Aktuálna téma

Vybrané opatrenia vlády SR v období pandémie pre zamestnávateľov a zamestnancov

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“) upravuje opatrenia v oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti MF SR, a ktorých cieľom je zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (ďalej len „pandémia“).

V súlade s § 2 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. opatrenia podľa tohto zákona sa uplatňujú počas obdobia od 12. 3. 2020, kedy vláda SR vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa § 8 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p. v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území SR do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá (ďalej len „obdobie pandémie“) a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona.

Podľa § 37 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. na ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú osobitné predpisy, medzi ktoré patrí aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) a iné predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak.

V nasledujúcom texte si podrobnejšie rozoberieme opatrenia, ktoré sa týkajú dane z príjmov zo závislej činnosti, a to nasledovných oblastí:

  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.
  • Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti.
  • Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti.
  • Poukázanie podielu zaplatenej dane.

Tieto opatrenia sa týkajú osôb, ktoré sa na účely ZDP považujú za zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) a zamestnanca.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

V súlade s § 24 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov podľa § 38 ZDP (ďalej len „ročné zúčtovanie“), ktorého lehota vykonania podľa § 38 ods. 6 ZDP uplynula počas obdobia pandémie, vykoná zamestnávateľ najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Zamestnávateľ je povinný doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Z uvedeného vyplýva, ak zamestnávateľ za zdaňovacie obdobie 2019 nevykonal ročné zúčtovanie do 31. 3. 2020, t. j. v lehote ustanovenej v § 38 ZDP, môže tak urobiť v novej lehote, do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak by vláda SR vyhlásila skončenie pandémie 20. 6. 2020, potom by zamestnávateľ mohol ročné zúčtovanie za rok 2019 vykonať do 31. 7. 2020. Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, t. j. prvú stranu tlačiva ročného zúčtovania by mohol zamestnancovi doručiť najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t. j. do 31. 8. 2020.

Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie len vtedy, ak zamestnanec do 15. 2. 2020 požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a v rovnakej lehote mu predložil všetky požadované doklady.

V súlade s § 24 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. zamestnávateľ zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania podľa § 24 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z., najneskôr však pri zúčtovaní mzdy za druhý kalendárny mesiac po skončení obdobia pandémie, vráti rozdiel medzi vypočítanou daňou z príjmov a úhrnom zrazených preddavkov na daň v prospech zamestnanca a vyplatí zamestnaneckú prémiu (§ 32a ZDP), daňový bonus alebo jeho časť (§ 33 ZDP) a daňový bonus na zaplatené úroky alebo jeho časť (§ 33a ZDP) do výšky ustanovenej ZDP.

Zamestnávateľ v ročnom zúčtovaní vykoná zamestnancovi výpočet dane a súčasne prihliadne na zrazené preddavky na daň, nezdaniteľné časti základu dane, zamestnaneckú prémiu a daňové bonusy. S prihliadnutím na uvádzané sumy, môže zamestnancovi vzniknúť nárok na vrátenie:

  • rozdielu medzi vypočítanou daňou a úhrnom zrazených preddavkov na daň v prospech zamestnanca, t. j. vrátenie tzv. preplatku vyplývajúceho z ročného zúčtovania,
  • zamestnaneckej prémie podľa § 32a ZDP,
  • daňového bonusu na vyživované dieťa podľa § 33 ZDP,
  • daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP.

Ak by vláda SR vyhlásila skončenie pandémie 20. 6. 2020, potom by zamestnávateľ po vykonaní ročného zúčtovania, uvedené sumy mohol vrátiť zamestnancovi najneskôr pri zúčtovaní mzdy za august, t. j. najneskôr do 30. 9. 2020.

Zamestnávateľ tieto sumy vypláca zamestnancom z úhrnnej sumy preddavkov na daň a dane zrazenej všetkým zamestnancom alebo zo svojich prostriedkov. Ak by zamestnávateľ vyplácal zamestnancom z vlastných prostriedkov rozdiel vyplývajúci z ročného zúčtovania, t. j. tzv. preplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania, môže o vrátenie tejto sumy požiadať správcu dane v súlade s § 40 ods. 8 ZDP.

(viac sa dočítate na www.daneauctovnictvo.sk)