Aktuálna téma

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Inventarizácia je vzhľadom na svoj účel a význam jednou z najdôležitejších častí uzávierkových prác. Bez vykonania inventarizácie by účtovníctvo nespĺňalo základnú požiadavku uvedenú v § 7 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“), t. j. účtovná závierka neposkytne verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky.

Povinnosť vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ukladá účtovným jednotkám § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve. Táto povinnosť je jednoznačná a týka sa všetkých účtovných jednotiek, t. j. právnických osôb aj fyzických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť alebo inú zárobkovú činnosť, a to bez ohľadu na to, či účtujú v sústave podvojného alebo jednoduchého účtovníctva. Splnením tejto povinnosti sa zabezpečí preukázateľnosť účtovníctva účtovnej jednotky v zmysle § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve.

Pre účtovné jednotky, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva a sú podnikateľmi alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť vyplýva povinnosť uplatňovať pri inventarizácii aj § 26 ods. 1 až 3 zákona o účtovníctve, t. j. upraviť ocenenie majetku a záväzkov. Účtovné jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva túto úpravu realizujú len v oblasti odpisovania majetku a tvorby rezerv.

Inventarizácii podlieha všetok majetok a záväzky účtovnej jednotky ako aj rozdiel majetku a záväzkov. Zákon o účtovníctve definuje majetok ako aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť, vykazujú sa v účtovnej závierke v súvahe. Majetkom účtovnej jednotky okrem dlhodobého majetku, zásob a peňažných prostriedkov sú aj pohľadávky. Záväzok definuje zákon o účtovníctve ako existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dá sa spoľahlivo oceniť, vykazuje sa v účtovnej závierke v súvahe. Rozdiel majetku a záväzkov je vlastné imanie účtovnej jednotky. Predmetom inventarizácie sú teda všetky položky vykazované v súvahe (v podvojnom účtovníctve) a vo výkaze o majetku a záväzkoch (v jednoduchom účtovníctve).

Spôsob vykonania inventarizácie, základné pravidlá a termíny jej vykonania, účtovné záznamy dokladujúce jej vykonanie a výsledky inventarizácie ustanovujú § 29 a § 30 zákona o účtovníctve. Inventarizovať sa musí všetok majetok a záväzky, ktoré účtovná jednotka vedie v účtovníctve, ako aj majetok a záväzky, ktoré sa v účtovnej jednotke účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva vedú na podsúvahových účtoch.

Príprava a realizácia inventarizácie je v kompetencii účtovnej jednotky, ktorá zodpovedá za vykonanie inventarizácie, jej včasnosť, úplnosť, kvalitu a výsledky, ktoré sa musia premietnuť do účtovníctva účtovnej jednotky. Konkrétne postupy, harmonogramy, menovanie inventarizačných komisií, vzory používaných výstupov a iné špecifiká by mala mať účtovná jednotka stanovené vo vnútornom predpise na vykonanie inventarizácie, s ohľadom na svoje konkrétne podmienky.

Inventarizácia je proces, ktorý sa vykonáva v na seba nadväzujúcich krokoch:

 • príprava inventarizácie, ktorá zahŕňa menovanie členov inventarizačnej komisie, určenie ich konkrétnych úloh, napr. preverenie platnosti dohôd o hmotnej zodpovednosti, vypracovanie odporučení k úprave ocenenia majetku a záväzkov, tvorbe opravných položiek, rezerv, ku skutočnému opotrebovaniu odpisovaného majetku,
 • zistenie skutočného stavu jednotlivých položiek aktív a pasív vykonaním fyzickej, dokladovej prípadne kombinovanej inventúry, a zapísanie zistených skutočností do inventúrnych súpisov,
 • porovnanie skutočne zisteného a účtovného stavu jednotlivých položiek majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, vyčíslenie inventarizačných rozdielov a vyhotovenie inventarizačného zápisu,
 • zistenie príčin inventarizačných rozdielov a miery zodpovednosti hmotne zodpovedných alebo zodpovedných zamestnancov,
 • rozhodnutie o vysporiadaní inventarizačných rozdielov a ich zaúčtovanie v účtovníctve,
 • posúdenie ocenenia majetku a záväzkov v účtovníctve vo vzťahu ku skutočnej úžitkovej hodnote dlhodobého majetku a predajnej prípadne úžitkovej cene zásob, ako aj k možným rizikám, stratám a znehodnoteniam, ktoré sú známe v čase vykonávania inventarizácie a v prípadné zníženia hodnoty zaúčtovanie zníženia ocenenia podľa povahy ako trvalé alebo prechodné zníženie.

Pri inventarizácii je potrebné zisťovať aj:

 • neupotrebiteľný, prípadne prebytočný majetok a navrhnúť spôsob naloženia s ním,
 • poškodené alebo znehodnotené zásoby, príčiny ich poškodenia a znehodnotenia a navrhnúť zníženie ich ocenenia alebo likvidáciu,
 • opotrebovanie dlhodobého majetku v nadväznosti na plán účtovných odpisov,
 • pohľadávky po lehote splatnosti, spôsob ich vymáhania, možnosť odpisu pohľadávok, tvorby rezerv, tvorby opravných položiek,
 • záväzky po lehote splatnosti, možnosť ich zaplatenia alebo odpísania,
 • výšku a opodstatnenosť časového rozlíšenia, rezerv a opravných položiek, vrátane opodstatnenosti ich trvania,
 • zmenu reálnej hodnoty cenných papierov.

(viac sa dočítate na www.daneauctovnictvo.sk)