Aktuálna téma

Daň z príjmov – aktuálne problémy

V zdaňovacom období roka 2020, ktorý je ovplyvnený mimoriadnou situáciou, vznikajú daňovníkom aj mimoriadne výdavky a sú im poskytnuté aj mimoriadne príspevky. Tieto, ale aj niektoré významné zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) bude potrebné riešiť z hľadiska základu dane z príjmov.

Finančný príspevok poskytnutý zamestnávateľom v rámci „prvej pomoci“

Projekt „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti pre podnikateľov a živnostníkov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov bol schválený uznesením vlády č. 178 zo dňa 31. 3. 2020. Realizuje sa prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny ako aktívne opatrenie na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 63/2020 Z. z.

Projekt sa týka územia SR (všetkých samosprávnych krajov SR). Oprávneným obdobím projektu je podľa ústredia práce obdobie odo dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok (13. marca 2020), a to počas celého trvania mimoriadnej situácie, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude toto rozhodnutie zrušené, najdlhšie však do 31. 12. 2020. Mimoriadnu situáciu vyhlásila vláda SR podľa § 8 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p. v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR.

Cieľom projektu je poskytnúť zamestnávateľom podporu na udržanie pracovných miest formou poskytovania finančného príspevku zamestnávateľovi, ktorý udržal pracovné miesta aj v prípade pretrvávajúcich vážnych prevádzkových dôvodov, na základe ktorých na prechodné obdobie prerušil alebo obmedzil svoju prevádzkovú činnosť. Príspevok pozostáva z príspevku zo štátneho rozpočtu SR (vo výške 15 %) a z príspevku Európskeho sociálneho fondu (vo výške 85 %).

Prijímatelia finančného príspevku riešia otázku, či ide o ich zdaniteľný príjem. Pri jeho posúdení z hľadiska dane z príjmov je potrebné vychádzať predovšetkým z definície zdaniteľného príjmu, ktorým podľa § 2 písm. h) ZDP treba rozumieť príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený podľa ZDP ani podľa medzinárodnej zmluvy. Predmetom dane je podľa § 2 písm. b) ZDP príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitne vymedzeného predmetu dane podľa § 12 ZDP.

V nadväznosti na uvedené finančný príspevok na podporu udržania zamestnanosti bude zahrnutý do zdaniteľných príjmov jeho prijímateľa.

Poskytnutý finančný príspevok sa použije na úhradu mzdových nákladov, ktoré sú uznaným daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. m) ZDP. V súlade s uvedeným ustanovením sú daňovým výdavkom aj výdavky, na ktorých úhradu boli poskytnuté dotácie, podpory a príspevky poskytnuté z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, rozpočtov vyšších územných celkov, štátnych fondov a Národného úradu práce zahrnované do príjmov.

Nakoľko finančný príspevok na podporu udržania zamestnanosti bude zahrnutý do zdaniteľných príjmov a vyplatené mzdy budú zahrnuté do daňových výdavkov, dopad na základ dane je nulový.

V účtovníctve žiadateľa je o príspevku účtované na základe informácie od úradu práce. Žiadateľovi úrad práce na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku zasiela informáciu o výške poskytnutého príspevku prostredníctvom Oznámenia o poskytnutí príspevku. Žiadateľ na základe takejto informácie od úradu práce zaúčtuje pohľadávku voči úradu práce na ťarchu účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu súvzťažne v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Výdavky (náklady) zamestnávateľa v súvislosti so šírením COVID-19

Zamestnávatelia v súvislosti s opatreniami a odporúčaniami, ktoré boli prijaté na predchádzanie a šírenie prenosného ochorenia COVID-19, vynakladajú prostriedky na rôzne nákupy pre svojich zamestnancov fyzicky sa nachádzajúcich na pracoviskách. Okrem ochranných rúšok a ochranných rukavíc, ktorých povinné nosenie zaviedli zamestnávatelia na celom pracovisku, sú to výdavky na testovanie zamestnancov na prenosné ochorenie COVID-19, výdavky na nákup vitamínových nápojov, vitamínov a ovocia. Zamestnávatelia, ktorí prevádzkujú vlastné stravovacie zariadenie (závodnú kuchyňu), riešia tiež príspevok na dodatočne poskytnuté stravovacie poukážky po nútenom zatvorení závodnej kuchyne z dôvodu šírenia COVID-19.

Zákon o dani z príjmov takéto výdavky zamestnávateľa v období mimoriadnej situácie osobitne neupravuje, preto ich uplatnenie do daňových výdavkov je nutné posúdiť v súlade s platnými ustanoveniami ZDP.

Podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 1 ZDP medzi výdavky, ktoré si daňovník môže uplatniť v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, patria aj výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie vynaložené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a hygienické vybavenie pracovísk, v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi. Povinnosti zamestnávateľa pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyplývajú z § 147 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“), ktoré sú osobitne upravené najmä v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o BOZP“).

Výdavky na ochranné rúška, respirátory, rukavice, čistiace prostriedky

V súlade s § 6 ods. 1 písm. a) zákona o BOZP je zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinný vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Osobným ochranným pracovným prostriedkom sa rozumie každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak používa vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je určený na ochranu jeho bezpečnosti a zdravia (napríklad ochranná prilba, rukavice, chránič sluchu, okuliare, respirátor, pracovná obuv, pracovný odev a pod.). Osobné ochranné pracovné prostriedky chránia zamestnancov pred poškodením zdravia. Zamestnávateľ je podľa § 6 ods. 2 zákona o BZOP povinný poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia pri práci, potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky bezplatne.

Podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona o BOZP je zamestnávateľ povinný bezplatne poskytovať aj umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky potrebné na zabezpečenie telesnej hygieny.

V nadväznosti na uvedené, výdavky na kúpu ochranných rúšok, respirátorov a rukavíc a tiež výdavky na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, ktoré vynaloží zamestnávateľ pre jeho zamestnancov, je možné považovať za daňový výdavok na zabezpečenie ochrany ich zdravia, ak daňovník preukáže, že k nákupu týchto ochranných prostriedkov došlo z objektívneho dôvodu vo väzbe na opatrenia a odporúčania, ktoré boli prijaté na predchádzanie a šírenie prenosného ochorenia COVID-19, a to pri splnení ostatných podmienok v ZDP.

(viac sa dočítate na www.daneauctovnictvo.sk)