Aktuálna téma

Dopady novely zákona o DPH po štyroch mesiacoch v praxi

Od októbra minulého roka je účinná novela zákona o DPH. Poradenská spoločnosť Accace,
ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti spracovania účtovníctva, miezd a daňového poradenstva,
priblížila dopady novely po štyroch mesiacoch jej účinnosti. Jednou z najhlavnejších zmien, ktoré
priniesla novela zákona o DPH, je zábezpeka na daň, ktorú majú od 1. 10. 2012 povinné
zložiť zdaniteľné osoby na obdobie 12 mesiacov po podaní žiadosti o registráciu za platiteľa
DPH, ak ide o tzv. „rizikové“ osoby, resp. ak ide o tzv. zdaniteľné osoby, ktoré žiadajú o registráciu
na daň, ak v čase podania žiadosti o registráciu nedodávajú tovary, resp. služby, ale vykonávajú
len prípravnú činnosť na podnikanie. Zábezpeka na daň je určená na úhradu prípadných
nedoplatkov na dani, ktoré vznikli po zaregistrovaní zdaniteľnej osoby za platiteľa,
t. j. vytvára určitým spôsobom rezervu u správcu dane na nasledujúce dvanásťmesačné obdobie
po registrácii. Dôvodom zavedenia daného inštitútu bola aj skutočnosť, že práve novo registrovaní
platitelia dane sa podieľali v najväčšej miere na neoprávnených odpočtoch DPH.
Podľa prieskumu spoločnosti Accace, k. s., zavedenie inštitútu zábezpeky na daň a už avizovaná
zvýšená intenzita daňových kontrol u týchto subjektov môže do značnej miery eliminovať
výskyt podvodov. Súčasne však treba upozorniť, že predmetný inštitút sa vzťahuje iba na novo
registrovaných platiteľov. Správnym krokom k zamedzeniu podvodov je rozšírenie tuzemského
samozdanenia, t. j. prenosu povinnosti platiť DPH z transakcie z dodávateľa na odberateľa.
V minulosti sa stávalo, že odberatelia žiadali a dostali vrátenú DPH aj v prípadoch, keď ju ich
dodávateľ štátu neodviedol. Efekt pre štát bol, že musel platiť podnikateľom sumu DPH, hoci
sám žiadne peniaze nedostal. Podľa Accace, k.s., zavedenie režimu samozdanenia sa považuje
určite za nástroj, ktorý v najväčšej miere dokáže eliminovať podvody v oblasti DPH. Z tohto
pohľadu je vítané každé rozšírenie možností uplatnenia takéhoto režimu aj na iné dodania,
ako sú momentálne upravené § 69 ods. 12 zákona o DPH. Vo vzťahu k aktuálnemu zneniu
zákona o DPH, by podľa spoločnosti Accace, k.s., bolo vhodné rozšírenie režimu samozdanenia
v prípade dodania nehnuteľností, a to nielen na tie, u ktorých už ubehlo viac ako 5 rokov od
ich prvej kolaudácie alebo povolenia na užívanie, ale aj na tzv. „novostavby. Ďalšou zmenou,
ktorú priniesla novela zákona o DPH, je sprísnenie preukazovania dodania tovarov do iného
členského štátu v prípade, ak preprava tovaru je vykonaná dodávateľom alebo odberateľom,
a to tzv. potvrdením, ktoré okrem iného obsahuje meno a priezvisko vodiča pozemného motorového
vozidla, jeho podpis, evidenčné číslo vozidla, ktorým sa uskutočnila prepravu tovaru a je
len administratívnou záťažou, ktorá nemá žiaden dopad na možnosti odkrývania fiktívnych
dodaní tovarov do iných členských štátov. Podľa Accace, k. s., uvádzanie predmetných informácii
nezvyšuje preukázateľnosť intrakomunitárnych dodaní tovarov. Práve naopak, vytvára
priestor na dodanenie reálnych dodaní tovarov do iných členských štátov u tých platiteľov, ktorí
si nesplnia predmetné formálne požiadavky.

(DPH v praxi, prevzaté od Accace, k. s., krátené)