Aktuálna téma

Príplatky za nočnú prácu, prácu v sobotu a nedeľu

V súkromnej sfére sa odmeňovanie zamestnancov riadi ustanoveniami v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), ale tiež aj v súlade so zákonom č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o minimálnej mzde“). Odmeňovanie zamestnancov vychádza z princípu zmluvnej voľnosti zmluvných strán (zamestnávateľa a zamestnanca) pri vyjednávaní o mzdových podmienkach a taktiež vychádza z princípu garancie minimálnej výšky niektorých mzdových nárokov. Tento článok pojednáva o nočnej práci, práci v sobotu a v nedeľu a mzdových zvýhodneniach za túto prácu podľa Zákonníka práce vo svetle poslednej novely.

V súlade so zákonom o minimálnej mzdenesmie byť výška mzdy zamestnanca nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom. Pod pojmom minimálna mzda sa rozumie najnižšia možná mzda, ktorá musí byť zamestnancovi vyplatená za plný pracovný úväzok. Minimálna mzda pre rok 2023 predstavuje 700 eur a pre jednu odpracovanú hodinu je to 4,023 eura. Zákonník práce v ust. § 120 garantuje výšku minimálnej mzdy v závislosti od náročnosti zamestnancom vykonávaných prác (minimálne mzdové nároky) v prípade, ak mzdové podmienky nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve. Dňa 7. decembra 2022 prijala Národná rada SR zákon č. 1/2023 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z.Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len novela "ZP"). Predmetná novela upravuje mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, za prácu v nedeľu, ale aj za nočnú prácu. Účinnosť nadobudne až 1. júna 2023.

Nočná práca

Nočná práca je v Zákonníku práce upravená v nasledujúcich ustanoveniach:

 • v ustanovení § 98, ktorý upravuje organizáciu nočnej práce (pojem, podmienky jej výkonu, a pod.),
 • v ustanovení § 123, ktorý upravuje poskytovanie mzdy za nočnú prácu,
 • v ustanovení § 174 ods. 1, ktorý ustanovuje zákaz nočnej práce určitým kategóriám zamestnancov.
Ustanovenie § 98 ods. 1 Zákonníka práceza nočnú prácu považuje "prácu vykonávanú v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou."
Zamestnancom pracujúcim v noci je podľa Zákonníka práce zamestnanec, ktorý:
 1. vykonáva práce, ktoré vyžadujú, aby sa pravidelne vykonávali v noci v rozsahu najmenej troch hodín po sebe nasledujúcich, alebo
 2. pravdepodobne odpracuje v noci najmenej 500 hodín za rok.
Zákonník práce teda vo svojich ustanoveniach rozlišuje zamestnanca pracujúceho v noci a zamestnanca, ktorý príležitostne pracuje v noci. Zamestnávateľ má vo vzťahu k zamestnancom pracujúcim v noci určité povinnosti, konkrétne je povinný zabezpečiť, aby sa zamestnanec pracujúci v noci podrobil posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci:
 1. pred zaradením na nočnú prácu,
 2. pravidelne podľa potreby, najmenej raz za rok,
 3. kedykoľvek v priebehu zaradenia na nočnú prácu pre zdravotné poruchy vyvolané výkonom nočnej práce,
 4. ak o to požiada tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena.
Náklady za posúdenie zdravotnej spôsobilosti podľa uvedeného uhrádza zamestnávateľ. Zamestnávateľ je ďalej povinný:
 • vybaviť pracovisko, na ktorom sa pracuje v noci, prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci vrátane zabezpečenia prostriedkov umožňujúcich privolať rýchlu lekársku pomoc,
 • zaistiť zamestnancom pracujúcim v noci bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zodpovedajúcu charakteru ich práce a zabezpečiť, aby ochranné a preventívne služby alebo zariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli pre zamestnancov pracujúcich v noci vždy k dispozícii a aby boli rovnocenné s tými, ktoré majú k dispozícii ostatní zamestnanci,
 • pravidelne prerokúvať so zástupcami zamestnancov organizáciu práce v noci.
Zamestnávateľ, ktorý pravidelne zamestnáva zamestnancov v noci, je povinný upovedomiť o tejto skutočnosti:
 • príslušný inšpektorát práce a
 • zástupcov zamestnancov, ak si to vyžadujú.

Rozsah nočnej práce

Zamestnávateľ je povinný u zamestnanca pracujúceho v noci rozvrhnúť ustanovený týždenný pracovný čas nasledujúco:
 • priemerná dĺžka pracovnej zmeny nesmie prekročiť osem hodín v dobe najviac štyroch kalendárnych mesiacov po sebe nasledujúcich, pričom pri výpočte priemernej dĺžky pracovnej zmeny zamestnanca pracujúceho v noci sa vychádza z päťdenného pracovného týždňa.
Pracovný čas u zamestnanca, ktorý vykonáva:
 • ťažkú telesnú prácu alebo
 • ťažkú duševnú prácu, alebo
 • prácu, pri ktorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 • nesmie presiahnuť osem hodín v priebehu 24 hodín.
Zamestnávateľ vymedzí okruh ťažkých telesných prác alebo ťažkých duševných prác, alebo prác, pri ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia po dohode so zástupcami zamestnancov v súlade s právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 
Článok je prevzatý z portálu Pracovné právo a obsahuje ešte nasledujúce témy:

Zákaz nočnej práce

Odmeňovanie za nočnú prácu

Práca v sobotu a odmeňovanie za prácu v sobotu

Práca v nedeľu a odmeňovanie za prácu v nedeľu

Príplatky a dohodári