Aktuálna téma

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2020

Preddavok na daň z príjmov je definovaný v § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa.

Preddavky na daň sa platia miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie (§ 51c ods. 1 ZDP).

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby je komplexne upravené v ustanovení § 42 ZDP.

Výška preddavkov a lehoty ich platenia

Výška preddavkov na daň a lehoty ich platenia sa určujú podľa dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Podľa § 42 ods. 6 ZDP daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa rozumie daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu uvedeného v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití sadzby dane podľa § 15 uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o úľavy vyplývajúce z tohto zákona.

Poznámka:Od 1. 1. 2020 sa podľa § 42 ods. 6 ZDP pri výpočte dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vychádza zo sadzby dane uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň. Do 31. 12. 2019 sa používala na výpočet dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sadzba dane platná v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň.

Takto vypočítaná daň zaokrúhlená podľa § 47 ZDP účinného od 1. 1. 2020 na dve desatinné miesta matematicky sa zníži o úľavy vyplývajúce z tohto zákona. Do 31. 12. 2019 sa daň znižovala nielen o úľavy, ale aj o zápočet dane zaplatenej v zahraničí a o daň vybranú podľa § 43 ZDP odpočítavanú ako preddavok na daň.

Podľa prechodného ustanovenia § 52zzd ods. 2 ZDP sa § 42 ods. 6 v znení účinnom od 1. 1. 2020 prvýkrát použije pri platení preddavkov na daň na zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2020.

V roku 2020 sa teda pri platení preddavkov vychádza zo základu dane, ktorý je uvedený v riadku 500 daňového priznania za rok 2019 prenásobeného sadzbou dane 21 %. Suma vypočítanej dane zaokrúhlená na dve desatinné miesta matematicky sa zníži o sumu uvedenú v riadku 610 (úľavu na dani). Výpočet dane na účely určenia výšky preddavkov na daň v roku 2020 sa uvedie v riadku 1110 tlačiva daňového priznania za rok 2019 (č. MF/014001/2019-721).

(viac sa dočítate na www.daneauctovnictvo.sk)