej technickej normy a aj podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie (ďalej len „EHK“) alebo len podľa predpisu EHK, na výpočet sa použije spotreba podľa predpisu EHK vypočítaná aritmetickým priemerom, pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa použije spotreba určená na jazdu v meste,
  • ak je v technickom preukaze uvedená spotreba podľa osobitného predpisu ES v členení na mestský cyklus, mimomestský cyklus a kombinovaný cyklus, na výpočet sa použije spotreba zodpovedajúca príslušnému cyklu premávky alebo kombinácii jednotlivých cyklov premávky odvodených od konkrétneho režimu jazdy cestného motorového vozidla,
  • ak je v technickom preukaze uvedená spotreba podľa osobitného predpisu bez členenia na cykly, na výpočet sa použije spotreba podľa tohto osobitného predpisu, pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa spotreba zvýši o 20 %.

Zákon o dani z príjmov ustanovuje, že náhrada za spotrebované pohonné látky sa počíta podľa cien platných v čase ich nákupu, t. z., že podnikateľ by mal spotrebu pohonných látok preukazovať dokladom o ich nákupe. Doklad by mal byť v časovej súvislosti s pracovnou cestou alebo výkonom činnosti na inom mieste, ako je miesto pravidelného výkonu. V prípade viacerých dokladov správca dane rešpektuje cenu vypočítanú aritmetickým priemerom. Výsledná suma sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

(viac sa dočítate na www.daneauctovnictvo.sk)