Aktuálna téma

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2021

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „preddavky na daň“) daňovníkmi s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) upravuje ust. § 34 cit. zákona.

Poznámka: Vyberanie a platenie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP je komplexne upravené v § 35 a nasl. ZDP, a to vrátane právnej úpravy týkajúcej sa výpočtu a platenia preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP daňovníkmi, ktorí vykonávajú závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane podľa § 48 ZDP.

Definícia pojmu preddavok na daň na účely zákona o dani z príjmov je uvedená v § 2 písm. u) cit. zákona, podľa ktorého ide o povinnú platbu na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa.

Preddavkové obdobie

Preddavky na daň sa platia v priebehu preddavkového obdobia. Preddavkové obdobie je vymedzené v § 34 ods. 1 ZDP, v zmysle ktorého je ním obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej len "daňové priznanie") za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.

Vychádzajúc z takéhoto vymedzenie preddavkového obdobia, daňovníkovi, ktorý podáva daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2020 v zákonnej lehote podľa § 49 ods. 2 ZDP (do troch mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, ktorým u fyzickej osoby je vždy kalendárny rok), t.j. do 31.3.2021, začína v roku 2021 nové preddavkové obdobie od 1.4.2021 a za predpokladu, že tento daňovník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2021, preddavkové obdobie, ktoré začína v roku 2021, skončí 31.3.2022, čo je posledný deň zákonnej lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2021.

Daňovníkovi, ktorý daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2020 bude podávať v lehote predĺženej podľa § 49 ods. 3 ZDP, začne v roku 2021 nové preddavkové obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto predĺženej lehoty a skončí 31.3.2022, a to za predpokladu, že tento daňovník bude podávať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2021 v zákonnej lehote podľa § 49 ods. 2 ZDP.

Daňovníkovi, ktorý bude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobia rokov 2020 a aj 2021, nové preddavkové obdobie v roku 2021 začne od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí predĺženej lehoty na podanie daňového priznania za rok 2020 a skončí v roku 2022 v posledný deň predĺženej lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2021.

Periodicita platenia preddavkov na daň a ich splatnosť

Podľa ustanovenia § 34 ods. 1 ZDP preddavky na daň v priebehu preddavkového obdobia platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 5 000 €.

Pojem posledná známa daňová povinnosť na účely platenia preddavkov na daň je vymedzený v § 34 ods. 5 ZDP.

Preddavky na daň sa platia v štvrťročnej alebo mesačnej periodicite, a to v závislosti od výšky poslednej známej daňovej povinnosti:

  • Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 5 000 € a nepresiahla 16 600 €, daňovník platí štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka.
  • Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 16 600 €, daňovník platí mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti. Tieto mesačné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca.

V súlade so znením § 34 ods. 4 ZDP v odôvodnených prípadoch môže správca dane na žiadosť daňovníka určiť platenie preddavkov na daň inak.

Ak pripadne deň splatnosti preddavku na daň na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, za deň splatnosti sa v nadväznosti na § 27 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "daňový poriadok") považuje najbližší nasledujúci pracovný deň.

Podľa § 51c ZDP preddavok na daň sa platí miestne príslušnému správcovi dane v eurách a po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

Z ustanovenia § 34 ods. 7 ZDP vyplýva, že správca dane vráti do 30 dní odo dňa podania žiadosti daňovníka zaplatené preddavky na daň, ak daňovníkovi nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň podľa zákona o dani z príjmov, alebo rozdiel zaplatených preddavkov na daň, ak daňovník zaplatil preddavky na daň v sume vyššej, akú bol povinný zaplatiť podľa zákona o dani z príjmov. Na postup správcu dane pri vrátení preddavkov na daň zaplatených bez právneho dôvodu alebo rozdielu preddavkov na daň zaplatených v sume vyššej ako bol daňovník povinný platiť, sa použijú ustanovenia daňového poriadku.

(viac sa dočítate na www.daneauctovnictvo.sk)