Aktuálna téma

Novinky dane z motorových vozidiel platné pri podaní daňového priznania za rok 2020

Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“), i keď rozsahom ustanovení nie je obsiahly, zaznamenal v roku 2020 dve priame novelizácie a jednu úpravu prostredníctvom prijatých opatrení v zákone č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“).

Novela zákona o dani z motorových vozidiel č. 364/2019 Z. z.

Prvou novelou v poradí bol zákon č. 364/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela č. 364/2019 Z. z.“). Táto novela bola skôr „legislatívno-technického“ charakteru, avšak priniesla významný posun najmä v oblasti vymedzenia predmetu dane, zavedením vlastnej definície pre používanie vozidla na podnikanie. Súčasťou predmetnej novely sa, okrem iného, stalo doplnenie negatívneho vymedzenia predmetu dane, rozšírenie zániku daňovej povinnosti z dôvodu odcudzenia vozidla, umožnenie skoršieho vysporiadania dane podaním daňového priznania pri prerušení podnikania.

Predmet dane (§ 2 ods. 1 zákona o dani z motorových vozidiel)

Ako už bolo uvedené, novelou č. 364/2019 Z. z. bola zavedená definícia – spresnenie „používania vozidla na podnikanie“. V zásade uvedenou novelou zákona nedošlo k zmene podmienok, ktoré musí vozidlo ako predmet dane súčasne spĺňať, t. j. musí:

  1. patriť do niektorej z kategórií vozidiel vymedzených v predmete úpravy zákona o dani z motorových vozidiel (vozidlá kategórie L, M, N a O),
  2. byť evidované v Slovenskej republike (vozidlo musí byť prihlásené do evidencie vozidiel Slovenskej republiky a mať vydané doklady vozidla – osvedčenie o evidencii časť I a časť II a tabuľka s evidenčným číslom),
  3. byť používané na podnikanie (v súlade so všeobecnou definíciou pojmu „podnikanie“ podľa § 2), t. j. na dosahovanie príjmov zo živnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) alebo dosahovanie príjmov z inej samostatne zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 ZDP (ďalej len „podnikanie“).

Ale na základe doplnenej definície „čo sa rozumie používaním vozidla na podnikanie“ sa bližšie priblížil „moment“, ktorým sa už „skutočne“ nazerá na vozidlo ako na predmet dane (bez zjavných pochybností). Podľa doplnenej definície sa tak vozidlo môže stať predmetom dane nielen na základe jeho „skutočného – fyzického“ použitia, ale už aj vtedy, ak sa o ňom účtuje ako o majetku (zaradením vozidla do užívania) podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) alebo, ak daňovník pri príjmoch z podnikania podľa § 6 ods. 1 ZDP a príjmoch z inej samostatne zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 ZDP uplatňuje preukázateľne vynaložené daňové výdavky a počas celého zdaňovacieho obdobia vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP alebo tiež aj, ak sa uplatňujú výdavky spojené s používaním vozidla. Definícia „používanie vozidla na podnikanie“ zahŕňa aj vzťah vozidla a daňovníka, ktorý je v takomto prípade užívateľom (používa na podnikanie vozidlo, v dokladoch ktorého je zapísaná ako držiteľ osoba, ktorá zanikla, zomrela, bola zrušená alebo tiež osoba, ktorá vozidlo nepoužíva na podnikanie) alebo zamestnávateľom.Používanie vozidla na podnikanie daňovníkom – užívateľom sa uskutočňuje buď na základe zmluvy o prenájme vozidla alebo výpožičke vozidla. Pri daňovníkovi – zamestnávateľovi ide o dĺžku trvania pracovnej cesty zamestnanca, za ktorú mu tento zamestnávateľ vypláca cestovné náhrady, pričom predmetné vozidlo nie je predmetom dane buď u samotného zamestnanca alebo osoby, ktorá ho na tento účel zamestnancovi zapožičala. Predmetom dane sa tak na základe vymenovaných skutočností môže vozidlo stať ešte skôr, než sa „skutočne fyzicky“ použije „na ceste“, samozrejme za predpokladu, že spĺňa všetky ostatné podmienky predmetu dane.

Príklad č. 1:

Kedy sa stáva predmetom dane vozidlo, ktoré si podnikateľ prenajme od osoby, ktorá nie je podnikateľom?

Vozidlo je predmetom dane, ak patrí do zákonom vymedzenej kategórie vozidiel, je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie. Používaním vozidla na podnikanie sa na účely zákona o dani z motorových vozidiel rozumie aj používanie vozidla na podnikanie daňovníkom, ktorým je aj užívateľ vozidla osoby, ktorá nie je podnikateľom. V takomto prípade sa vozidlo stáva predmetom dane u daňovníka – užívateľa, počas doby jeho prenájmu, pričom je potrebné v nadväznosti na definíciu vzniku a zániku daňovej povinnosti podchytiť v daňovom priznaní celú dobu použitia vozidla.

Poznámka: Vznik daňovej povinnosti je viazaný na prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom sa vozidlo použilo na podnikanie a zánik daňovej povinnosti je viazaný na posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom, okrem iného, došlo k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom.

(viac sa dočítate na www.daneauctovnictvo.sk)